Investeringer i tradisjonelt landbruk, kjøp av eiendom og tilleggsareal

Skal du investere i driftsbygning, kjøpe eiendom/tilleggsareal eller trenger å foreta mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte på gården? Vi kan hjelpe deg med finansiering hvis du har et lønnsomt prosjekt.

Vi kan støtte investeringer knyttet til faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr for tradisjonelle jord- og husdyrproduksjoner. Investeringen må være nødvendig for å oppnå planlagt produksjon og det må forventes avsetningsmuligheter eller -avtaler for produktene. Generelt prioriteres prosjekter som gir økt matproduksjon for produksjoner der markedssituasjonen tilsier det.

Hvem kan få finansiering?

Det kan gis støtte til eier av landbrukseiendom eller bedrifter (også samdrifter) med tilknytning til landbrukseiendommer. Generelt for alle formål gjelder at det må være næringsvirksomhet av et visst omfang på eiendommen, eller potensial for  næringsvirksomhet av et visst omfang.

Hva kan vi finansiere?

Det kan gis:

 • Tilskudd til investeringer, ombygging av driftsbygninger, produksjonsutstyr av varig karakter
 • Tilskudd til mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte
 • Lån til investeringer på landbrukseiendommer
 • Lån til generasjonsskifte ved familieoverdragelser gis normalt bare til personer under 35 år, samt i områder der landbruk tilbys dårlige vilkår av det private bankvesenet

Investeringer

Det kan gis tilskudd til investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter opp til 33 % av godkjent kostnadsoverslag.

Du kan også få tilskudd til investeringer innen økologisk fruktdyrking med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag for nyplanting.

Generasjonsskifte

Det kan gis tilskudd til personer under 35 år, som i forbindelse med overtagelse av landbrukseiendom trenger å gjennomføre mindre investeringer for å opprettholde produksjonen innen tradisjonell landbruksdrift eller bygdenæringer. Tilskuddet kan gis med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag, for kvinner inntil 70 %.

NB: Det kan ikke gis tilskudd til tiltak som er påbegynt før søknaden er avgjort.
Med «påbegynt» menes igangsettelse av bygg- og anleggsarbeider eller inngått rettslig bindende forpliktelse/kontrakt som gjør investeringen irreversibel.

 

Rentebetingelser

Generelle betingelser for landbrukslån i Innovasjon Norge:

 • Flytende rente, tre og fem års rentebinding
 • To til seks terminer per år
 • Ingen etableringsgebyr eller termingebyr
 • Innenfor 90 % av takst

Nominell rente på nye landbrukslån per 24. oktober 2016:

 • Flytende rente: 2,65 %
 • Fastrente 1 år: 3,00 %
 • Fastrente 2 år: 3,10 %
 • Fastrente 3 år: 3,10 %
 • Fastrente 5 år: 3,10 %  

Effektiv rente er ca 0,05% høyere avhengig av antall terminer pr. år.

Dette legger vi vekt på når vi behandler søknaden

 • Prosjektet må være i samsvar med nasjonale føringer og regionale strategier. For eksempel støttes ikke investeringer som innebærer nyetablering av kylling- eller eggproduksjon så lenge det er en betydelig overproduksjon. 
 • Det må være tilstrekkelig lønnsomhet og soliditet i prosjektet på kort og lang sikt
 • Prosjektet må ha et tilfredsstillende ressursgrunnlag.

Prioriteringer og vilkår varierer ellers noe fra fylke til fylke. Før du søker via lenkene nedenfor bør du derfor ta kontakt med landbruks- eller næringskontoret i kommunen din eller distriktskontoret til Innovasjon Norge i fylket ditt.

Innovasjon Norge forutsetter at alle virksomheter som søker finansiering har et bevisst forhold til samfunnsansvar og miljøpåvirkning. Dette gjelder både i gjennomføringen av prosjektene og ved utnyttelse av resultatene.