Kommersialiseringstilskudd

Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet? Har du planer om vekst for din nystartede bedrift? Vi kan hjelpe deg videre. 

Våre finansieringstjenester til gründere er for nystartede innovative selskaper med et antatt betydelig verdiskapingspotensial og høye vekstambisjoner. Vi kan delfinansiere aktiviteter for markedsavklaring  og kommersialisering og vår rolle er å være en risikoavlaster i prosjektene.

Tilskuddet skal bidra til gjennomføring av nødvendige tiltak for hurtig realisering i oppstartsfasen. Hvor du befinner deg i forretningsutviklingen avgjør om du bør søke Markedsavklaringstilskudd, eller Kommersialiseringstilskudd. Det kan ikke søkes på de to tilskuddene samtidig. Det er en samlet maksgrense på tilskudd til begge fasene per bedrift. 

Formålet i denne fasen er å teste og videreutvikle forretningsmodellen. Du har behov for å avklare om forretningsmodellen er riktig innrettet for det markedet du skal inn i og har behov for å gjennomføre aktiviteter som gjør deg i stand til å vokse raskt. I løpet av fasen forventes det at selskapet har hatt sitt første kommersielle salg og at selskapet er rigget for vekst.  Et selskap kan søke direkte på Kommersialiseringstilskudd og må ikke først få Markedsavklaringstilskudd for å være i posisjon til tjenesten, gitt at kriteriene for søknaden er oppfylt.

Kriterier

 • Bedriften er registrert som foretak for mindre enn 5 år siden.
 • Markedsavklaringen må være gjennomført innledningsvis og du må dokumentere og  gjøre en egenvurdering av hvor god denne er. Det må vise til både tilstrekkelig marked for forretningsideen (behov og volum) og tilstrekkelig bekreftelse i et betalingsvillig marked (pris og forpliktelse).
 • Du må kunne dokumentere nyhetsverdien til prosjektet og kunne beskrive konkurransen i markedet.
 • Prosjektets deltagere har kunnskap om forretningsutvikling og kan vise til god gjennomføringsevne.
 • Du har ambisjoner og ressurser tilgjengelig for å skape et foretak med vekstpotensial.
 • Forretningsmodellen er skalerbar.
 • Aktivitetene i fasen er målrettet mot første salg og videre kommersialisering.
 • Du har en klar strategi for hvordan introdusere dine produkter/tjenester i markedet og evner å sannsynliggjøre dine målsetninger og måloppnåelse.
 • Prosjektet må ha noe egenfinansiering  og selskapet må ha evne til å innhente ytterligere kapital.

Innovasjon Norge har et mål om etablering over hele landet. I enkelte distrikt vil derfor tilskudd kunne tilbys selv uten å møte alle kriterier for nyhetsverdi og vekstpotensial. Kontakt ditt lokale Innovasjon Norge kontor dersom du etablerer selskap i distrikt og ønsker informasjon om du kan være i posisjon for tilskudd. Mulighetsområdet er styrt av regionale føringer.

Finansiering

I Kommersialiseringstilskuddet kan både interne regnskapsførte kostnader (eget arbeid) og eksterne kostnader godkjennes. Eksterne kostnader kan finansieres med inntil 75%,  interne kostnader med inntil 50%.

Eksempel på aktiviteter som kan delfinansieres:

 • produkt-/tjenesteutvikling (herunder designprosjekter og/eller samarbeid med pilotkunder)
 • beskyttelse av immaterielle rettigheter
 • utviklingsaktiviteter som sikrer en helhetlig og best mulig markedsintroduksjon

Finansieringsbeløp vil avhenge av kompleksiteten i prosjektet og størrelse på tidligere mottatt støtte til bedriften. Maksimalt tilskudd er 500.000 kroner for prosjekter med nasjonalt potensial og 700.000 kroner for prosjekter med internasjonalt. Eventuelt tidligere tildelt Markedsavklaringstilskudd vil redusere maksimalt tilskuddsbeløp tilsvarende tilsagnsbeløpet.  Du kan bare søke om å få delfinansiert fremtidige kostnader, altså ikke kostnader som allerede er påløpt.

For regnskapspliktige selskap kan Innovasjon Norge kun godkjenne "eget arbeid" som er avtalt lønn som regnskapsføres. Timesatsen er 1,2 promille av avtalt årslønn, maksimalt 600 kroner pr. time, og det kan maksimalt tas med 1.850 timer pr år. For enkeltpersonforetak kan vi godkjenne eget ulønnet arbeid, med en timesats på maksimalt 350 kroner.

Hva ser vi etter?

Kan du utvikle idéen og bygge bedriften?

Selskapet må ha de nødvendige ressurser for å realisere prosjektet, eksempelvis mennesker, rettigheter, kompetanse og kapital.

Hva er nytt?

Selskapet må løse et problem på en ny måte. Dekke et eksisterende behov i markedet på en ny eller bedre måte sammenlignet med eksisterende løsninger, dekke et nytt behov i markedet eller bidra til å skape et behov i markedet som ikke fantes fra før. 

Finnes det et marked for løsningen?

Markedet må kunne beskrives i forkant av markedsavklaringen og dokumenteres gjennom aksept før kommersialiseringen. Markedet må ha et sannsynliggjort volum og en betalingsvilje som gjør det mulig å tjene penger på idéen.

Hvordan vil du nå markedet?

Selskapet må ha en klar strategi for hvordan introdusere løsningen i markedet – hvordan kunden skal bli kjent med og kjøpe løsningen. Selskapet må kjenne sine viktigste konkurrenter og ha en plan på hvordan være annerledes og mer attraktiv enn konkurrentene. 

Hvorfor blir løsningen verdsatt av markedet?

Løsningen må appellere til og skape et engasjement hos kunder, partnere og andre interessenter.