SMB-instrumentet: Skreddersydd for bedrifter

SMB-instrumentet retter seg mot innovative SMBer med høyt vekstpotensial og internasjonale ambisjoner. Ordningen er åpen for SMBer som søker alene eller som et konsortium bestående av flere SMBer. 

EU-programmet Horisont 2020 støtter alle stadier i innovasjonssyklusen – fra idé til marked. Tematisk er SMB-instrumentet koblet til de sju samfunnsutfordringene i Horisont 2020 og til muliggjørend...

EU-programmet Horisont 2020 støtter alle stadier i innovasjonssyklusen – fra idé til marked. Tematisk er SMB-instrumentet koblet til de sju samfunnsutfordringene i Horisont 2020 og til muliggjørende teknologier.

Foto: iStock/Thinkstockphotos.com

SMB-instrumentet er en finansieringsordning for små- og mellomstore bedrifter (SMB) under EUs program for forskning og innovasjon, Horisont 2020, som skal sørge for at de mest innovative forretningskonseptene når markedet.

SMB-instrumentet er tredelt:

Fase 1: Konseptavklaring

Denne fasen er en markedsavklaring som skal ha en varighet på maksimalt 6 måneder. I fase 1 skal man blant annet gjennomføre en mulighetsstudie som analyserer risiko og markedsmuligheter. IPR og design er eksempler på andre viktige områder som må følges opp. 

Alle som får finansiering vil få tildelt en fast sum på 50.000 euro. Helt konkret skal fase 1 munne ut i en skisse til forretningsplan på ca. 10 sider. Denne må også beskrive planene for fase to, og vil dermed kunne danne grunnlaget for søknaden til neste fase. Bedriftene vil få bistand underveis i arbeidet, fra Enterprise Europe Network nasjonalt og fra utvalgte coacher.

Gjennom deltakerportalen kan du finne informasjon om hva som kreves for å kunne søke støtte og hvordan du skal gå fram. Det er mulig å søke seg direkte til fase 2, men bedrifter oppfordres til å bruke noe tid i fase 1 for å øke kvaliteten i prosjektet og for å styrke sannsynligheten for å vinne fram.

Seal of Excellence

Bedrifter som kommer over terskelverdien i fase 1, men som ikke får EU-støtte på grunn av begrenset budsjett, mottar et «Seal of Excellence» fra EU. Dette er et bevis på at prosjektet er vurdert som svært godt i sterk europeisk konkurranse. 

Innovasjon Norge har lansert en nasjonal «Seal of Excellence»-ordning som et tilbud til norske bedrifter som lykkes i SMB-instrumentets fase 1, men som ikke får finansiering fra EU. Du kan enkelt søke finansiering til ditt prosjekt. Innovasjon Norge tilbyr tilsvarende finansiering som SMB-instrumentets fase 1: EUR 50.000, med samme støttegrad (70%) som i EU. Siden forretningsidéen og søknaden er evaluert av Europakommisjonen, og bedriften har hevdet seg i sterk europeisk konkurranse, foretar vi ingen egen vurdering av selve søknaden, men foretar en forenklet saksbehandling for å vurdere om prosjektet er støtteberettiget. 

 

Fase 2: Innovasjonsprosjekt

Dette er selve innovasjonsprosjektet. Innovasjonen skal i denne fasen videreutvikles, og det er rom for innovasjonsaktiviteter som demonstrasjoner, testing, utvikling av prototyper, pilotering, oppskalering og markedstilpasninger. 

Et typisk støttebeløp vil ligge mellom 1 og 2,5 millioner euro. Prosjektene bør ha en varighet på 1-2 år. Også i fase 2 vil det være tilbud om oppfølging og tettere coaching. 

Etter fase 2 skal prosjektet være klart for markedet.

 

Fase 3: Kommersialiseringsfasen

I fase 3 er det ingen direkte finansiell støtte, men EU legger til rette for nettverksbygging og dermed for mulig tilgang til risikokapital fra tredjeparter. I kommersialiseringsfasen vil SMB-er også kunne få veiledning om alternativer for kapitaltilgang, støtte til å forbedre innovasjonskapasiteten i bedriften og til å få produktet ut i markedet.

Se hvilke prosjekter som har fått støtte.

Søknadsfrister

Det er ingen søknadsfrister for utlysninger under SMB-instrumentet. I stedet opererer man med det man kaller «cut off»-datoer der man på en gitt dato evaluerer de søknadene som er kommet inn. Det er fire cut off-datoer i året for både fase 1 og fase 2. 

For 2017 er det 13 tematiske utlysninger som knyttes opp mot EUs samfunnsutfordringer. 

Ulysningene og cut off-datoene finner du her. 

Du kan også få støtte fra Forskningsrådet til å skrive søknader til SMB-instrumentet både for fase 1 og fase 2. Les mer om ordningen her.

Er du interessert i å vite mer om SMB-instrumentet? Ta kontakt med en EU-rådgiver

 

SMB-instrumentet i Horisont 2020

EU-programmet Horisont 2020 skal støtte alle stadier i innovasjonssyklusen – fra idé til marked. Tematisk er SMB-instrumentet koblet til de sju samfunnsutfordringene i Horisont 2020 og til muliggjørende teknologier.