InnovFin - risikokapital i Horisont 2020

Gjennom Horisont 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, øker EU og Den europeiske investeringsbank-gruppen tilgangen til risikokapital for bedrifter og andre involvert i forskning og innovasjon. «InnovFin – EU-finansiering for innovatører» består av skreddersydde finansielle instrumenter som tilbyr risikokapital i form av direkte lån til bedrifter eller via finansielle mellomledd på lån- og egenkapitalsiden.

 

Europa har behov for økte investeringer i forskning og innovasjon. Mangel på nødvendig finansiering, til akseptable vilkår, er et av de største hindrene for innovative selskaper. Dette skyldes ofte at forsknings- og innovasjonsintensive selskaper ofte opererer med komplekse produkter og teknologier, uutforskede markeder og immaterielle rettigheter. For å bistå situasjonen har EU og EIB-gruppen forent krefter for å hjelpe aktører som ellers kanskje ville hatt vanskeligheter med å få finansiering.

Ved å anvende finansielle instrumenter sørger EU for at også privat kapital bidrar.
Det betyr at beløpet som gjøres tilgjengelig i markedet mangedobles i forhold
til hva som er satt av til risikokapital i Horisont 2020.

Målgruppe

Midlene kanaliseres på to måter: direkte og indirekte.

Direkte
Bedrifter kan søke lån, prosjektfinansiering og garantier direkte innenfor enkelte instrumenter. Målgruppen for direkte instrumenter er fortrinnsvis større selskaper og større forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Indirekte
Norske finansaktører, som eksempelvis banker og venturekapitalfond, kan søke om å bli finansielle mellomledd. De mellomleddene som vinner frem og inngår en garantiavtale med Den europeiske investeringsbanken (EIB) eller blir investert i av Det europeiske investeringsfondet (EIF), vil gi lån til og investere i norske bedrifter.

EUs finansportal finner man en oversikt over finansielle mellomledd i hvert enkelt land.

Implementering

Den europeiske investeringsbanken (EIB) og Det europeiske investeringsfondet (EIF) har ansvaret for implementeringen av de finansielle instrumentene på vegne av Europakommisjonen. EIB bevilger større lån direkte, men benytter også finansielle mellomledd. EIF stiller garantier til banker, som yter lån til små- og mellomstore bedrifter, og investerer i venturekapitalfond som investerer i nystartede og raskt voksende bedrifter.

InnovFin-instrumentene

Gjennom InnovFin-instrumentene kan EIB-gruppen tilby risikokapital som skal bidra til
økt forskning og innovasjon. Norske bedrifter og finansaktører kan søke disse
mulighetene i kraft av norsk deltakelse i Horisont 2020.

Les mer om disse på lenkene under.