Helsenæringen vokser kraftig, og har stort behov for mer offentlig kapital

En rapport om helsenæringens verdi som Menon Economics la fram i dag viser tydelig at helsenæringen er i sterk vekst, satser på utvikling og innovasjon og har stort potensial for å skape økte eksportinntekter. Men næringen trenger mer kapital og ønsker at det offentlige skal dele risiko i større grad.

Fra venstre Anne Kjersti Fahlvik, Norges Forskningsråd, Mona Skaret, Innovasjon Norge og debattleder Håkon Haugli fra Abelia .

Fra venstre Anne Kjersti Fahlvik, Norges Forskningsråd, Mona Skaret, Innovasjon Norge og debattleder Håkon Haugli fra Abelia.

Foto: Innovasjon Norge

- Helsenæringen vokser raskt, og vi ser et tydelig taktskifte fra 2015 av, sier Erik W. Jacobsen i Menon Economics. – Omsetningen i næringen økte med 12 prosent fra 2015 til 2016, og bedriftene forventer enda sterkere vekst neste år.

Satser tungt på forskning og utvikling

Helsenæringen er den næringen som satser suverent mest på forskning og utvikling, går det fram av rapporten. I alt er den samlede helserelaterte forsknings- og utviklingsinnsatsen i Norge på mer enn ni milliarder kroner årlig. Det er langt mer enn olje- og gassnæringen bruker på det samme. Den største FoU-innsatsen skjer i universitets- og høyskolesektoren og i helseforetakene. Men også bedriftene gjør en betydelig innsats. To av tre bedrifter utførte egen forskning og utvikling i 2016, i tillegg til samarbeid med og kjøp av tjenester fra andre.
- Denne rapporten dokumenterer at Norge har en helsenæring som er ambisiøs, vekstkraftig og med et ekstremt stort potensial, sier Mona Skaret divisjonsdirektør i Innovasjon Norge. – Vi har bygget nye næringer som har vokst seg store i dette landet tidligere. Vi kan gjøre det igjen, og helsenæringen er en sterk kandidat.

Tenker internasjonalt og trenger mer kapital

Helsenæringen er i stor grad internasjonal. Menneskers behov er temmelig like over hele verden, og det synes tydelig i bedriftenes ambisjoner. Mer enn 60 prosent av dem har ambisjoner om å lykkes i internasjonale markeder eller å bli blant de ledende i verden innenfor sitt marked. Også helt nystartede virksomheter innenfor helse har eksportinntekter, og helsenæringen eksporterte for hele 21,5 milliarder kroner i 2016. Det er et betydelig bidrag til Norges eksportinntekter. Diagnostikk utgjør mer enn halvparten av eksportinntektene, og noen få, store aktører står for den største delen av inntektene.
En av tre virksomheter innenfor helsenæringen er det som kalles «born globals» - det vil si at de har hele verden som marked helt fra starten av. Det er svært høyt, sammenliknet med andre bransjer.
I rapporten forteller næringen selv hva den ser som de største hindrene for å lykkes, og svaret er helt entydig: Den største flaskehalsen er mangel på kapital, og særlig offentlig kapital. Det er særlig til prototyping og klinisk dokumentasjon virksomhetene trenger penger. Jo høyere internasjonale ambisjoner, desto større behov for kapital og avlastning for risiko har virksomhetene.

Det offentlige må etterspørre innovasjon

En annen viktig hindring for innovasjon og utvikling bedriftene peker på, er at det offentlige helsevesenet ikke stimulerer til innovasjon. Det er særlig virksomheter som jobber med helse-IKT, medtech og spesialiserte underleverandører som sier dette. – Det er helt avgjørende for at vi skal bygge en sterk, internasjonal helsenæring her i landet at de offentlige helseforetakene etterspør og stimulerer til innovasjon, sier Mona Skaret. – Det skjer mye bra «på bakken» nå, mye takket være leverandørutviklingsprogrammet og kommunene selv. Et annet eksempel er Stavanger Kommunes innovasjonspartnerskap på helse. Nå må vi våge å kraftsamle på nasjonalt nivå slik vi gjorde da vi bygget ut Nordsjøen og lagde verdens mest miljøvennlige OL på Lillehammer. Offentlig sektor bør løse noen av de store samfunnsutfordringene sammen med privat og ideell sektor, samtidig som vi bygger nye bedrifter og styrker en næring der Norge har naturlige fortrinn, sier Skaret.

Les hele rapporten fra Menon Economics her. Menon har laget rapporten på oppdrag fra en gruppe organisasjoner og virksomheter:

 • Abelia
 • Innovasjon Norge
 • Inven2
 • Legemiddelindustriens Landsforening
 • Nansen Neuroscience Network
 • Norwegian Smart Care Cluster
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Oslo Cancer Cluster
 • Oslo Medtech
 • NHO Service
 • Innovasjon Norge
 • Norges Forskningsråd

Se mer om Innovasjon Norges satsing på helse og samarbeid mellom det offentlige og private.

For mer informasjon, kontakt:

Kjetil Svorkmo Bergmann, senior kommunikasjonsrådgiver,
Telefon 908 20 918
E-post: kjber@innovasjonnorge.no.