Hvem kan få finansiering?

Målgruppen er rederier registrert i norsk foretaksregister. Skipet som skal kondemneres skal være et skip i nærskipsfartsflåten som har vært under norsk eierskap eller vært eiet av norskregistrert foretak i minst 12 måneder.

Hva kan vi finansiere?

Du kan få støtte til kondemnering av eldre skip.

Dersom du får støtte må du sørge for opphugging eller annen tilintetgjørelse av fartøyet som er tildelt kondemneringsstøtte, i tråd med prinsipper for bærekraftig destruksjon.

Det forutsettes at kondemneringstilskuddet brukes til kjøp av skip med vesentlig bedre miljøprofil enn skipet som kondemneres. Det kan være kontrahering av nybygg eller kjøp av skip i annenhåndsmarkedet.

Beløpet utbetales til eier av skipet når det foreligger bindende kontrakt om kjøp av erstatningsskip. Ved kontrahering av nybygg, skal det foreligge bindende kontrakt med verft og kjølstrekk skal være gjennomført. Det skal være lagt frem dokumentasjon på at skipet som har mottatt kondemneringsstøtte er destruert.

Hvor mye støtte kan dere få?

Støtte kan gis med inntil 2 millioner kroner.

Dette legger vi vekt på når vi vurderer søknaden:

Søknader prioriteres ut fra i hvor stor grad de oppfyller følgende kriterier:

 • miljøgevinst
 • benyttelse av tilgjengelig teknologi
 • lang levetid for miljøgevinsten
 • dokumentert gjennomføringsevne, det vil si prosjekter:
  • med realistiske planer for organisering, finansiering og prosjektgjennomføring
  • med god dokumentert plan for drift og vedlikehold
  • som er basert på realistiske økonomiske forutsetninger
 • verdiskaping i Norge
 • kapasitet 
  • kondemneringsfartøy og skip under 500 DWT vil kun unntaksvis kvalifisere

Søker må ha på plass de nødvendige økonomiske forutsetninger for å kunne gjennomføre prosjektet. I det ligger at virksomheten må ha tilstrekkelig kapital til sin normale drift. Innovasjon Norges støtte skal kun være rettet inn mot det omsøkte prosjektet og ikke være et nødvendig bidrag for å opprettholde drift.

Når kan dere søke og når er svaret klart?

Vi har løpende søknadsvurderinger.