Etablerertilskudd

Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet? Har du planer om vekst for din nystartede bedrift? Vi kan hjelpe deg videre.

Etablerertilskudd er vår finansieringstjeneste for nystartede innovative selskaper med et antatt betydelig verdiskapingspotensial og høye vekstambisjoner. Vi kan delfinansiere aktiviteter for markedsavklaring (fase 1) og kommersialisering (fase2) og vår rolle er å være en risikoavlaster i prosjektene.

Tilskuddet skal bidra til gjennomføring av nødvendige aktiviteter for hurtig realisering i oppstartsfasen. Hvor du befinner deg i forretningsutviklingen avgjør om du bør søke fase 1 først, eller om du bør gå rett på fase 2.  Det kan ikke søkes finansiering til begge fasene samtidig. Det er en samlet maksgrense på tilskudd totalt, til begge fasene per bedrift. 

 

Etablerertilskudd Fase 1 – Markedsavklaring

Formålet med denne fasen er å redusere markedsrisiko. I denne fasen står utredning av markedspotensial og markedsmuligheter sentralt. Forretningside og forslag til løsning testes markedet og i tett dialog med kundene. Mål etter endt fase er å kunne dokumentere at dette er noe du kommer til å tjene penger på og at forretningsideen gir muligheter for vekst.

I dette ligger det at du både må få bekreftet/avkreftet antagelser omkring markedsbehov, betalingsvilje og markedsstørrelse. Fins det et reelt kundebehov i markedet? Dekker løsningen dette behovet på en tilfredsstillende måte? Er kundene villige til å betale for løsningen? Er ressursene som trengs for å utvikle og kommersialisere løsningen tilgjengelige?

Kriterier:

 • Bedriften er registrert som foretak for mindre enn 3 år siden.
 • Forretningsidéen er basert på et identifisert problem hos kunde.
 • Forretningsideen representerer noe vesentlig nytt i markedet og du evner beskrive hva som er det unike i forretningsideen.
 • Foreløpig mulig løsning er definert eller utviklet.
 • Du har gjort innledende søk i markedet og kjenner mulige konkurrenter eller substitutter til løsningen.
 • Prosjektets aktiviteter er målrettet mot å teste hypoteser for å lære og redusere markedsrisiko; validering av problem, løsning og betalingsvilje og/eller testing og videreutvikling av ideen/løsningen.
 • Det må være redegjort for hva som er gjort så langt.
 • Markedsavklaringen har en klart uttalt målsetning og det er definert suksesskriterier for å kunne gå videre med forretningsideen etter endt fase.

Finansiering:
Det er bare eksterne kostnader som kan finansieres i denne fasen.
Eksempel på aktiviteter som kan finansieres:

 • kundeundersøkelser
 • brukerstudier og annen kartlegging for å få mer brukerinnsikt
 • testing og videreutvikling av idéen/løsningen
 • kostnader knyttet til nettverksbygging og styrking av kompetanse innen forretningsutvikling

Finansieringsbeløp vil avhenge av kompleksiteten i prosjektet og er i størrelsesorden 50- 100.000 kroner. Godkjente kostnader kan finansieres med 100 % innenfor maksrammen på denne fasen på inntil 100.000 kroner. Eventuelt tilskudd til fase 1 reduserer maksrammen for fase 2, tilsvarende tilskuddsbeløpet. Vær oppmerksom på at du kun kan søke om tilskudd til fremtidige kostnader altså ikke kostnader som allerede har påløpt.

 

Etablerertilskudd Fase 2 – Kommersialisering

Tilskudd til kommersialiseringsfasen er vårt verktøy for å hjelpe de selskapene som etter innledende markedsavklaring evner å dokumentere at de har særskilt gode muligheter for å bli et fremtidig vekstselskap. Formålet i denne fasen er å teste og videreutvikle forretningsmodellen. Du har behov for å avklare om forretningsmodellen er riktig innrettet for det markedet du skal inn i og har behov for å gjennomføre aktiviteter som gjør deg i stand til å vokse raskt.

I løpet av fasen forventes det at selskapet oppnår sitt første kommersielle salg og rigger selskapet for vekst.   Et selskap kan søke direkte på fase 2 og må ikke gå gjennom Etablerertilskudd fase 1 for å være i posisjon til å få delfinansiering til kommersialiseringsaktivitetene gitt at kriteriene for søknaden er oppfylt.

 

Kriterier:

 • Bedriften er registrert som foretak for mindre enn 5 år siden.
 • Markedsavklaringen som er gjennomført innledningsvis må dokumenteres og du må ha gjort en egen vurdering av hvor god denne er. Du må vise til både tilstrekkelig marked for forretningsideen (behov og volum) og tilstrekkelig bekreftelse i et betalingsvillig marked (pris og forpliktelse).
 • Du må dokumentere nyhetsverdien til prosjektet og kunne beskrive konkurransen i markedet.
 • Prosjektets deltagere har kunnskap om forretningsutvikling og kan vise til god gjennomføringsevne.
 • Du har ambisjoner og ressurser tilgjengelig for å skape et foretak med vekstpotensial.
 • Forretningsmodellen er skalerbar.
 • Aktivitetene i fasen er målrettet mot første salg og videre kommersialisering.
 • Du har en klar strategi for hvordan introdusere dine produkter/tjenester i markedet og evner å synlig- og sannsynliggjøre dine målsetninger og måloppnåelse.
 • Prosjektet må ha noe egenfinansiering  og selskapet må ha evne til å innhente ytterligere kapital.

Finansiering:
For fase 2 kan både interne regnskapsførte kostnader (eget arbeid) og eksterne kostnader godkjennes. Eksterne kostnader kan finansieres med inntil 75 %,  interne kostnader med inntil 50 %.

Eksempel på aktiviteter som kan delfinansieres:

 • produkt-/tjenesteutvikling (herunder designprosjekter og/eller samarbeid med pilotkunder)
 • beskyttelse av immaterielle rettigheter
 • utviklingsaktiviteter som sikrer en helhetlig og best mulig markedsintroduksjon

Tilskuddsbeløp vil avhenge av kompleksiteten i prosjektet og størrelse på tidligere mottatt finansiering til etableringsfasen. Maksimalt etablerertilskudd per bedrift (fase 1 og fase 2) er 500.000 kroner for prosjekter med nasjonalt potensial og 700.000 kroner for prosjekter med internasjonalt. Du kan bare søke om å få delfinansiert fremtidige kostnader, altså ikke kostnader som allerede er påløpt.

For regnskapspliktige selskap kan IN kun godkjenne "eget arbeid" som er avtalt lønn som regnskapsføres. Timesatsen er 1,2 promille av avtalt årslønn, maksimalt 600 kroner pr. time, og det kan maksimalt tas med 1.850 timer pr år. For enkeltpersonforetak kan vi godkjenne eget ulønnet arbeid.

 

Dette legger vi vekt på når vi behandler søknaden

Du må ha ambisjoner om å utvikle en vekstbedrift, altså ha som mål å vokse. Det må komme tydelig frem at prosjektet skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge.

Søknaden må dessuten være komplett og riktig utfylt. Det vil si at du svarer på alle spørsmålene på høyre side i søknadsmalen for hvert felt. Eventuelle vedlegg, eksempelvis figurer, tabeller og bilder, skal kun benyttes hvis det er helt nødvendig for å forklare prosjektet nærmere. Vi godtar ikke søknader hvor vedlegg erstatter informasjon (tekst) i selve søknadsskjemaet.

For fase 1 «Markedsavklaring» legger vi spesielt vekt på følgende:

 • Du må kunne sannsynliggjøre at din forretningsidé representerer noe vesentlig nytt i det markedet du skal inn i.
 • Du må kunne beskrive kundesegment, kundebehov og tilgjengelige ressurser (kompetanse, erfaring, nettverk) for å dekke dette behovet. 
 • Du må gi oss tro på din evne til å drive frem prosjektet.

For fase 2 «Kommersialisering» legger vi spesielt vekt på følgende:

 • Du må kunne dokumentere at din forretningsidé representerer noe vesentlig nytt i det markedet du skal inn i, og anslå vekstpotensial for bedriften.
 • Du må kunne vise til en første anerkjennelse av forretningsidéen/ løsningen din hos potensielle kunder. 
 • Du må gi oss tro på din evne til å realisere dine vekstambisjoner.

Forretningsidéer som representerer noe vesentlig nytt på det nasjonale eller internasjonale markedet prioriteres.

Innovasjon Norge vurderer også din bedrifts evne til å gjennomføre prosjektet. I den forbindelse innhenter vi kredittopplysninger, og du må ikke ha betalingsanmerkninger.

Virksomheter som ikke får tilskudd

Innovasjon Norge skal utløse innovasjon i norsk næringsliv. Samtidig må våre tilskudd ikke virke konkurransevridende for tradisjonelle og etablerte virksomheter. Derfor er det gründere med innovative idéer som prioriteres, altså idéer som representerer noe vesentlig nytt i markedet.

Virksomheter som ikke får tilskudd er eksempelvis:

 • tradisjonell handel (herunder import, agentur og netthandel)
 • transport
 • finansielle tjenester
 • frie yrker (advokat, lege, tannlege, forfattervirksomhet ol.)
 • ordinær kurs- og konsulentvirksomhet/bedriftsrådgivning
 • tradisjonell kafé- og restaurantvirksomhet
 • alternativ behandling
 • hobbyvirksomhet (basert på drift på fritiden)

Det gis heller ikke tilskudd til overtakelse av eksisterende virksomhet.

Spesielt om app-utvikling

Innovasjon Norge ser på utvikling av applikasjoner for mobiltelefoner og nettbrett som et interessant forretningsområde som kan bidra til økt verdiskaping i Norge, blant annet gjennom flere arbeidsplasser. På grunn av våre krav til nyhetsverdi samt at du må ha ambisjoner om å utvikle en vekstbedrift, vil imidlertid følgende prosjekter ikke få tilskudd:

 • Frittstående apper som ikke inngår i et helhetlig forretningskonsept.
  Selv om en frittstående app kan lastes ned mange ganger og generere en god inntekt til deg som gründer, vil ikke Innovasjon Norge støtte prosjektet med mindre du kan legge frem planer om hvordan du vil utvikle en bedrift med ansatte.
 • Apper som utvikles for eksisterende løsninger og funksjoner.
  Det å tilpasse eksisterende løsninger og funksjoner til en ny plattform vil ikke være tilstrekkelig innovativt til å motta støtte.
 • Apper som er enkle å utvikle og lette å kopiere
  Apper som er enkle å utvikle innebærer liten risiko for at du ikke lykkes i utviklingsfasen. Samtidig innebærer de høy risiko for at du ikke lykkes på markedet da løsningen lett kan kopieres og erstattes. I og med at etablerertilskuddet skal avlaste risiko i utviklingsfasen og Innovasjon Norge kun støtter prosjekter med vekstpotensial, vil denne type apper ikke motta støtte.

Grunnet det store antall apper som allerede finnes, gis det heller ikke tilskudd hvis du ikke kan dokumentere en stor sannsynlighet for at appen din blir kjent. Dette kan for eksempel være ved å vise til antall nedlastninger av en tidlig versjon, dine kontakter eller egen relevant erfaring.

Vårt seminar «Fra idé til marked» gir deg gode råd på veien

Vårt seminar «Fra idé til marked» gir en innføring i moderne entreprenørskapsmetodikk og forretningsmodellering. I tillegg får du god informasjon om etablerertilskudd, hvorfor denne ordningen er delt inn i to faser, og våre kriterier for å søke om tilskudd. Formålet er å gi deg praktiske verktøy og gode råd om hva du må legge vekt på for å lykkes med ditt prosjekt.

Seminaret er aktuelt for deg som er i en tidlig oppstartfase, dvs. du har en forretningsidé og definert eller utviklet en foreløpig mulig løsning som du har behov for å teste overfor potensielle kunder.

Gå inn på nettsiden til ditt lokale Innovasjon Norge kontor og se når neste seminar gjennomføres i ditt distrikt.

Her kan du se presentasjonen som blir brukt i Hordaland