Etablerertilskudd

Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet? Har du planer om vekst for din nystartede bedrift? Vi kan hjelpe deg videre.

Etablerertilskudd er et tilbud til gründerbedrifter med vekstambisjoner og en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet. Tilskuddet skal bidra til gjennomføring av nødvendige tiltak i en tidlig oppstartsfase.

Det er spesielt viktig å jobbe med markedet tidlig og teste både forretningsidé og løsning gjennom konkrete tilbakemeldinger fra potensielle kunder. For å lykkes må du teste forretningsidéen og løsningen din mange ganger. Prøve og feile, og ikke minst lære på veien mot å finne den rette forretningsmodellen.

Hvem kan få tilskudd?

Bedrifter som er registrert (dvs. har organisasjonsnummer) som foretak for mindre enn 3 år siden i markedsavklaringsfasen (fase 1), og mindre enn 5 år siden i kommersialiseringsfasen (fase 2). Enkeltpersonforetak regnes også som bedrift i denne sammenhengen.

Hva kan du få tilskudd til?

Hvor langt du er kommet, vil avgjøre hvilken fase du kan søke om tilskudd til. Du kan ikke søke til begge faser samtidig.

Fase 1: Markedsavklaring

Du har:

 • en forretningsidé og har definert eller utviklet en foreløpig mulig løsning
 • behov for å avklare realismen i forretningsidéen: Fins det et reelt kundebehov i markedet? Dekker løsningen dette behovet på en tilfredsstillende måte? Er kundene villige til å betale for løsningen? Er ressursene som trengs for å utvikle og kommersialisere løsningen tilgjengelige?

Testing og videreutvikling vil her primært være knyttet til selve idéen/løsningen.

Aktuelle aktiviteter kan være:

 • kundeundersøkelser
 • brukerstudier og annen kartlegging for å få mer brukerinnsikt
 • testing og videreutvikling av idéen/løsningen
 • kostnader knyttet til nettverksbygging og styrking av kompetanse innen forretningsutvikling

Tilsagn i fase 1 vil være fra kr. 50 000,- til 100 000,- avhengig av prosjektets kompleksitet. Omfanget av eksterne kostnader vil påvirke finansieringsandel og støttebeløp. Dersom prosjektet kun består av eksterne kostnader som godkjennes, kan vi finansiere inntil 100%. Finansieringsandel og støttebeløp blir lavere jo mindre de eksterne kostnadene utgjør av prosjektet.

For regnskapspliktige selskap kan IN kun godkjenne "eget arbeid" som er avtalt lønn som regnskapsføres. Timesatsen er 1,2 promille av avtalt årslønn, maksimalt 600 kroner pr. time, og det kan maksimalt tas med 1.850 timer pr år. For enkeltpersonforetak kan vi godkjenne eget ulønnet arbeid.

Hvis du kan dokumentere både nyhetsverdi og vekstpotensial etter fase 1, kan dette kvalifisere for tilskudd til fase 2.

Fase 2: Kommersialisering

Du har:

 • fått avklart realismen i din forretningsidé og løsning gjennom en første anerkjennelse hos potensielle kunder
 • behov for å avklare om forretningsmodellen er riktig innrettet for det markedet du skal inn i
 • behov for å gjennomføre aktiviteter knyttet til videre kommersialisering

Testing og videreutvikling vil her være knyttet til aktiviteter som hjelper deg å vokse raskt.

Aktuelle aktiviteter kan være:

 • produkt-/tjenesteutvikling (herunder designprosjekter og/eller samarbeid med pilotkunder)
 • beskyttelse av immaterielle rettigheter
 • utvikling av merkevarestrategi, visuell identitet, nettsider, profilmateriell og andre aktiviteter som sikrer en helhetlig og best mulig markedsintroduksjon

Tilsagn i denne fasen er inntil kr 500 000. I denne fasen vil kravet til egenfinansiering være høyere enn i fase 1.

Vær oppmerksom på at du kun kan søke om tilskudd til fremtidige kostnader i begge fasene, altså ikke kostnader som allerede har påløpt.

Det kan ikke innvilges mer enn totalt kr 600 000 per bedrift for begge fasene.

Dette legger vi vekt på når vi behandler søknaden

Du må ha ambisjoner om å utvikle en vekstbedrift, altså ha som mål å vokse. Det må komme tydelig frem at prosjektet skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge.

Søknaden må dessuten være komplett og riktig utfylt. Det vil si at du svarer på alle spørsmålene på høyre side i søknadsmalen for hvert felt. Eventuelle vedlegg, eksempelvis figurer, tabeller og bilder, skal kun benyttes hvis det er helt nødvendig for å forklare prosjektet nærmere. Vi godtar ikke søknader hvor vedlegg erstatter informasjon (tekst) i selve søknadsskjemaet.

For fase 1 «Markedsavklaring» legger vi spesielt vekt på følgende:

 • Du må kunne sannsynliggjøre at din forretningsidé representerer noe vesentlig nytt i det markedet du skal inn i.
 • Du må kunne beskrive kundesegment, kundebehov og tilgjengelige ressurser (kompetanse, erfaring, nettverk) for å dekke dette behovet. 
 • Du må gi oss tro på din evne til å drive frem prosjektet.

For fase 2 «Kommersialisering» legger vi spesielt vekt på følgende:

 • Du må kunne dokumentere at din forretningsidé representerer noe vesentlig nytt i det markedet du skal inn i, og anslå vekstpotensial for bedriften.
 • Du må kunne vise til en første anerkjennelse av forretningsidéen/ løsningen din hos potensielle kunder. 
 • Du må gi oss tro på din evne til å realisere dine vekstambisjoner.

Forretningsidéer som representerer noe vesentlig nytt på det nasjonale eller internasjonale markedet prioriteres.

Innovasjon Norge vurderer også din bedrifts evne til å gjennomføre prosjektet. I den forbindelse innhenter vi kredittopplysninger, og du må ikke ha betalingsanmerkninger.

Virksomheter som ikke får tilskudd

Innovasjon Norge skal utløse innovasjon i norsk næringsliv. Samtidig må våre tilskudd ikke virke konkurransevridende for tradisjonelle og etablerte virksomheter. Derfor er det gründere med innovative idéer som prioriteres, altså idéer som representerer noe vesentlig nytt i markedet.

Virksomheter som ikke får tilskudd er eksempelvis:

 • tradisjonell handel (herunder import, agentur og netthandel)
 • transport
 • finansielle tjenester
 • frie yrker (advokat, lege, tannlege, forfattervirksomhet ol.)
 • ordinær kurs- og konsulentvirksomhet/bedriftsrådgivning
 • tradisjonell kafé- og restaurantvirksomhet
 • alternativ behandling
 • hobbyvirksomhet (basert på drift på fritiden)

Det gis heller ikke tilskudd til overtakelse av eksisterende virksomhet.

Spesielt om app-utvikling

Innovasjon Norge ser på utvikling av applikasjoner for mobiltelefoner og nettbrett som et interessant forretningsområde som kan bidra til økt verdiskaping i Norge, blant annet gjennom flere arbeidsplasser. På grunn av våre krav til nyhetsverdi samt at du må ha ambisjoner om å utvikle en vekstbedrift, vil imidlertid følgende prosjekter ikke få tilskudd:

 • Frittstående apper som ikke inngår i et helhetlig forretningskonsept.
  Selv om en frittstående app kan lastes ned mange ganger og generere en god inntekt til deg som gründer, vil ikke Innovasjon Norge støtte prosjektet med mindre du kan legge frem planer om hvordan du vil utvikle en bedrift med ansatte.
 • Apper som utvikles for eksisterende løsninger og funksjoner.
  Det å tilpasse eksisterende løsninger og funksjoner til en ny plattform vil ikke være tilstrekkelig innovativt til å motta støtte.
 • Apper som er enkle å utvikle og lette å kopiere
  Apper som er enkle å utvikle innebærer liten risiko for at du ikke lykkes i utviklingsfasen. Samtidig innebærer de høy risiko for at du ikke lykkes på markedet da løsningen lett kan kopieres og erstattes. I og med at etablerertilskuddet skal avlaste risiko i utviklingsfasen og Innovasjon Norge kun støtter prosjekter med vekstpotensial, vil denne type apper ikke motta støtte.

Grunnet det store antall apper som allerede finnes, gis det heller ikke tilskudd hvis du ikke kan dokumentere en stor sannsynlighet for at appen din blir kjent. Dette kan for eksempel være ved å vise til antall nedlastninger av en tidlig versjon, dine kontakter eller egen relevant erfaring.

Vårt seminar «Fra idé til marked» gir deg gode råd på veien

Vårt seminar «Fra idé til marked» gir en innføring i moderne entreprenørskapsmetodikk og forretningsmodellering. I tillegg får du god informasjon om etablerertilskudd, hvorfor denne ordningen er delt inn i to faser, og våre kriterier for å søke om tilskudd. Formålet er å gi deg praktiske verktøy og gode råd om hva du må legge vekt på for å lykkes med ditt prosjekt.

Seminaret er aktuelt for deg som er i en tidlig oppstartfase, dvs. du har en forretningsidé og definert eller utviklet en foreløpig mulig løsning som du har behov for å teste overfor potensielle kunder.

Gå inn på nettsiden til ditt lokale Innovasjon Norge kontor og se når neste seminar gjennomføres i ditt distrikt.

Her kan du se presentasjonen som blir brukt i Hordaland