Innovasjonspartnerskap - utlysning 2018

Vi søker modige og ambisiøse norske kommuner og etater som er på jakt etter helt nye løsninger. Innovasjon Norge lyser ut 35 millioner kroner til nye innovasjonspartnerskap i 2018. 

/link/1c503a1d8b7f42018fca800a5b027df1.aspx
Foto: Thinkstock

Hva er innovasjonspartnerskap?

I et innovasjonspartnerskap går offentlige og private virksomheter sammen for å utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer.

Ordningen er både en juridisk anskaffelsesprosedyre forankret i Lov om offentlige anskaffelser og en arbeidsmodell for dialog og innovasjonssamarbeid med næringslivet. Målet er å utvikle helt nye produkter og løsninger som i dag ikke finnes på markedet. Et innovasjonspartnerskap har utgangspunkt i behov, krever topplederforankring og inkluderer næringsliv og offentlig sektor både i behovsforståelse og under løsningsutforming.

Hvem kan søke?

Offentlige virksomheter som forvalter samfunnsoppgaver, som kommuner og etater. Private aktører kan ikke søke. Målet er å gi 3-5 prosjekter risikoavlastning og veiledning til å gjennomføre innovasjonspartnerskap sammen med næringslivet. Det er søkervirksomheten som mottar tilskuddet og forvalter prosjektmidlene (evt. på vegne av prosjektgruppe).

Hva ser vi etter?

 • Samfunnsutfordring:
  • Prosjektet vil løse et betydelig problem som omfatter flere interessenter.
  • Problemet må kunne løses i samarbeid med næringslivet.
  • Alle temaer knyttet til offentlige behov og utfordringer er aktuelle. Noen eksempler kan være helse/velferd, grønne løsninger, mobilitet og grønn samferdsel, samfunnssikkerhet og smartere forvaltning. 
 • Verdiskapingspotensial for næringslivet: Det er et vesentlig marked både nasjonalt og internasjonalt for gode løsninger.
 • Gjennomføringsevne: Prosjektet er forankret i toppledelsen hos de offentlige virksomhetene og er en del av en langsiktig strategi med tydelige ambisjoner om en investering/anskaffelse.
 • Prosjekter hvor flere offentlige virksomheter samarbeider om felles utfordringer.

Se her for våre evalueringskriterier!

Prosjektkostnader

Midlene fra Innovasjon Norge skal i hovedsak gå til å finansiere utviklingskostnader til bedriftene som vinner konkurransen om å utvikle ny løsning. Tilskuddsmottaker har anledning til å benytte 10 % av midlene til å dekke eksempelvis følgende kostnader:

 • Designkompetanse, tjenestedesign, fasiliteringskompetanse etc. for å sikre kompetente ressurser som kan bidra med å kartlegge behovet og gjennomføre markedsdialogen.
 • Andre utgifter relatert til prosjektet som for eksempel leie av lokale, utstyr, møtekostnader etc. kan også dekkes, men ikke utgjøre en betydelig andel.
 • Vi krever at prosjektet setter av egne midler til å finansiere en intern prosjektleder.
 • Anskaffelse av nytt produkt eller en ny tjeneste er ikke en del av prosjektbudsjettet.

Vi vil gå inn i forhandlinger om en samarbeidsavtale med vinnerne. Detaljer rundt prosjektbudsjettet vil da diskuteres.

Hva får de som vinner?

 • Hjelp til å rigge en god og trygg prosess.
 • Tilgang på innovasjonskompetanse, anskaffelseskompetanse og annen relevant bistand fra Innovasjon Norge, Leverandørutviklingsprogrammet og Difi.
 • Hjelp til å sikre deltakelse fra gode innovative bedrifter og klynger.
 • Risikoavlastning fra Innovasjon Norge for å delfinansiere et eller flere konsortier som vinner konkurransen om å utvikle ny løsning.
 • Bidrag til å fasilitere de to første fasene av innovasjonspartnerskapet (behovskartlegging og markedsdialog).

Innlevering av skisse

 • Skissen skal være på maks fem sider inkludert referanser. Søknaden skal ikke ha vedlegg.
 • Frist for skisseinnlevering: Send din skisse til post@innovasjonnorge.no innen 19. april 2018 (kl. 23.55). Merk din mail med følgende saksnummer: 2018/102364

Hvorfor innovasjonspartnerskap - og hva er det? (Video)

Fra fjorårets utlysning: Se videoer fra informasjonsmøte om innovasjonspartnerskap 9. juni 2017

Mona Skaret, direktør vekstkraftige bedrifter og klynger gir en kort introduksjon til hvorfor offentlig-privat innovasjon er viktig fremover.

Hva er innovasjonspartnerskap?

Sunniva Jonassen Fjelde, senior rådgiver i Innovasjon Norge, forklarer innovasjonspartnerskap konseptet, sammenlignet med ordinære anskaffelser i offentlig sektor. Et eksempel fra Stavanger Kommune presenteres. 

Se presentasjon fra møte her.

Hva ser vi etter og hva kreves? (Video)

Dette ser vi etter i skissen

 • Skissen skal ta utgangspunkt i et stort, uløst problem eller samfunnsbehov der det ikke finnes gode løsninger i dag
 • Behovet representerer store offentlige budsjettposter, og radikal innovasjon kan bidra til mer bærekraftige budsjetter i fremtiden
 • Behovet/utfordringen må beskrives godt og gjerne underbygges med tall/data
 • Skissen skal ikke ta utgangspunkt i teknologi eller ønske om å utvikle en konkret, identifisert løsning
 • Prosjekter med mål om å skape et grønnere og smartere samfunn
 • Prosjekter der det er relevant å invitere næringslivet til dialog om løsningsmuligheter og inngå et tett utviklingssamarbeid med innovative selskaper
 • Vi oppfordrer til samarbeid mellom flere offentlige aktører, både flerkommunesamarbeid og samarbeid mellom kommune og stat

Dette skal skissen inneholde

 • Skissen kan være på maks 5 sider, ingen vedlegg
 • Det er ingen tematiske begrensninger
 • Beskrivelse av hvorfor søker/partnerskapet er de beste til å løse denne utfordringen
 • Overordnet, tentativt budsjett for prosjektet (inkl. utviklingskostnader men eks. anskaffelseskostnader)

Se presentasjon fra informasjonsmøte her.