Oppstartlån

Vi lanserer oppstartlån, et låneprodukt for bedrifter som ikke tidligere har vært i låneposisjon. Oppstartlån kan gis en gang per selskap i kommersialiseringsfasen. I denne fasen er det to muligheter, enten Kommersialiseringstilskudd eller Oppstartlån. Etter at kommersialiseringsfasen er gjennomført, har vi andre finansieringsmuligheter.

Hvem kan søke?

Innovative bedrifter, registrert i enhetsregisteret som AS, og som er yngre enn 5 år. Bedriften må ha ambisjoner og betydelig vekstpotensial. Dere må kunne dokumentere en positiv bekreftelse fra et betalingsvillig marked. Videre må dere ha på plass planer og budsjetter for den videre utviklingen, og planer for hvordan dere tenker å finansiere utvikling og vekst. Dere må også ha nødvendig kompetanse for å realisere planene.

Hva er Oppstartlån?

Oppstartlån er matchingkapital, som betyr at det skal samfinansieres med privat risikokapital. Hensikten er å avlaste risiko på den private kapitalen, og øke utviklingsfarten i bedriften. Risikodisponeringen er tilnærmet 50/50 mellom den private kapitalen og Innovasjon Norge. Vi kan finansiere inntil 60 % av kapitalbehovet, inntil 1.5 mill kroner i denne fasen.

Hvordan fungerer det?

Lånet skal matches med frisk kapital som kommer inn i bedriften samtidig med lånet. Egeninnsats kan ikke erstatte frisk kapital. Lånet gis som et gjeldsbrev. Det tas ikke pant i selskapet, men det må stilles en garanti på 20 % av lånet (gjerne fra eier eller investor).

  • Lånebeløp fra minimum 500.000 opp til maksimalt 1.5 mill kroner
  • Avdragsfritt i 4 år, og etter 4 år skal hele lånet tilbakebetales
  • Rentefritt i 2 år, deretter 4,7 % rente
  • Utbetales i takt med den private kapitalen (min 500.000 kroner / tranche)

Investors erfaringer og muligheter til å gjøre oppfølgningsinvesteringer vil bli vurdert. Det gjøres rutinemessig kredittsjekk av bedriften, nøkkelpersoner og den som stiller kausjon for lånet. Dersom kausjon stilles av en privatperson må det legges fram kopi av siste selvangivelse, samt lønnsslipp for de siste to måneder. Søkere og nøkkelpersoner må ikke ha betalingsanmerkninger.

Last ned mer informasjon om oppstartslån.