Bioraffineringsprogrammet

Har du et utviklingsprosjekt med utgangspunkt i fornybare bioråvarer? Vi støtter bedrifter i en tidlig pilotfase som jobber med foredling av biomasse.

Vi ønsker å stimulere utvikling av nye produksjonsprosesser med utgangspunkt i fornybare bioråvarer. Slike nye eller endrede produksjonsprosesser skal lede frem til markedsorienterte produkter, f.eks. ingredienser, kjemikalier, materialer og energi, og dermed utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom verdiskaping og arbeidsplasser i hele landet.

Hvem kan få finansiering?

Den primære målgruppen er små og mellomstore bedrifter eller grupper av slike.

Som større bedrift kan du være støttemottaker, dersom tilskuddet stimulerer et skifte til fornybare råvarer eller at det tas i bruk en mer miljøvennlig produksjonsteknologi. Eller at det kan argumenteres for at prosjektet gjennomføres raskere eller får et større omfang dersom du mottar offentlig risikoavlastning.

Du har gode muligheter til å få støtte dersom du kan vise til økt totalutnyttelse av en råvare gjennom samspill mellom ulike verdikjeder innenfor konseptet «integrerte bioraffinerier».

Bedrifter i hele landet kan få støtte.

Hva kan vi finansiere?

Vi kan gi tilskudd til utvikling eller optimalisering av nye prosesser. Prosessene skal være forbi forskningsfasen (som normalt støttes av Forskningsrådet), men før pilotering og oppskalering. Dette vil typisk tilsvare trinnene TRL 4-5 innenfor «Technology Readiness Level» som benyttes innenfor EU’s nye rammeprogram Horizon 2020. 

For mange prosjekter kan det også være aktuelt å motta støtte gjennom andre støtteordninger fra Innovasjon Norge. Det gjelder særlig disse:

Dette legger vi vekt på når vi behandler søknaden

  • Bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomhetspotensial. Samfunnsmessig verdiskaping kan f.eks. knyttes til stor miljøeffekt eller omfatte ringvirkninger for en hel næring eller verdikjede.
  • Det er spesielt ønskelig at det skapes nye lønnsomme produksjonkjeder med utgangspunkt i råstoff fra primærnæringene (jordbruk, skogbruk eller marin sektor).
  • Innovasjonsgrad - hvor nyskapende er prosjektet eller bedriftens øvrige virksomhet?
  • Prosjektets eller bedriftens vekstpotensial i et internasjonalt marked. Prosjekter som innebærer internasjonalt forretningssamarbeid vil prioriteres.
  • Bedriften må kunne sannsynliggjøre gjennomføringsevne og at et vellykket prosjekt vil kunne lede til produksjon av nye produkter som dekker et identifisert markedsbehov.
  • Målet om økt kvinneandel i entreprenørskap og bedriftsledelse skal vektlegges.
  • Tilskuddet skal være utløsende for prosjektets gjennomføring.