Bli med i innovasjonsnettverk

Internasjonalt omdøme og nettverk er viktige element i helsesatsinga. Saman med klyngje- og bransjeorganisasjonane i sektoren tilbyr vi studieturar, norsk deltaking ved utvalde konferansar, pressebesøk og nyheitsblad.

Innovasjon Noreg samarbeider nært med industriorganisasjonar og klyngjeprosjekta våre innan helsesektoren. På heimesidene deira finn du oppdaterte lister over bransjearrangement: 

Oslo Cancer Cluster

http://www.oslocancercluster.no/
OCC er eit National Centre of Expertise (sjå NCE-programmet). Senteret spring ut frå det medisinske miljøet ved Radiumhospitalet, som er eit av dei fremste sentra forkreftforsking i Europa.  

Nansen Neuroscience Network

http://www.nansenneuro.no/
NNN er eit landsdekkjande innovasjonsnettverk innan nevromedisin med både industrielle og akademiske medlemer. Nettverket eksperimenterer med nettbaserte innovasjonsprosessar. 

Oslo Medtech

http://www.oslomedtech.no/
Ei rasktveksande klyngje innan medisinsk teknologi med geografisk fokus kring Oslo. Klyngja blei etablert i 2010 og får støtte frå Innovasjon Noreg sitt ARENA-program. 

MedITNor

http://www.meditnor.com/
Meditnor er òg ei klyngje innan medisinsk teknologi. Den blei etablert i 2007 som eit ARENA-prosjekt med basis i Midt-Noreg og samarbeider i dag tett med lokale helseinitiativ i Trondheim og med Oslo Medtech på landsbasis. 

Legemiddelforeningen  

www.lmi.no/
LMI er ei bransjeforeining under Norsk Industri som organiserer farmasøytiske og andre bedrifter som utviklar nye medisinar.  

Forum for Bioteknologi

http://www.biotekforum.no/
Forum for Bioteknologi er òg ei bransjeforeining under Norsk Industri, og femner om bioteknologibedrifter innanfor både medisin og andre sektorar. Biotekforum er norsk medlem av EuropaBio. 

Arena Helse i Valdres

http://www.valdres-nhage.no/helseivaldres/
Samarbeid mellom ledende helse- og rehabiliteringeringsbedrifter i Valdres og omegn for utvikle nye markedsområder i samspillet mellom helse og reiseliv.