Tilskudd til innovativ bruk av tre

Arbeider din bedrift med smarte løsninger i bruk av tre? Vi finansierer utviklingsprosjekter. Målet er økt verdiskapingen i bruk av tre og økt bruk av tre. Bruk av fornybart materiale fra skog kan bidra til reduksjon i klimagassutslipp. Store og små bedrifter over hele landet kan søke støtte til utviklingsprosjekter.

Hvem kan få finansiering?

Vi kan støtte alle bedrifter som arbeider for å øke bruken av tre. Spesielt søker vi produksjonsbedrifter innenfor byggesektoren.

Hva kan vi finansiere?

Din bedrift kan få tilskudd til delvis dekning av kostnader i et utviklingsprosjekt som bidrar til økt industrialisering:

  • Produktutvikling: Uttesting, utvikling og dokumentasjon av treprodukt.
  • Prosessutvikling: Kompetanseoppbygging og gjennomføring av industrialisering og effektiviseringstiltak i produksjon.
  • Bedriftsutvikling: Videreutvikling av forretningsplan, spesifikk kompetanseutvikling, innhenting av internasjonal kunnskap, samt samarbeidstiltak mellom produksjonsbedrifter.
  • Mulighetsstudie for uttesting av industraliserbare byggkonsept: Kartlegging av kunnskap, behovsanalyse for beslutningsgrunnlag.

Forprosjekt og hovedprosjekt:

Et forprosjekt innebærer analyser og utredninger som er nødvendige for å kunne gjennomføre et hovedprosjekt (større utviklingsprosjekt). Forprosjektet skal også resultere i en plan for gjennomføring av et hovedprosjekt.

Ta kontakt med din rådgiver i Innovasjon Norge for å avklare om din ide kan ha nytte av et forprosjekt. Rådgiveren kan også være en nyttig sparringspartner før du sender inn søknad.

Dette legger vi vekt på når vi prioriterer hvem som får støtte

Kriteriene under benyttes ved prioritering av hvilke prosjekt som får støtte:
- Prosjektet skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge.
- Prosjektet skal bidra til økt lønnsomhet for bedriften.
- Hvordan prosjektet bidrar til økt bruk av tre.
- Hvor innovativt målet med prosjektet er.
- Bedriftens evne til å gjennomføre og utnytte resultatene av prosjektet.
- Forutsetninger, gjennomføringsplaner, forretningsplan og budsjetter skal være realistiske.

Innovasjon Norge forutsetter at alle virksomheter som søker finansiering har et bevisst forhold til samfunnsansvar og miljøpåvirkning. Dette gjelder både i gjennomføringen av prosjektene og ved utnyttelse av resultatene.

Tredriveren - Mobilisator og sparringspartner i din region

Innovasjon Norge bidrar med koordinering av et mobiliseringsnettverk for økt bruk av tre. I landets ulike regioner finnes det mobilisatorer som har i oppgave å informere om utviklingsmuligheter og støttemuligheter i bruk av tre. Denne rollen har fått navnet «tredriver», og alle tredrivere er en del av et nasjonalt mobiliseringsnettverk. I dette nettverket sørges det for erfaringsutveksling i prosjekter på tvers av regioner og landegrenser.

Kanskje tredriveren i din region kan hjelpe deg med hvordan du kan løse din utfordring, realisere din ide, være en sparringspartner og informere om hvilke muligheter som finnes.

Finn din tredriver