Miljøteknologi - en rettet utlysning til bedrifter i klyngeprosjekt

Sirkulærøkonomi. Digitalisering. Elektrifisering. Dette er viktige stikkord for å lykkes med det grønne skiftet. Vi tror det er gode prosjektideer i klyngene for å få fram nye løsninger på disse områdene. Derfor setter vi av midler til utvikling av nye forretningsmuligheter for klyngebedrifter.

Miljøteknologiordningen har som mål å fremme norsk miljøteknologi og styrke norske bedrifters konkurransekraft. Dette gjelder for norske bedrifter som ønsker å satse og omstille seg til nye markedsmuligheter. Gjennom denne utlysningen ønsker vi å stimulere bedriftene i Klyngeprosjektene til å samarbeide om å få fram nye løsninger som er bedre for miljøet enn det som finnes på markedet i dag.

Photo: Thinkstock

For mer informasjon, kontakt:
Line Magnussen
Epost: limag@innovasjonnorge.no 
Mobil: 932 03 546

 

Tema for utlysningen:

Temaene vi har valgt for denne utlysningen er:

Sirkulærøkonomi

Både ressursmangel og avfall er store utfordringer for kloden. Lineært forbruk av ressurser er ikke bærekraftig. Sirkulærøkonomi handler om å holde ressursene i et sirkulært kretsløp slik at de ikke går til spille, men gjenbrukes i nye produkter og tjenester. Nye løsninger kan inkludere

 • Bruk av nye prinsipper for design og utvikling som generer mindre avfall og sikrer livssyklus for råstoffene
 • Løsninger for å redusere, fjerne og gjenbruke plast i havet
 • Løsning for «industriell symbiose» mellom bedrifter i et klyngeprosjekt – dvs at avfall hos en produsent blir innsatsfaktor hos en annen.
 • Løsning for omdanning av avfall til nytt råstoff/ nye produkter
 • Løsninger som sikrer at utrangerte produkter kommer tilbake i produksjonen heller enn å bli kastet.
 • Andre løsninger som bidrar til redusert avfall

Digitalisering for en grønnere framtid

Bruk av digitale løsninger kan bidra til redusert miljøbelastning på ulike måter. Digitale løsninger kan bidra til reduserte utslipp, bedre ressursbruk og bærekraftige forretningsmodeller. Vi ser etter

 • Løsninger for registrering, overvåking og styring av produksjonsprosesser
 • Løsninger for redusert bruk av energi, transport, emballasje, råvarer, svinn
 • Løsninger for bedre samordning av transport, innsatsfaktorer og avfallshåndtering
 • Nye forretningsmodeller for et positivt miljøregnskap
 • Nye verktøy og tjenester for bedre miljø
 • Andre digitale løsninger som bidrar til det grønne skiftet

Elektrifisering

Norge har overskudd av ren energi, hvilket innebærer lave priser og mulighet for å satse på fullelektrifisering av produksjon og transport. Norsk el-bil politikk gjør Norge til et unikt marked for å teste ut nye forretningsmodeller for elektrisk mobilitet.  Vi ser etter løsninger som gjør det billigere og enklere å ta i bruk elektriske framdriftssystemer (sykkel, bil, buss, varetransport, båter, ferger osv). 

Hva kan det søkes om:

Vi har satt av midler til denne utlysningen, og vi prioriterer de beste prosjektene. Hvert prosjekt kan oppnå maksimalt 500 000 kroner i tilskudd, der Innovasjon Norges andel utgjør 50% av totalprosjektet. (F.eks: Totalprosjekt på 1 mill vil maksimalt oppnå 500 000 kroner.) Egeninnsats fra bedriftene kan tas inn i kostnadsgrunnlaget. Det er en forutsetning at minimum to bedrifter samarbeider om prosjektet, hvorav minst en av bedriftene er medlem av et klyngeprosjekt.  

De prosjektene som ikke når opp i konkurransen, vil få beskjed om dette, men de vil ikke motta en utdypende begrunnelse.

Hvorfor gjøre et forprosjekt:

Formålet med forprosjekt er å finne svar på vesentlige spørsmål som må avklares før et hovedprosjekt – spørsmål knyttet til tekniske, organisatoriske og markedsmessige forhold.  Basert på resultatene av forprosjektet, bør bedriften kunne foreta en beslutning om hovedprosjektet skal gjennomføres eller skrinlegges.

Forprosjekt for miljøteknologiordningen skal gi svar på konkrete spørsmål som er relevant for hovedprosjektet. Det kan være spørsmål av typen:

 • Hvilke tekniske forutsetninger må avklares i forprosjektet?
 • Hva må dere gjøre i forprosjektet for å redusere teknisk risiko i      hovedprosjektet?
 • Hvilke avtaler med samarbeidspartnere eller kunder (for      gjennomføring av hovedprosjektet) må være på plass i løpet av      forprosjektet?
 • Hvordan vil dere sikre rettigheter for løsningen?
 • Har dere riktig kompetanse til hovedprosjektet– hva er planen for      å sikre dette?
 • Hva er interessen i markedet, betalingsvilje, kalkyler og      markedsstrategi for løsningen som skal demonstreres i hovedprosjektet?
 • Hva er investeringsbehovet i hovedprosjektet og hvordan skal det      finansieres?
 • Hvordan er den bedriftsøkonomiske lønnsomheten av hovedprosjektet?

Aktivitetene i forprosjektet må derfor være relevant for de spørsmålene som må avklares. Ved forprosjektets slutt må man ha tilstrekkelig grunnlag til at man kan presentere hovedprosjektet for både interne og eksterne beslutningstagere.

Hvordan søker dere:

Søknad sendes til Innovasjon Norge via vår esøknadsportal.

Frist for søknad er 26. mai.

NB! Innled prosjektnavnet med «Klynger: ….»

Når søknaden er sendt, ser vi gjerne at dere sender en epost til Line Magnussen, limag@innovasjonnorge.no for å gjøre henne oppmerksom på dette. 

Innovasjon Norge vil prioritere de beste prosjektene og foreta en bevilgning til søker innen 1. juli. De prosjektene som ikke blir prioritert, vil få beskjed om dette.

Minimum 20% av tilskuddet skal benyttes til aktiviteter eller innkjøp av tjenester knyttet til innovasjonsprosesser og forretningsmodellering. Det er ønskelig at bedriften leier inn et kvalifisert miljø til å gjennomføre workshops og målrettede innovasjonsaktiviteter for å få opp de beste løsningene.  Dette kan være innovasjonsagenter som klyngeprosjektet selv kjenner til, eller som Innovasjon Norge kan anbefale.  De bedriftene som når opp i konkurransen vil motta tilbud om workshops knyttet til forretningsmodellering i samarbeid mellom Innovasjon Norge og klyngeledelsen.