Målgruppen for helsesatsingen

Jobber du med innovasjon som kan effektivisere norsk helsevesen? Utvikler du medisinske produkter og tjenester som er relevant for en aldrende befolkning? Da er du i målgruppen for vår helsesatsing.

Norsk leverandørindustri til helsesektoren spenner over et stort område, fra nye medisiner til avanserte sykehusinstrumenter og hjelpemidler for funksjonshemmede. Helsesektoren er også en tjenesteytende næring og intensiv bruker av IKT.

Helsesatsingen har som mål å stimulere innovasjon der både samfunnsutfordringene og markedsmulighetene er størst.

Biomedisin

Vi ønsker spesielt å stimulere noen områder der vi mener Norge kan bli internasjonal ledende. Norge har fremragende forskning blant annet innen kreft (Oslo Cancer Cluster) og nevromedisin (Nansen Neuroscience Network). Vi har også en unik tradisjon innen medisinske biobanker (HUNT undersøkelsen), noe som kan gi viktige bidrag til forebygging og forbedret pasientbehandling.  

Medisinsk teknologi

Både faglig og industrielt har vi også sterke klynger innen medisinsk teknologi både i Oslo (Oslo Medtech) og i Trondheim (MedITNor). Helsesatsingen har spesifikke mobilieringstiltak innenfor billedveiledet kirurgi, telemedisin og tekniske/trådløse hjelpemidler.

Velferdsteknologi

Innsatsen innen velferdsteknologi (omsorgsteknologi) er blitt økt gradvis i lys av nye behov i primærhelsetjenesten som vil følge av Samhandlingsreformen (St. Meld. 47, 2008-2009). Velferdsteknologi knyttes f.eks til aldersboliger og omfatter tekniske hjelpemidler for funksjonsstyrking, trygghet og sosiale aktiviteter, koblet sammen med medisinsk fjerndiagnostikk og servicetjenster.

Vi skal realisere flere ideer

Satsingens overordnede mål er å utløse en større del av innovasjonspotensialet ved våre forskningsinstitusjoner, samt bidra til å bygge konkurransefortrinn gjennom samspill på sektornivå. Vi jobber systematisk med innovasjonskultur, nettverk og internasjonal omdømmebygging.