Landbruk og tilknytta virksomhet

Landbruket er en viktig del av Innovasjon Norge sitt arbeidsområde. Vi skal bidra til ei fremtidsretta næring som drives med mål om langsiktig lønnsomhet og verdiskaping. Sysselsetting, bosetting og et variert landbruk er viktige mål. I tråd med vedtatt landbrukspolitikk og regionale planer kan vi yte tilskudd og lån, både til tradisjonelt landbruk og til etablering av ny virksomhet innen prioriterte satsingsområder.

Hvordan søker du?

Alle søknader må inneholde forretningsmodell, prosjektplan eller forretningsplan, samt gode beskrivelser av det økonomiske potensialet i prosjektet. Ved større investeringer anbefaler vi bruk av Planleggingsverktøy for landbruket. Lenke til planleggingsverktøyet finner du her på sidene våre. Du kan også få det ved henvendelse til landbrukskontoret i kommunen eller direkte fra trondelag@innovasjonnorge.no

Ansatte på kommunale landbrukskontor, næringshager og næringskonsulenter kan også gi råd og veiledning om hva som er viktig å få med i søknaden. Kommunen skal gi uttalelser i alle søknader som gjelder investering og bedriftsutvikling i landbruket.

Søknader skal skrives på en av våre elektroniske søknadsmaler.