Styrker kondemneringsordningen for grønnere nærskipsfart

Endringer i vilkårene skal nå gjøre kondemneringsordningen for eldre skip som frakter gods i norske farvann mer attraktiv. Målet for ordningen er å legge til rette for fornyelse og en bærekraftig modernisering av nærskipsfarten.  

Skal skape miljøgevinst: Endringer i vilkårene skal nå bidra til å gjøre kondemneringsordningen for eldre skip som frakter gods i norske farvann mer attraktiv.   

Skal skape miljøgevinst: Endringer i vilkårene skal nå bidra til å gjøre kondemneringsordningen for eldre skip som frakter gods i norske farvann mer attraktiv. 

 

Foto: Thinkstock

Ordningene som gir støtte til kondemnering av eldre skip og innovasjonslån til kjøp av mer moderne eller bygging av nye skip, ble opprettet av regjeringen i 2016 som en satsing på grønn fornyelse av skip som frakter gods i nærskipsfarten.  Ordningene administreres av Innovasjon Norge.

For ytterligere å aktualisere ordningen har Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) nå vedtatt å endre og forenkle vilkårene, blant annet ved å åpne for at risikolåneordningen nå også kan omfatte kjøp av mer moderne fartøy i annenhåndsmarkedet, og ikke kun nybygg.  

  • Hovedmålet er fortsatt at ordningen skal skape klare miljøgevinster gjennom å skifte ut og erstatte gamle fartøy. Vi vet at svært mange av de skipene som trafikkerer og frakter gods langs kysten har en alder og maskinteknologi som ikke står i forhold til dagens standarder, sier Inger Solberg, direktør for bærekraft i Innovasjon Norge.
  • Endringene som NFD har foretatt i vilkårene gjør ordningene mer fleksible. Det tror vi vil gjøre både kondemnerings- og låneordningene attraktive for brukerne, og vi ser frem til å ta mot søknader, sier Solberg.

Her er de viktigste endringene i ordningene som skal bidra til fornyelse og miljørettet modernisering av skip i nærskipsfarten:

  • Flaggkravet (NIS/NOR) for kondemneringstilskudd erstattes med et vilkår om at kondemnert skip skal være et skip i nærskipsfartsflåten som har hatt norsk eierskap eller vært eiet av norsk registrert foretak i minst 12 måneder.
  • Vilkåret om at skip som skal kondemneres må ha hatt det vesentlige av sin aktivitet langs norskekysten siste 12 måneder fjernes.
  • Det åpnes for at kondemneringstilskuddet og innovasjonslåneordningen også kan benyttes ved kjøp av skip i annenhåndsmarkedet med vesentlig bedre miljøprofil en skipet som kondemneres.
  • Som hovedregel legges det til grunn å opprettholde kondemneringstilskudd på 2 millioner kroner per skip, men Innovasjon Norge gis større fleksibilitet til å vurdere maksimalgrensen for tilskudd slik at gode prosjekter som krever noe høyere kondemneringstilskudd kan støttes.

Kontakt

Spesialrådgiver Ole Jørgen Henæs, Innovasjon Norge,
Mob: +4746419614
E-post: Ole.Henaes@innovationnorway.no