Plast på avveie - Innovasjon Norge og Miljødirektoratet etterlyser nye løsninger!

I den senere tid har plast i havet vært høyt på agendaen. Plastforsøpling skaper store problemer for økosystemet i havet.  Men plast i havet har sin opprinnelse på land, og det er viktig å hindre at plasten kommer på avveie. Vi etterlyser bedrifter som kan komme opp med gode løsninger.

/link/aeb9082dfe364fe7a4b857f6a8c45cf5.aspx
Foto: Thinkstock

Innovasjon Norge og Miljødirektoratet ønsker i fellesskap å stimulere norske bedrifter til å komme opp med gode løsninger for å redusere plastforurensing.  Målet er å få fram kommersielt interessante løsninger.

Gjennom miljøteknologiordningen har Innovasjon Norge en halv milliard tilgjengelig til utvikling og demonstrasjon av teknologier og løsninger som har positiv effekt på miljøet. Miljøteknologiordningen kan brukes til å få fram løsninger som kan redusere miljøproblemer knyttet til plast - og øke materialgjenvinningen av plastavfall.

Alle innkomne prosjekter knyttet til dette vil bli vurdert under ett. Dersom søknaden skal komme i betraktning, må den komme til oss innen 15. september 2017.

For mer informasjon om denne muligheten, ta kontakt med Bergny Dahl telefon 958 58 669 eller Marianne Tonning Kinnari  telefon 977 49 892..

Hva ser vi etter?

Vi etterlyser nye produkter og tjenester som kan redusere miljøproblemene knyttet til plast, mikroplast, plastavfall og marin forsøpling og sikre økt materialgjenvinning av plastavfall.  Vi vil prioritere de prosjektene som har best potensial for miljøeffekt og verdiskaping, uansett bransje. Dette er noen eksempler på teknologi og løsninger som kan være relevant:

 • Bruk av andre materialer enn plast for produkter som ofte ender opp som forsøpling (eks. take-away emballasje) eller ikke er ment for å samles inn (eks. sprengledninger), som reduserer ulempene ved forsøpling og som totalt sett er miljømessig bedre. 
 • Løsninger for utstyr for fiskeri og oppdrett som reduserer risikoen for dannelse av mikroplast, spøkelsesfiske og annen skade ved tap.
 • Løsninger og forretningsmodeller som gir redusert bruk av plastemballasje og engangsartikler i plast.  
 • Teknologi for effektiv oppsamling av plastforsøpling eller mikroplast
 • Renseløsninger for rensing av avløpsvann og overflatevann for mikroplast
 • Utvikling av produkter som fører til mindre utslipp av mikroplast (f.eks. innfyllsmasse til kunstgressbaner, dekk, maling, kosmetikk)
 • Ny teknologi/løsninger for oppsamling/innsamling, sortering og materialgjenvinning av plastavfall inkl. marint plastavfall og fritidsbåter. Teknologi som sikrer at sekundære plastråvarer (avfallsbaserte råvarer) har høy renhet og kvalitet, og at avfallsbehandlingen ikke gir uønsket spredning av prioriterte miljøgifter.
 • Teknologi som bidrar til et velfungerende marked for sekundære plastråvarer (avfallsbaserte råvarer), f.eks. gjennom børs for sekundære råvarer og løsninger for utveksling av informasjon om teknologi, kilder og aktører.
 • Teknologi som bidrar til grønn design, herunder muliggjør oppgradering, reparasjon, ombruk og materialgjenvinning og reduserer forsøpling av plastprodukter.
 • Teknologi for å måle mikroplast i ulike medier.
 • Teknologi for kildesporing av plastforsøpling og mikroplast.
 • Overvåkingsteknologi.

Hva kan dere oppnå dersom dere når opp i konkurransen?

I tillegg til at Innovasjon Norge kan bidra med finansiering til utvikling og testing av den nye løsningen, vil de prosjektene som når opp i konkurranse også bli fulgt opp på andre måter. Det omfatter

 • Rådgivning fra Innovasjon Norges kunderådgivere for å foredle prosjektet.
 • Tilbud om Mentor som følger prosjektet
 • Milepælsmøter med Innovasjon Norge og Miljødirektoratet
 • Workshops knyttet til valg av forretningsmodell mv

Hva legger vi vekt på i utvelgelse av prosjekter?

Innovasjon Norge og Miljødirektoratet vil prioritere de beste prosjektene for tilskudd. Ved prioritering mellom søknader vil Innovasjon Norge legge særlig vekt på at prosjektet:

 • Har tallfestede, ambisiøse mål for hvilke miljøforbedringer løsningen kan føre til.
 • Har et markedsgrunnlag i Norge og globalt.
 • Kan skaleres og spres både i Norge og internasjonalt.

Bedriften bak prosjektet må dessuten dokumentere sin gjennomføringsevne ved at:

 • selskapet har nødvendig kompetanse og økonomi til å gjennomføre prosjektet
 • det foreligger realistiske planer for organisering, finansiering og prosjektgjennomføring
 • organisasjonen kan følge opp eventuell drift og vedlikehold av løsningen
 • prosjektet er basert på realistiske økonomiske forutsetninger

Søker må selv overbevise Innovasjon Norge om at prosjektet har relevans for utlysningen, og at selskapet har gjennomføringsevne. Kommer ikke dette tydelig frem vil ikke selskapet kvalifisere seg i konkurransen om Innovasjon Norges midler.

Prioriteringskriterier:

 • Innovasjonshøyde
 • Bedriftsøkonomisk lønnsomhet (Verdiskapningspotensiale for bedriften)
 • Miljøeffekt (Impact utenfor bedriften/spredningspotensiale)
 • Markedspotensial (Impact utenfor bedriften/spredningspotensiale)
 • Gjennomføringsevne, teknisk, økonomisk og administrativ
 • Addisjonalitet, utløsende effekt.

Hvor mye tilskudd kan prosjektet oppnå?

Finansering og støttegrad vil tilpasses det enkelte prosjekt og reguleres i henhold til statsstøtteregelverket:

 

Små bedrifter

Mellomstore bedrifter

Store bedrifter

Industriell forskning

70 %

60 %

50 %

Eksperimentell utvikling

45 %

35 %

25 %

Mulighetsstudie Fase 0

70 %

60 %

50 %

På visse vilkår kan det i tillegg innvilges inntil 15 % samarbeidsbonus eller spredningsbonus

Bedrifter i samarbeid: Innovasjon Norge ønsker å legge til rette for økt samarbeid mellom bedrifter, og for prosjekter der flere bedrifter samarbeider om utvikling av nye miljøvennlige løsninger. Der to eller flere bedrifter samarbeider, og ingen av partene bærer mer enn 70 % av kostnadene, kan det gis en samarbeidsbonus på inntil 15 %. Dersom flere av de samarbeidende norske bedriftene søker støtte fra miljøteknologiordningen, kan samarbeidsbonus gis til hver enkelt bedrift.

Spredning av FoU-resultater: Dersom FoU-resultatene fra prosjektet skal videreformidles bredt gjennom konferanser, publikasjoner, åpne databaser eller gratis/åpen programvare, kan det gis en spredningsbonus på inntil 15 %.