Innovasjonskontrakter: Tilskudd til markedsnære løsninger

Vi innfører nå en felles betegnelse for det som tidligere het IFU og OFU. Det er Innovasjonskontrakter.

Har du et innovativt prosjekt med internasjonalt potensial? Kunne du tenke deg å realisere det i tett samarbeid med en kunde i offentlig eller privat sektor? Innovasjon Norge gir årlig nesten 300 millioner kroner i tilskudd til forsknings- og utviklingssamarbeid.

/link/49ef147fafa44ce28a6099ca778c21e4.aspx

Innovasjonskontrakter basert på forsknings- og utviklingssamarbeid har som formål å utvikle et nytt produkt eller løsning som ikke tilbys i markedet. Partene i Innovasjonskontrakten er en bedrift som utvikler produktet/løsningen og en kunde som har behov for løsningen som utvikles. Førstnevnte kalles leverandørbedriften og sistnevnte pilotkunde.

Hvem kan få støtte til Innovasjonskontrakter?

Bedrifter i alle vekstfaser kan få tilskudd til Innovasjonskontrakter. Forutsetningen for støtte er at risikoen i prosjektet er så stor at tilskuddet er nødvendig for å kunne starte prosjektet.

Prosjekter som får tilskudd må innebære et innovasjonsløft og kunne tilby et nytt produkt eller løsning til en pilotkunde som har et klart behov for det. På denne måten vil innovasjonsløftet både imøtekomme pilotkundens behov og gi leverandørbedriften et større markedspotensial. Innovasjonskontrakten skal gjennomføres av en leverandørbedrift i samarbeid med en pilotkunde, som deler sin kompetanse gjennom veiledning og kvalitetssjekk.

Tilskuddet til en Innovasjonskontrakt skal bidra til Innovasjon Norges delmål om flere vekstkraftige bedrifter og flere gode gründere. Tilskuddet skal føre prosjektet helt frem til en før-kommersiell prototype. Det kan også omfatte testing og oppfølging av prototypen, og om den oppfyller prosjektets spesifikasjoner, inklusiv nullserieproduksjon.

Hvem er partene, og hvilken rolle har de?

Leverandørbedriftens rolle er å utvikle en ny løsning, et nytt produkt eller en ny tjeneste som pilotkunden har behov for. I Innovasjonskontrakter rettet mot pilotkunder i offentlig sektor, legges det spesielt vekt på at utviklingsprosjektene skal kunne effektivisere, optimalisere og øke kvaliteten gjennom å utvikle det pilotkundene har behov for.

Leverandørbedriften skal i hovedsak være liten eller mellomstor for å kunne kvalifisere til støtte. Store bedrifter kan få innvilget midler i særskilte tilfeller. Leverandørbedriften skal ha en tydelig forankret ide om å utvikle noe helt nytt som den har kompetanse, evne og kapasitet til å gjennomføre.

Samarbeidet med pilotkunden skal gi leverandørbedriften tilgang til ny kompetanse, internasjonale nettverk og strategiske partnere, samtidig som samarbeidet gir pilotkunden tilgang til bedre behovsdefinerte løsninger og økt konkurransekraft.

Pilotkundens rolle i prosjektet er å bidra til best mulig løsning for sitt behov, samtidig som de er med på utviklingsprosessen. Det forventes at pilotkunden skal delta aktivt i prosjektet, med tid og kompetanse som tilsvarer minst 20 % av det totale prosjektets kostnader.

Bidraget som pilotkunden legger inn i prosjektet skal tilføre kompetanse til prosjektet som leverandørbedriften ellers ikke hadde hatt tilgang til. Fordi leverandørbedriften er avhengig av pilotkundens kunnskap og noen å dele risikoen med for at prosjektet skal være gjennomførbart, settes det krav til definering av hvordan samarbeidet skal gjennomføres og hvordan det skal gavne begge parter. 

Leverandørbedriften

Leverandørbedriften i en innovasjonskontrakt er en bedrift som gjennom samarbeid med en pilotkunde står for utviklingen av et produkt/resultat. Leverandørbedriften er ansvarlig overfor Innovasjon Norge for at prosjektet gjennomføres i henhold til kontrakten. 

5 fordeler for bedrifter:

  • Redusere utviklingskostnadene og risiko i prosjektet ved samarbeid med pilotkunden og tilskudd fra Innovasjon Norge. Dette bidrar også til større avkastning på investeringene.
  • Styrker markedsmulighetene ved å utvikle produktet eller tjenesten som det potensielle markedet har behov for.
  • Skape konkurransefortrinn med økt tilgang på kunnskap, erfaring og utviklingskompetanse, samtidig som du kan få tilgang til kundepartners nettverk.
  • Skaper bedre omdømme ved å utvikle et unikt produkt, en prosess eller en tjeneste for en kundepartner med godt renommé.
  • Innovasjon i samarbeid skaper langsiktig verdiskapning og suksess.

Ønsker du å lese mer om hvordan man lykkes med forsknings- og utviklingssamarbeid, kan du lese om noen prosjekter vi har gitt støtte til, eller studien Verdiskapning i lange innovasjonsprosesser. 

Pilotkunden

Pilotkunden kan være en eller flere norske eller utenlandsk bedrifter, eller norske eller utenlandske offentlige virksomheter. Dersom din kunde er utenlandsk og du trenger å vise til informasjon om støtteordningen på engelsk: Informasjon om støtteordningen på engelsk.

Pilotkundens rolle er å delta i prosjektet med tid og kompetanse. Prosjektkostnadene deles med leverandørbedriften og Innovasjon Norge, pilotkundens andel må tilsvarer minimum 20% av den totale prosjektkostnaden. Gjennom samarbeidet er målet at pilotkunden skal få utviklet det nye produktet/løsningen, tilpasset deres behov. 

Fordeler for pilotkunden:

  • Pilotkunden får stille sine krav og spesifikasjoner til utviklingen av produktet/løsningen.
  • Betydelig reduksjon av prosjektkostnader og finansiell risiko.
  • Muligheten til å samarbeide med norske små og mellomstore bedrifter (SMB) med unike ferdigheter og kunnskap i aktuelle produktområder.