Informasjon om forprosjekt: skissekonkurranser 2017

Planlegger din bedrift å starte et utviklingsprosjekt med miljøeffekt, eller annen samfunnseffekt? Vi åpner nå for skisser til forprosjekter. Første frist er 12. mai, deretter 4. september.

Det er behov for flere løsninger som møter globale miljø- og klimautfordringer. Samtidig trenger norsk næringsliv omstilling. Vi ønsker å mobilisere flere bedrifter til å ta del i disse mulighetene, og oppfordrer spesielt bedrifter i distrikt til å søke. Deltakelse gir tilgang på veiledning i søknadsprosessen og kompetanse på bærekraftig forretningsutvikling. 

Globalt er markedene for miljøteknologi i sterk vekst. Innovasjon Norge hjelper norske bedrifter å bli godt posisjonert for suksess i verdensmarkedet. Prosjektene vi ser etter bør ha som hovedmål å...

Globalt er markedene for miljøteknologi i sterk vekst. Innovasjon Norge hjelper norske bedrifter å bli godt posisjonert for suksess i verdensmarkedet. Prosjektene vi ser etter bør ha som hovedmål å løse samfunnsutfordringer knyttet til et eller flere av FN’s 17 bærekraftsmål.

Foto: FN

Hvem kan delta?

Målgruppen er etablerte bedrifter i alle størrelser og i alle bransjer. Bedriften må ha god gjennomføringsevne både hva gjelder økonomi og personell. Bedriftens evne til å løfte prosjekter og lykkes med internasjonal vekst vil vektlegges.

Skissekonkurransen skal få fram de beste prosjektene og styrke bedriftenes kompetanse.

Mange bedrifter vil ønske å gjennomføre et forprosjekt før de går inn i et større hovedprosjekt. Forprosjektet skal gi beslutningsunderlag for veien videre, og bør resultere i en konkret prosjektplan for et hovedprosjekt.

Bedriftene som får gjennomslag for sin skisse, får tilbud om tett oppfølging fra Innovasjon Norge.  Vi vil gjennomføre to workshops der deltagerne benytter innovasjonsverktøy og -metoder for å spisse prosjektet, og kommer i gang med dialogen med kunder og andre viktige aktører. Deltagerne vil deretter kunne søke forprosjektmidler innen en gitt frist, og disse blir behandlet på vanlig måte av Innovasjon Norge.

NB! Utvelgelse i skissekonkurransen gir ikke automatisk positivt svar på søknad om forprosjektmidler. Alle søknader blir vurdert etter våre kriterier for finansiering.

Skissemalen skal inneholde informasjon om følgende:

Skissene (to A4-sider, på norsk) må gi nok informasjon til at vi kan vurdere både bedrift og prosjekt, og bør inneholde:

 • Kort beskrivelse av bedriften, med nøkkeltall og kontaktinformasjon
 • Kort beskrivelse av konseptet
 • Målgruppe for løsningen
 • Markedsbehov som løsningen adresserer
 • Kompetanse som konseptet bygger på
 • Hvilke samfunnsutfordringer er det prosjektet adresserer?
  (for nærmere beskrivelse, se FN's 17 bærekraftsmål)
 • Aktiviteter,og kostnader i et evnt. forprosjekt
 • Bruk gjerne skissemalen vår.

Hva skal oppnås i et forprosjekt? 

Forprosjekt skal gi svar på konkrete spørsmål som er relevant for hovedprosjektet, for eksempel:

 • Hvilke tekniske forutsetninger må avklares i forprosjektet?
 • Hva må dere gjøre i forprosjektet for å redusere teknisk risiko i hovedprosjektet?
 • Hvilke avtaler med samarbeidspartnere eller kunder (for gjennomføring av hovedprosjektet) må være på plass i løpet av forprosjektet?
 • Hvordan vil dere sikre rettigheter for løsningen?
 • Har dere riktig kompetanse til hovedprosjektet– hva er planen for å sikre dette?
 • Hva er interessen i markedet, betalingsvilje, kalkyler og markedsstrategi for løsningen som skal demonstreres i hovedprosjektet?
 • Hva er investeringsbehovet i hovedprosjektet og hvordan skal det finansieres?
 • Hvordan er den bedriftsøkonomiske lønnsomheten av hovedprosjektet (budsjett) når løsningen tas i bruk (ut over demoprosjektet).

Aktivitetene i forprosjektet må derfor være relevant for de spørsmålene som må avklares i forprosjektet. Ved forprosjektets slutt må man ha tilstrekkelig grunnlag til at man kan presentere hovedprosjektet for både interne og eksterne beslutningstagere.

I 2017 vil Innovasjon Norge Trøndelag bare unntaksvis bevilge finansiering til forprosjekt utenom skissekonkurransene. Vi anbefaler derfor bedriftene om å rekke oppsatte tidsfrister. Vi gjennomfører to runder med skissekonkurranser i 2017.

Merk! Når det gjelder søknader om forprosjektmidler gjennom Innovasjonskontrakter vil disse kun innvilges gjennom oppsatte skissekonkurranser. Tilskudd til forprosjekt kan ikke overstige 500 000 kroner, og utgjør maks 50% av kostnadsgrunnlaget.

Vi har ulike andre virkemidler som kan benyttes til finansiering av forprosjekter. Ta kontakt for spørsmål.

For spørsmål:
Vidar Andreassen, vidar.andreassen@innovasjonnorge.no, telefon 915 85 863
Vigdis Tuseth,  vigdis.tuseth@innovasjonnorge.no, telefon 958 58 662