Kriterier for investering

  • Det skal investeres i norskregistrerte foretak og innebære økonomisk aktivitet i Norge.
  • Investeringer fra pre-såkornordningen kan utgjøre inntil NOK 3 millioner per bedrift.
  • Private investorer, inkludert TTOer/Inkubatorer, må delta med egenkapital som minimum tilsvarer investeringen/beløpet fra pre-såkornkapitalen («privat matchingkapital») En TTO/Inkubator kan ikke eie mer enn 50 % av bedriften det investeres i.
  • Minst 50 % av den private egenkapitalen må komme fra uavhengige investorer, det vil si investorer som ikke er gründere eller ansatte i bedriften.
  • Bedrifter som det investeres i må ved investeringen være norske selskap, yngre enn fem år regnet fra registreringsdatoen i Enhetsregisteret.
  • Bedrifter det investeres i må ikke være børsnoterte eller store bedrifter etter EØS-avtalens statsstøtteregler.
  • Bedrifter det investeres i må være innovative etter EØS-avtalens statsstøtteregler.