Markedsavklaring

Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet? Har du planer om vekst for din nystartede bedrift? 

Vi har finansieringsmuligheter for nystartede innovative selskaper med et antatt betydelig verdiskapingspotensial og høye vekstambisjoner. Vi kan delfinansiere aktiviteter for markedsavklaring og kommersialisering og vår rolle er å være en risikoavlaster i prosjektene.

Tilskuddene skal bidra til gjennomføring av nødvendige tiltak for hurtig realisering i oppstartsfasen. Hvor du befinner deg i forretningsutviklingen avgjør om du bør søke markedsavklaringstilskudd, eller kommersialiseringstilskudd. Det kan ikke søkes på begge tilskuddene samtidig. Det er en samlet maksgrense på tilskudd per nyetablerte bedrift. 

Formål

Formålet med denne fasen er å redusere markedsrisiko. I denne fasen står utredning av markedspotensial og markedsmuligheter sentralt. Forretningsidé og forslag til løsning testes i markedet i tett dialog med kundene. Målet, etter endt prosjekt, er å kunne dokumentere at du kommer til å tjene penger, og at forretningsideen gir muligheter for vekst. I dette ligger bekreftede/avkreftede antagelser rundt markedsbehov, betalingsvilje og markedsstørrelse.  Finnes det et reelt kundebehov i markedet? Dekker løsningen dette behovet på en tilfredsstillende måte? Er kundene villige til å betale for løsningen? Er nødvendige ressurser til utvikling og kommersialisering av løsningen tilgjengelige?

Merk at det er høy etterspørsel etter denne tjenesten og 2/3 av de søknadene vi mottar oppfyller ikke kravene til nyhetsverdi og/eller vekstambisjoner. Sett deg derfor godt inn i kriteriene for tilskuddet og sjekk Kvalifiserer min ide? før du eventuelt søker.

 

Kriterier

 • Bedriften er registrert som foretak for mindre enn 3 år siden.
 • Forretningsidéen er basert på et identifisert problem hos kunde.
 • Forretningsidéen representerer noe vesentlig nytt i markedet og du evner å beskrive det unike med forretningsidéen.
 • Foreløpig mulig løsning er definert eller utviklet.
 • Du har gjort innledende søk i markedet og kjenner mulige konkurrenter eller substitutter til løsningen.
 • Prosjektets aktiviteter er målrettet for å teste ut hypoteser for å redusere markedsrisiko; validere problem, løsning, betalingsvilje og/eller teste ut potensiell videreutvikling av ideén/løsningen.
 • Det må være redegjort for hva som er gjort så langt.
 • Markedsavklaringen må ha en klar målsetning og suksesskriteriene må være tydelige og definerte.


Innovasjon Norge har et mål om etablering over hele landet. I enkelte distrikt vil derfor tilskudd kunne tilbys selv uten å møte alle kriterier for nyhetsverdi. Kontakt Gründertelefonen dersom du etablerer selskap i distrikt og ønsker informasjon om du kan være i posisjon for tilskudd. Mulighetsområdet er styrt av regionale føringer.

Finansiering

Det er bare eksterne kostnader som kan finansieres i Markedsavklaringstilskuddet. Eksempel på aktiviteter som kan finansieres:

 • Kundeundersøkelser
 • Brukerstudier og annen kartlegging for å få mer brukerinnsikt
 • Testing og videreutvikling av idéen/løsningen
 • Kostnader knyttet til nettverksbygging og styrking av kompetanse innen forretningsutvikling

Finansieringsbeløp vil avhenge av kompleksiteten i prosjektet og er i størrelsesorden kr. 50-100.000. Godkjente kostnader finansieres med inntil 100 % innenfor maksrammen på kr. 100.000. Eventuelt Markedsavklaringstilskudd reduserer maksrammen for Kommersialiseringstilskudd, tilsvarende tilskuddsbeløpet. Vær oppmerksom på at du kun kan søke om tilskudd til fremtidige kostnader, altså ikke kostnader som allerede har påløpt.

Hva ser vi etter?

Kan du utvikle idéen og bygge bedriften?

Selskapet må ha de nødvendige ressurser for å realisere prosjektet, eksempelvis mennesker, rettigheter, kompetanse og kapital.

Hva er nytt?

Selskapet må løse et problem på en ny måte. Dekke et eksisterende behov i markedet på en ny eller bedre måte sammenlignet med eksisterende løsninger, dekke et nytt behov i markedet eller bidra til å skape et behov i markedet som ikke fantes fra før. 

Finnes det et marked for løsningen?

Markedet må kunne beskrives i forkant av markedsavklaringen og dokumenteres gjennom aksept før kommersialiseringen. Markedet må ha et sannsynliggjort volum og en betalingsvilje som gjør det mulig å tjene penger på idéen.

Hvordan vil du nå markedet?

Selskapet må ha en klar strategi for hvordan introdusere løsningen i markedet – hvordan kunden skal bli kjent med og kjøpe løsningen. Selskapet må kjenne sine viktigste konkurrenter og ha en plan på hvordan være annerledes og mer attraktiv enn konkurrentene. 

Hvorfor blir løsningen verdsatt av markedet?

Løsningen må appellere til og skape et engasjement hos kunder, partnere og andre interessenter.