Hvem kan få finansiering?

Målgruppen er rederier registrert i norsk foretaksregister. Det stilles krav til NIS/NOR-registrering for både kondemneringsfartøy og nybygg, og kondemneringsfartøyet må ha hatt det vesentlige av sin aktivitet langs norskekysten siste 12 måneder.

Hva kan vi finansiere?

Du kan få støtte til kondemnering av eldre skip.

Dersom du får støtte må du sørge for opphugging eller annen tilintetgjørelse av fartøyet som er tildelt kondemneringsstøtte, i tråd med prinsipper for bærekraftig destruksjon.

Det forutsettes at kondemneringstilskuddet brukes til kontrahering av nybygg.

Beløpet utbetales til eier av skipet når det foreligger bindende kontrakt med verft og kjølstrekk er gjennomført, og det er lagt frem dokumentasjon på at skipet som har mottatt kondemneringsstøtte er destruert.

Hvor mye støtte kan dere få?

Støtte kan gis med inntil 2 millioner kroner.

Dette legger vi vekt på når vi vurderer søknaden:

Det legges opp til 1-2 søknadsrunder per år, neste søknadsfrist er 15. september. Søknader prioriteres ut fra i hvor stor grad de oppfyller følgende kriterier:

 • miljøgevinst
 • dokumentert gjennomføringsevne, det vil si prosjekter:
  • med realistiske planer for organisering, finansiering og prosjektgjennomføring
  • med god dokumentert plan for drift og vedlikehold
  • som er basert på realistiske økonomiske forutsetninger
 • benyttelse av beste tilgjengelige teknologi
 • lang levetid for miljøgevinsten
 • verdiskaping i Norge
 • kapasitet 
  • kondemneringsfartøy og nybygg under 500 DWT vil kun unntaksvis kvalifisere

Søker må ha på plass de nødvendige økonomiske forutsetninger for å kunne gjennomføre prosjektet. I det ligger at virksomheten må ha tilstrekkelig kapital til sin normale drift. Innovasjon Norges støtte skal kun være rettet inn mot det omsøkte prosjektet og ikke være et nødvendig bidrag for å opprettholde drift.

Når kan dere søke og når er svaret klart?

Søknadsfrist: 15.09.2016.

Svar på søknaden kan forventes innen utløp av desember. Dette forutsetter at søknaden er komplett og at det er tilstrekkelig redegjort for nybyggingsprosjektet.