Skisseutlysning: Telemark 2017

Vil din bedrift starte et utviklingsprosjekt?

Det er behov for flere løsninger for å møte globale miljø- og klimautfordringer. Samtidig er det behov for omstilling i norsk næringsliv. Innovasjon Norge har i 2017
fått betydelige rammer til miljøteknologiordningen og til innovasjonskontrakter. Vi kan gi finansering til å bygge pilot- og demonstrasjonsanlegg og til forskning og utvikling.

Med denne skisseutlysningen ønsker vi å mobilisere flere bedrifter til å ta del i disse mulighetene. Vi åpner for skisser til forprosjekter. Deltakelse gir tilgang på veiledning i søknadsprosessen og kompetanse på bærekraftig forretningsutvikling.

Globalt er markedene for miljøteknologi i sterk vekst. Innovasjon Norge hjelper norske bedrifter å bli godt posisjonert for suksess i verdensmarkedet. Prosjektene vi ser etter bør ha som hovedmål å...

Globalt er markedene for miljøteknologi i sterk vekst. Innovasjon Norge hjelper norske bedrifter å bli godt posisjonert for suksess i verdensmarkedet. Prosjektene vi ser etter bør ha som hovedmål å løse samfunnsutfordringer knyttet til et eller flere av FN’s 17 bærekraftsmål.

Foto: FN

Hvem kan delta i skissekonkurransen?

Målgruppen for dette er etablerte bedrifter i alle størrelser og i alle bransjer. Bedriften må ha god gjennomføringsevne både hva gjelder økonomi og personell. Bedriftens evne til å løfte prosjekter og lykkes med internasjonal vekst vil vektlegges.

Hva kan man oppnå gjennom skissekonkurransen? 

Mange virksomheter vil ønske å gjennomføre et forprosjekt før man går inn i et større hovedprosjekt. Forprosjektet skal gi beslutningsunderlag for veien videre, og bør resultere i en konkret prosjektplan for et hovedprosjekt.

Målet med skissekonkurransen er å få fram de beste prosjektene og styrke bedriftenes kompetanse. De bedriftene som får gjennomslag for sin skisse, vil få tilbud om tett oppfølging fra Innovasjon Norge.  Vi vil gjennomføre to workshops der deltagerne benytter innovasjonsverktøy og -metoder for å spisse prosjektet, og kommer i gang med dialogen med kunder og andre viktige aktører.

Deretter vil deltagerne kunne søke prosjektmidler, og disse blir behandlet på vanlig måte av Innovasjon Norge. NB! Utvelgelse i skissekonkurransen gir ikke automatisk positivt svar på søknad om prosjektmidler. Alle søknader blir vurdert etter våre kriterier for finansiering.

Merk: Denne utlysningen gjelder kun for bedrifter med forretningsadresse i Telemark. 

Skissemalen skal inneholde informasjon om følgende:

Skissene (to A4-sider) må gi nok informasjon til at vi kan vurdere både bedrift og prosjekt, og bør inneholde:

 • Kort beskrivelse av bedriften, med nøkkeltall og kontaktinfo
 • Kort beskrivelse av konseptet
 • Målgruppe for løsningen
 • Markedsbehov som løsningen adresserer
 • Kompetanse som konseptet bygger på
 • Hvilke samfunnsutfordringer er det prosjektet adresserer? (For nærmere beskrivelse, se http://www.fn.no/Tema/FNs-baerekraftsmaal/Dette-er-FNs-baerekraftsmaal)
 • Aktiviteter,og kostnader i et evnt. forprosjekt
 • Benytt skissemalen vår. Last ned her.

Hva skal oppnås i et forprosjekt? 

Prosjekt skal gi svar på konkrete spørsmål, for eksempel:

 • Hvilke tekniske forutsetninger må avklares i prosjektet?
 • Hva må dere gjøre i prosjektet for å redusere teknisk risiko?
 • Hvilke avtaler med samarbeidspartnere eller kunder må være på plass i løpet av prosjektet?
 • Hvordan vil dere sikre rettigheter for løsningen?
 • Har dere riktig kompetanse til hovedprosjektet – hva er planen for å sikre dette?
 • Hva er interessen i markedet, betalingsvilje, kalkyler og markedsstrategi for løsningen som skal demonstreres i hovedprosjektet?
 • Hva er investeringsbehovet i et forprosjekt og hvordan skal det finansieres?
 • Hvordan er den bedriftsøkonomiske lønnsomheten av hovedprosjektet (budsjett) når  løsningen tas i bruk (ut over demoprosjektet).

Aktivitetene i forprosjektet må derfor være relevant for de spørsmålene som må avklares i forprosjektet. Ved forprosjektets slutt må man ha tilstrekkelig grunnlag til at man kan presentere hovedprosjektet for både interne og eksterne beslutningstagere.

Tilskudd til forprosjekt kan ikke overstige 500 000 kroner, og utgjør maks 50% av kostnadsgrunnlaget.

For spørsmål:

Randi Egge Husby, e-post randi.egge.husby@innovasjonnorge.no, telefon 99 25 75 52     Gry K. Langbakk, e-post gry.langbakk@innovasjonnorge.no, telefon 90 87 92 03

Tidslinje første skissekonkurranse

Onsdag 3. mai - Frist for å sende inn skisse. En skisse på to A4-sider sendes til randi.egge.husby@innovasjonnorge.no

Fredag 5. mai - Innovasjon Norge gir kort tilbakemelding på innsendte skisser

Fredag 19. mai - Første workshop, ved Gry K. Langbakk

Fredag 2. juni -  Andre workshop, ved Gry K. Langbakk

Sted: Innovasjon Norge Telemark, Klosterøya, Skien

Tid: 09:00 – 13:00

 

Tidslinje andre skissekonkurranse

Mandag 4. sept. - Frist for å sende inn skisse. En skisse på to A4-sider sendes til randi.egge.husby@innovasjonnorge.no

 

Fredag 08. sept. - Innovasjon Norge gir kort tilbakemelding på innsendte skisser.

Fredag 15. sept. - Første workshop, ved Gry K. Langbakk

Torsdag 05.okt. - Andre workshop, ved Gry K. Langbakk

Tid: 09:00 – 13:00

Sted: Innovasjon Norge Telemark, Klosterøya, Skien