Presåkornkapital

Presåkornkapitalen går gjennom mellomledd som velger ut hvilke oppstartbedrifter det skal investeres i. Oppstartbedrifter som vil avklare om de få presåkorninvesteringer må ta direkte kontakt med en eller flere av de 18 investormiljøene som forvalter presåkornkapital fra Innovasjon Norge. Du finner oversikten nedenfor.

Presåkornkapital forvaltes av TTOer, inkubatorer og forretningsenglenettverk. De invester kapitalen i oppstartbedrifter yngre enn fem år. Presåkornkapitalen skal matches med minimum like stort beløp, fortrinnsvis fra forretningsengler. Oppstartbedriftene skal tilføres både kapital og den kompetanse de trenger for å forberede seg for vekst.

Vi er opptatt av at kapitalen bidrar til at flere gründere lykkes med sine vekstambisjoner. Presåkornkapitalen skal også være med å avlaste risiko når private investerer i oppstartbedrifter i tidlig fase og bidra til å utvikle økosystemet rundt gründerne innen kompetanse og kapital.

 

Disse investormiljøene har fått presåkorn 2016:

TTO og inkubatorer

Investormiljø  Millioner kr  Fylke
     
Kjeller Innovasjon Akershus/landsdekkende
Kongsberg Innovasjon  Buskerud
Bergen Teknologioverføring Hordaland og Sogn og Fjordane
Validé AS  Rogaland
Inven2 Oslo
StartupLab AS 6   Oslo/landsdekkende
Simula Innovation AS  Oslo/landsdekkende
NTNU Accel og Ålesund  Kunnskapspark  Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Oppland
Norinnova Troms

 

Forretningsenglenettverk

Investormiljø Millioner kr Fylke
     
FFV AS 4 Hordaland
Sagene Tech Ventures

7

Oslo
Angel Challenge 8 Oslo/landsdekkende
Victrix AS 5 Oslo og Hordaland
Bakken & Bæck Invest AS 4 Oslo

Tidligfasefondet i Nord-Trøndelag AS       

5 Nord-Trøndelag
CoFounder 6 Sør-Trøndelag
TELEMARK GROUP AS 5 Telemark
ASSETTO CAPITAL AS 4 Telemark

 

Det er satt av 2,1 millioner kroner til gjennomføringskostnader.

Kontaktperson i Innovasjon Norge:

Rannveig Fadum
Tlf: 90207850

Kriterier for investering

Det skal investeres i norskregistrerte foretak og innebære økonomisk aktivitet i Norge.

  • Investeringene fra pre-såkornsordningen skal være fra 1-3 mill. kroner per bedrift
  • Bedrifter som finansieres må være yngre enn fem år fra registreringsdato
  • Private investorer, inkludert TTOer og inkubatorer, skal delta med kapital som minimum matcher investeringen fra pre-såkornsordningen
  • Minst 50 % av den private kapitalen skal komme fra uavhengige investorer
  • Gründerenes interesser skal ivaretas
  • Søkerbedriften skal komme under terskelverdiene for liten bedrift også etter emisjonen
  • Pre-såkornkapitalen skal investeres i bedriftene på like vilkår med private investorer (pari passu).

Målgruppe

Pre-såkornkapital passer inn i utviklingsløpet i den fasen hvor bedriften forbereder seg for vekst og kan tilbys innovative bedrifter:

a)      som med bakgrunn i evaluering foretatt av en ekstern ekspert kan dokumentere at de vil utvikle produkter, tjenester eller prosesser som er nye eller vesentlig forbedret sammenlignet med det nyeste (state of the art) innenfor bransjen, og som medfører en teknologisk eller industriell risiko, eller

b)      hvor forsknings- og utviklingskostnadene utgjør minimum 10 % av de totale driftskostnadene i minst ett av de tre siste årene før pre-såkorninvesteringen, eller dersom det er en oppstartbedrift uten historiske regnskaper, i oppdatert revisorbekreftet delårsregnskap.

Roller

Innovasjon Norge tildeler en låneramme til TTOer, Inkubatorer og forretningsenglenettverk. Disse investerer kapitalen som egenkapital eller konvertible lån i bedrifter og skal være eiere/ha rett til eierskap i bedriftene det investeres i. Det skal opplyses til bedriftene det investeres i at de mottar pre-såkornkapital fra Innovasjon Norge.

FAQ

Minst 50 % av matchingkapitalen skal komme uavhengige investorer. Hva er en uavhengig investor?
Som uavhengig investor regnes investorer som ikke er ansatt eller gründer i selskapet

Kan fond regnes som uavhengige private investorer?
Ja, så lenge de investerer på markedsmessige, kommersielle vilkår og selv står ansvarlige for sine investeringer, regnes de i denne sammenheng som private investorer. Da spiller ingen rolle hvor mye av fondets kapital som kommer fra private eller offentlige kilder.

Kan matchingkapitalen reises via crowdfunding?
Ja, så lenge kapitalen hentes inn på lovlig vis stiller ikke Innovasjon Norge noen øvrige krav til hvordan kapitalen er reist. Det er viktig at dere får på plass en god strategi for hvordan dere skal finansiere selskapets vekst på sikt og hva slags eiere dere bør satse på.