Markedsrådgiving: Vi kan Brasil

Skal bedriften din konkurrere i et internasjonalt marked? Rådgiverne på våre kontorer i utlandet kjenner det lokale markedet og ser mulighetene, samtidig som de kjenner norske bedrifter og forstår deres behov.

De fleste bedrifter har behov for lokal bistand og gode råd når de skal konkurrere i et internasjonalt marked. Det vanskeligste er ofte å skaffe nødvendig informasjon for å ta riktige beslutninger, legge planer for det videre arbeidet og redusere risiko for tap av tid og penger.

Markeds-, business- og teknologirådgiverne på våre kontorer i utlandet har kompetanse, erfaring og verdifulle lokale nettverk som gjør dem i stand til å bistå din bedrift med å utnytte internasjonale markedsmuligheter.

Undersøk markedet

Noen trenger kartlegging og vurdering av muligheter i det aktuelle markedet, andre har behov for en konkret markedsundersøkelse eller en første “feedback” på om markedet aksepterer produktet. Mange setter pris på hjelp til å få identifisert potensielle kunder eller samarbeidspartnere. Bedriften kan også trenge kunnskap om lokale markeds- og forretningsforhold eller hjelp til å utforme sin markedsstrategi.

Vi samler inn og vurderer informasjon som skal danne grunnlaget for bedriftens internasjonaliseringsarbeid. Rådgiverne våre har lokal markedskunnskap, de snakker språket, forstår landets forretningskultur, og har et godt nettverk.

En utenlandsk partner gjør det lettere å lykkes

Mange bedrifter har behov for distributører, teknologi- eller utviklingspartnere, underleverandører eller produsenter. Vi finner den ideelle partner for din bedrift, og setter gjerne opp et møte. Vi kan delta i møtene og bistå din bedrift.

En rapport å gå videre med

Når vi henter informasjon er det alltid skreddersydd de behov vi i fellesskap er kommet  frem til at din bedrift har. Vi avtaler på forhånd nøyaktig hvilke områder vi skal belyse. Vår leveranse er vanligvis en rapport eller presentasjon basert på vurdering av innsamlet informasjon. Dette danner grunnlaget for diskusjon i bedriften, beslutninger rundt mulighetene videre og de valg bedriften står overfor.  

Er dette noe for din bedrift?

Tjenestene passer for norske bedrifter med vekstambisjoner, som har muligheter til å lykkes i internasjonal konkurranse.

Vi hjelper oppstartsbedrifter med høyt internasjonalt vekstpotensial og mer modne bedrifter, samt nettverk og klynger. Mange av bedriftene benytter seg også av andre av våre tjenester innen kompetanse, finansiering, nettverk og profilering.

Bedriftene vi arbeider med har:

•  Styre og ledelse som står bak beslutningen om  internasjonal satsing
•  Realistiske mål og planer for hvordan satsingen  skal gjennomføres
•  Satt av ressurser til satsingen

Koster tjenestene noe?

Ja, dersom bedriften din ønsker å benytte våre internasjonale rådgivningstjenester vil dette normalt være en betalt tjeneste.

Først gjennomfører vi en uforpliktende samtale for å danne oss et bilde av din bedrifts situasjon og muligheter, og på hvilken måte vi best kan bistå. Dette kan gjøres enten av en av våre rådgivere i ditt fylke eller av en av våre rådgivere i utlandet.

Bedriften vil deretter motta skriftlig tilbud om et skreddersydd rådgivningsoppdrag fra det aktuelle kontoret i utlandet. Tilbudet  beskriver målet, innholdet i leveransen, tidsfrister og kostnaden (med maksimal pris basert på antatt timeforbruk).

Bedriften inngår avtale ved å signere tilbudet. Små og mellomstore bedrifter betaler en egenandel på 50 prosent - resten dekkes av offentlige programmidler.