EU-finansieringen til norske innovasjonsprosjekter doblet i første halvår 2017

Så langt i år har 7 bedrifter hentet kr 115 millioner i støtte gjennom SMB-virkemiddelet i EU-programmet Horisont 2020. Dette en dobling i forhold til samme tidspunkt i fjor. I siste kvartal fikk tre norske bedrifter til sammen 50 millioner kroner i konkurranse med flere tusen søkere.

Dacon med base på Stabekk i Akershus får støtte fra EU til utviklingen av ny teknologi som vil gjøre det mulig å gjennomføre vanskelige inspeksjonsjobber undervanns på en sikker og mer kosteffektiv...

Dacon med base på Stabekk i Akershus får støtte fra EU til utviklingen av ny teknologi som vil gjøre det mulig å gjennomføre vanskelige inspeksjonsjobber undervanns på en sikker og mer kosteffektiv måte.

Foto: Dacon

Tildelingen av EU-støtte til de norske bedriftene skjer i skarp konkurranse med selskaper fra hele Europa.
- Dette er støtte som henger høyt, og det er all grunn til å gratulere Dacon, Norhard og Aquafarm Equipment med den støtten de nå får fra EU gjennom Horisont 2020. Støtten betyr at bedriftene kan forberede prosjektene sine for markedet, sier Mona Skaret, direktør for Vekstbedrifter og klynger i Innovasjon Norge.

Viktig for Sør-Vestlandet

Dette siste halve året har vært en rekord for Sør-Vestlandet, der fem bedrifter har hentet i alt 90 millioner kroner i støtte fra ordningen. To av bedriftene i den siste tildelingsrunden er også hjemmehørende Sør- og Vestlandet, og de vil mest sannsynlig skape rundt 100 nye arbeidsplasser over de neste fem årene.

- For en region som er preget av nedgangen innen olje- og gassvirksomheten, er slik støtte svært verdifull. Dette er viktig for verdiskapningen og sysselsettingen i regionen, sier Mona Skaret i Innovasjon Norge.

Løser globale samfunnsutfordringer

Gjennom Horisont 2020 har EU som mål å stimulere til innovasjon som kan bidra til å løse de samfunnsutfordringene verden står overfor. Dette representerer samtidig store og globale markedsmuligheter for næringslivet. Norske bedrifter har full adgang til å søke om midler. Siden etableringen av EU-programmet i 2014 har norske selskaper hentet inn 290 millioner kroner fra det såkalte SMB-instrumentet, som er støtteprogrammet for små- og mellomstore bedrifter i Horisont 2020.

Enestående teknologi

- Vi er veldig fornøyd og også veldig stolte over å bli valgt ut blant 1514 søknader fra 21 land. Det er en oppmuntring for oss og bekrefter potensialet til løsningen vår, sier Askjell Tonstad, daglig leder i Norhard AS iTonstad, Vest-Agder. Ren og tilgjengelig energi til alle er en global utfordring.  Norhard  produserer boreutstyr for vannkraftverk, og har nå utviklet en miljøvennlig og kostnadseffektiv boreteknologi som er enestående på det globale markedet.

Global og bærekraftig produksjon av fisk

Haugesundsbedriften Aquafarm Equipment AS har utviklet en enkel og bærekraftig løsning for oppdrett og produksjon av fisk. Støtten på 18 millioner kroner fra EU vil ifølge prosjektleder Arne Henry Nilsen gjøre det mulig for bedriften å fortsette den nødvendige testingen av et lukket anlegg samt etablering av en organisasjon for å kommersialisere teknologien. På sikt vil dette ha et stort eksportpotensial for Norge ettersom teknologien blir utviklet her hjemme og vil bli solgt over hele verden.

 

/link/71e67aa591524a9d8326cb7cf8d6327e.aspx

Haugesundsbedriften Aquafarm Equipment AS får EU-støtte til en lukket og bærekraftig løsning for oppdrettsproduksjon av fisk.

Foto: Aquafarm Equipment

Sikrere undervannsinspeksjon for offshoreindustrien

Dacon med base på Stabekk i Akershus er den tredje av bedriftene som i denne runden er sikret SMB-støttet fra Horisont 2020-programmet. Bedriften har siden 1979 drevet utvikling, produksjon og import av sikkerhetsrelaterte produkter med hovedkundegrupper innen offshore, skip, industri og forsvar. Støtten på 14 millioner kroner fra EU er knyttet til utviklingen av teknologi som vil gjøre det mulig å gjennomføre vanskelige inspeksjonsjobber undervanns på en sikker og mer kosteffektiv måte enn  tidligere.

- Til nå har vi utviklet prosjektet med god hjelp fra EUs tidligere forskningsprogram. Vi er svært glad for at SMB-instrumentet nå tar prosjektet videre. Støtten er avgjørende og betyr at vi kan ta prosjektet og prototypen frem til et ferdig produkt som vi kan tilby markedet, sier Børre Børrresen, prosjektleder i Dacon.

Går i pluss

For å sikre norske bedrifter adgang til Horisont2020-programmet er Norge med på å betale 2 prosent av den økonomiske rammen for programmet. Målet er da at norske bedrifter og forskningsmiljøer skal hente tilbake minst like mye i form av støtte fra programmet. For SMB-delen av Horisont 2020 ligger  Norge så langt godt foran målet, med en støtteandel på 6 prosent hittil i 2017, og 2,8 prosent i gjennomsnitt for perioden 2014-2017. 

Norsk retur fra SMB-Instrumentet er høyere enn resten av H2020: Den grå stiplede linjen viser hvor mye Norge henter i gjennomsnitt fra hele H2020, mens den blå stiplede linjen viser gjennomsnittet for SMB-Instrumentet. Søylene viser hvordan Norge har økt antall millioner kroner i retur gjennom SMB-Instrumentet fra 2014 til 2017. Den mørkeblå linjen forteller derimot at Norge stadig henter en større andel av potten til SMB-Instrumentet. (Ill. Innovasjon Norge)

Kontakt:

Eirik Velle Wegner Lønning, 
E-post: Eirik.Velle.Wegner.Lonning@innovasjonnorge.no

Tone Varslot Stave,
E-post: Tone.Varslot.Stave@innovasjonnorge.no