Landbruk og tilknyttede virksomheter

Planlegger du å starte opp prosjekt innen tradisjonelt landbruk eller andre bygdenæringer knyttet til landbruket?  Her finner du informasjon om prioriteringer og retningslinjer for bedriftsrettede bygdeutviklingsmidler i Oppland. 

Personer eller foretak som enten eier, eier og driver, eier og driver og bor på eller driver og bor på en landbrukseiendom, kan søke BU-finansiering. Søknader fra ungdom, kvinner og økologisk produksjon skal prioriteres.

Innovasjon Norge Oppland har åpnet for å ta i mot søknader om investeringstilskudd for 2017 fra oktober 2016. Søknadsfristen er 1. februar 2017.

Følg med på denne hjemmesiden for informasjon. Ta kontakt med ditt lokale landbrukskontor ved spørsmål.

Tilleggsnæring i landbruket - idéavklaring og etablering

Retningslinjer for Oppland

Maksimalt kr 300 000 for hver av fasene, fordelt på idéutviklingsfase og etablererfase. 

Normalt 50 % stipend av godkjent kostnadsoverslag, unntaksvis opp til 75 %.

Eget arbeid kan godkjennes med inntil kr 350 pr time.

Mer informasjon om ordningen.

Tilleggsnæring i landbruket – bedriftsutvikling og investering

Retningslinjer for Oppland

Inntil 50 % tilskudd av godkjent kostnadsoverslag for bedriftsutviklingstiltak.

Inntil 25 % tilskudd av godkjent kostnadsoverslag for investeringer der søker er under 35 år eller søkere som har overtatt landbrukseiendom i løpet av de siste fem årene.

Inntil 15 % tilskudd av godkjent kostnadsoverslag for investeringer for andre kategorier søkere enn nevnt foran.

Egen arbeidsinnsats kan godkjennes med inntil kr 350 pr time. 

Mer informasjon om ordningen.

Investeringer i tradisjonelt landbruk

2016: Utmåling av investeringstilskudd

 • Maksimalt investeringstilskudd: kr 1 000 000.
 • Utmåling for søkere under 35 år; maksimalt 25 % av kostnadsgrunnlag.
 • Utmåling for søkere 35 år og eldre som har overtatt landbrukseiendom i løpet av de siste fem år; maksimalt 25 % av kostnadsgrunnlag.
 • Utmåling for prosjekter for økologisk produksjon; maksimalt 25 % av kostnadsgrunnlag.
 • Utmåling for andre søkere; maksimalt 15 % av kostnadsgrunnlag.

Ekstra investeringstilskudd til økt bruk av tre i større landbruksbygg

Ut fra et mål om å binde mer CO2 i form av tre i bygninger kan det gis tilskudd fra investeringsmidlene til driftsbygninger i landbruket der det brukes fra 20 kubikkmeter trelast eller mer. Tilskuddet måles ut med kr 1 000 pr kubikkmeter trelast som bindes i bygget.  Maksimalt kan det bevilges kr 100 000 til dette formålet og det kommet som et tillegg etter vanlig utmåling av investeringstilskudd. Utbetaling av tilskuddet kan skje ved avsluttende utbetaling av investeringstilskudd og skal baseres på uavhengig utregning av mengde medgått trelast.

Maksimalgrensen på kr 1 000 000 i investeringstilskudd pr enhet står likevel ved lag. 

Krav til grovfôrgrunnlag og melkekvote ved søknader om BU-tilskudd til fjøs

I forbindelse med søknader om tilskudd fra bygdeutviklingsmidlene til utbygging i tradisjonelt landbruk har det i Oppland i flere år vært retningslinjer for krav til grovfôrgrunnlag og melkekvote.

Regler og prioritering for utmåling av bedriftsrettede bygdeutviklingsmidler i Oppland for 2015 har forutsetninger om at utbygging skal være «tilpasset ressursgrunnlaget».  Og i Landbruks- og matdepartementet sin formålsparagraf i forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket står at man skal ta utgangspunkt i landbrukseiendommen.

I Oppland praktiseres dette slik at søker om tilskudd til utbygginger i landbruket må ha kontroll over minst 70 prosent av det nødvendige grovfôrgrunnlaget og/eller minst 70 prosent av melkekvoten for det driftsnivå som planlegges.  Hvis det ikke foreligger tilstrekkelige avtaler om leie av grasarealer (eller kjøp av lokalt produsert grovfôr) og produksjonskvoter for melk, så må en søknad om tilskudd eventuelt tas opp i styret i Innovasjon Norge Oppland.

Det kan gis tilsagn om tilskudd med forutsetning om at det skal foreligge tilstrekkelige avtaler før noen del av et tilskudd kan utbetales.  Slike avtaler må imidlertid sannsynliggjøres.  Om man skal øke melkekvoten til minst 70 prosent av den planlagte produksjonsmengden, så kan det gjøres i form av å kjøpe kvoter eller å leie kvoter. 

Tilskudd ved generasjonsskifte

 • Godkjent kostnadsoverslag inntil kr 500 000.
 • Inntil 40 %, maksimalt tilskudd kr 200 000.
 • Søker må ha overtatt eiendommen (i form av tinglyst skjøte) i løpet av de siste 5 årene og være under 35 år, jf. § 3 i forskriftene for bygdeutviklingsmidlene.

Generelle retningslinjer

 • Hvert bruk kan over en periode på 5 år maksimalt tildeles kr 1 000 000 i investeringstilskudd. Dette omfatter også bruket sin del av fellestiltak som for eksempel i samdrifter. Det kan gjøres unntak i spesielle saker.
 • Utmåling av tilskudd der investeringen blir gjort i flere byggetrinn skal ses under ett.
 • Det blir ikke gitt støtte til kjøp av livdyr.
 • Løpende vedlikehold prioriteres ikke.
 • Egen arbeidsinnsats kan godkjennes med inntil kr 350 pr time. Det kan maksimalt godkjennes egeninnsats tilsvarende 20 prosent av totalt medgått byggekostnad. Med egeninnsats forstås familiens ubetalte timeinnsatser.  Bruk av egne maskiner kan godkjennes etter satsene i Håndbok for driftsplanlegging eller tilsvarende.  Eventuell bruk av egne produserte materialer skal fremkomme av materialliste attestert av uavhengig bygningskyndig.
 • Det kreves en helhetlig plan for byggearbeidene.

Prioriteringer for søknader innen tradisjonelt jordbruk 2016

 • Byggearbeider for å opprettholde og utvide eksisterende konvensjonell og økologisk produksjon, innen både tradisjonelt landbruk og bygdenæringer, tilpasset ressursgrunnlaget og markedets behov.
 • Oppstart av grovfôrbasert husdyrhold tilpasset ressursgrunnlaget og markedets behov.
 • Nødvendig byggearbeid for storfe grunnet krav i forskrifter om hold av husdyr og melkebehandling.
 • Etablerertilskudd ved generasjonsskifte.
 • Bygningsmessige investeringer for lagring av grønnsaker, poteter, urter og korn der salgskanaler er dokumentert.
 • Byggearbeider for nye produksjoner/bygdenæringer tilpasset markeds behov.
 • Byggearbeider for kraftfôrkrevende produksjoner innen konsesjonsgrensene og tilpasset markedets behov.
 • Byggearbeider på seterfjøs og seterhus på bruk som driver aktiv melkeproduksjon på setra om sommeren.
 • Investeringer i permanente dyrkingsanlegg for frukt og bær, som f.eks. dyrkingstuneller.

Les mer om finansieringsordninger til investeringer i tradisjonelt landbruk, kjøp av eiendom og tilleggsareal.