Bedriftsnettverk – utlysning av midler til nye leverandørutviklingsprosjekter i Nord-Norge

På bakgrunn av regjeringens nordområdestrategi inviterer Innovasjon Norge, sammen med fylkeskommunene i Finnmark, Troms og Nordland, interesserte bedriftsgrupperinger i Nord-Norge til å søke prosjektstøtte til nye nettverksbaserte leverandørutviklingsprosjekter. Det kan søkes støtte til både forprosjekter og 3-årige hovedprosjekter. Neste utlysning av tilskuddsmidler vil komme i januar 2018 - med tentativ søknadsfrist 15. mars 2018.  

Interesserte bes ta kontakt med Innovasjon Norge Arktis v/Randi Abrahamsen eller Innovasjon Norge Nordland v/Linda Simensen for en nærmere samtale.

Klikk her for å lese Nordområdestrategien.

Bedriftsnettverks-programmet finansierer også strategiske og nettverksbaserte leverandørutviklingsprosjekter. Hensikten er å styrke leverandørnæringenes konkurransekraft og vekstmuligheter i regionale, nasjonale og internasjonale markeder. Strategisk samarbeid i nettverk styrker bedriftenes ressursgrunnlag og gir større muligheter for å gjennomføre nye innovative prosjekter i leverandørnæringene og i hele verdikjeder.

Innovasjon Norge har avsatt midler til nye forprosjekter og 3-årige hovedprosjekter i Nord-Norge. Det kan søkes støtte inntil 300.000 kroner til forprosjekter og inntil 750.000 kroner til hovedprosjekter til delfinansiering av prosjektledelse- og administrasjonskostnader og kjøp av ekstern bistand til prosjekt/prosessledelse, kompetansetiltak, markedsundersøkelser, teknisk bistand, juridiske tjenester mv. Det kan søkes støtte til prosjekter i alle næringer og på tvers av næringer, bransjer og verdikjeder. Prosjektene må ta utgangspunkt i regionens naturressurser og/eller kompetansefortrinn og ha som ambisjon å utvikle og realisere potensial i eksisterende leverandørnæringer eller utvikle nye og beslektede forretnings- og markedsområder. Det forutsettes at eksisterende eller nye potensielle kunder involveres tidlig i planleggingen og har en aktiv medvirkning i prosjektet. Aktuelle prosjekter kan f.eks. dreie seg om:

  • Samarbeid rettet mot nye kunde- og markedsbehov i eksisterende næringer
  • Tverrfaglig samarbeid om utvikling av nye beslektede forretnings- og markedsområder
  • Samarbeid rettet mot utvikling av nye løsninger og leveranser til offentlige investeringer i bygg og infrastruktur

Prosjektene må omfatte tre eller flere leverandørbedrifter (SMB). Bedriftene må enes om at én av leverandørbedriftene står som formell søker og administrator av prosjektet. Modne og ferdig planlagte prosjekter kan søke støtte til hovedprosjekt direkte, uten å gå veien om forprosjekt.

For nærmere informasjon om Bedriftsnettverks-programmet og hvordan en søker. Klikk her 

For spørsmål om bedriftsnettverk, kan du også kontakte:

Ottar Hermansen
Programansvarlig Bedriftsnettverksprogrammet
E-post: ottar.hermansen@innovasjonnorge.no