- Viktig, ambisiøs og helhetlig havsatsing

Regjeringens nye havstrategi har som mål å styrke Norges posisjon som verdens ledende havnasjon. - Dette er en ambisjon vi deler. Vi er klare til å følge opp, sier Inger Solberg, direktør for Bærekraft i Innovasjon Norge. 

/link/b38c1684bfbc48388d24774d71c60a69.aspx
Foto: Yngve Ask/Innovasjon Norge

- Regjeringen har i strategien fått frem et helhetsperspektiv på de mulighetene som havrommet gir oss som nasjon. Norge har her et stort ressurspotensial knyttet både til råvarer, teknologi og kompetanse. Det er ambisiøst og det krever samarbeid på tvers av sektorer, sier Inger Solberg, som er direktør for Bærekraft i Innovasjon Norge.

Ledende havnasjon

Ny vekst, stolt historie er tittelen regjeringen har gitt den nye strategien som ble presentert tirsdag.
Der pekes det på det faktum at de havbaserte næringene til sammen står for om lag 70 prosent av

Norges eksportinntekter. I følge strategien skal det nå satses videre på de havnæringene der Norge allerede er ledende. Samtidig skal det stimuleres til forskning, innovasjon og teknologiutvikling for å få frem nye næringer og sikre Norge en posisjon som en av verdens ledende havnasjoner. Strategien skal bidra til økt samarbeid og kunnskapsoverføring mellom petroleum, maritim og marin næring. Innovasjon Norge vil ha en naturlig rolle oppfølgingen av flere punkter strategien.

Mulighetsområder

Innovasjon Norge har tidligere pekt på Havrommet som ett av seks fremtidige mulighetsområder for et norsk næringsliv i omstilling. En tydeliggjøring av Innovasjon Norges innsats på dette området vil bli presentert i form av en egen rapport i løpet av våren.  

- Vi ser at den nye havstrategien berører flere av mulighetsområdene som vi i Innovasjon Norge har satt på dagsordenen, spesielt Havrommet, Bioøkonomi og Ren energi. Her er Innovasjon Norge med vårt apparat ute og hjemme klare til å følge opp, sier Solberg.
Hun er også svært fornøyd med at nye strategien så klart peker på næringsklyngene som viktige motorer i omstillingen av norsk industri og næringsliv. Det samme gjelder forslagene å legge bedre til rette for investeringer i Norge og styrking av det apparatet som skal støtte norsk næringsliv i viktige internasjonale markeder.

Bærekraft gir troverdighet

I havstrategien vises det til Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) som anslår at havøkonomien innen 2030 kan mer enn doble sitt bidrag til global verdiskaping. Samtidig mener OECD at bærekraft er avgjørende for at vi skal kunne ta ut dette potensialet.

- På samme måte må bærekraft inngå i den posisjonen Norge skal ta som merkevare. Vi opplever at det er bred enighet i norsk næringsliv om at Norge kan og må bygge sin internasjonale konkurransekraft på å være en global pioner når det gjelder bærekraftige løsninger. Her har Norge høy internasjonal troverdighet, sier Solberg.

Norge som merkevare 

I strategien er også bygging av Norge som en tydeligere merkevare ett av tiltakene som skal bidra til å styrke den internasjonale konkurransekraften til de norske havnæringene. Tidligere i vinter ga statsminister Erna Solberg Innovasjon Norge sammen med næringslivet i oppdrag å utvikle en norsk offensiv og grønn profil for internasjonale investorer.

- Det er en jobb vi allerede er godt i gang med. Kort sagt så må vi være kjent for å bli valgt. Gjennom å bygge Norge som en tydelig merkevare bidrar til at vi både beholder og utvikler de posisjonene vi har, samtidig som vi styrker våre egne eksportmuligheter og kan tiltrekke oss investeringer, kompetanse og turister, sier Cathrine Pia Lund, som er direktør for Merkevaren Norge i Innovasjon Norge. 

 

Kontakt:

Inger Solberg, direktør for Bærekraft i Innovasjon Norge

Marianne Mork, senior kommunikasjonsrådgiver i Innovasjon Norge