Agder-fylkene

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist, fortløpende behandling.

Prioriterte tiltak/områder

Tradisjonelt landbruk

 • Etablering og oppgradering av driftsbygninger innen grovfôrbasert husdyrhold som melkeproduksjon, storfekjøttproduksjon og kjøttproduksjon på sau
 • Investeringer og oppgradering innen hagebruk; friland, frukt, bær og veksthus.
 • (Andre tiltak og fornyelse innen lønnsom husdyr- og planteproduksjon kan vurderes.)

Bygdenæring

 • Videreforedling og produktutvikling av lokal mat
 • Inn på tunet
 • Landbruksbasert reiseliv og opplevelsesproduksjon
 • Juletre og pyntegrønt       
 • Bioenergi
 • Bruk av trevirke
 • Birøkt
 • Oppdrett av hjort
 • Samarbeidstiltak (Nettverk)

Ikke prioriterte tiltak/områder

Tradisjonelt landbruk

 • Nyetablering og vesentlig kapasitetsøkning innen egg-, kylling, kalkun og svinekjøttproduksjon.
 • Nyetableringer og vesentlige kapasitetsøkninger i pelsdyrnæringen
 • Verksted, redskapshus, vedlager
 • Løpende vedlikehold
 • Kjøp av livdyr (herunder også bifolk)
 • Utstyr anskaffet ved leasing
 • Brukt utstyr (som tidligere er delfinansiert med tilskudd    

Bygdenæring

 • Utleie av stallplasser
 • ridesentervirksomhet, trav, golf
 • bygging av kennel

Utmåling

Generelt                                                                                                                    

Innvilget støtte er ofte lavere enn omsøkt. Utmålingen er en følge av stor etterspørsel etter IBU-støtte i forhold til rammer, og en vurdering av behovet for risikoavlastning og utløsende effekt på investeringen.   

Etablerertilskudd (oppstart av ny virksomhet/bygdenæring)

Inntil 75 % av godkjent kostnadsoverslag.

Bedriftsutvikling (bygdenæring)

Inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag.
For foretak der majoriteten av eierandelene kontrolleres av personer under 35 år eller av kvinner kan tilskuddsandelen økes til 75%.

Investeringer (tradisjonelt landbruk og bygdenæring)

Det kan gis tilskudd til investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter opp til 35 % av godkjent kostnadsoverslag. Øvre grense for tilskudd er 2 millioner per. prosjekt.

Tilskudd ved generasjonsskifte (søkere under 35 år, tradisjonelt landbruk og bygdenæring)

Det kan gis tilskudd til mindre investeringer med inntil 50 prosent av kostnadene. For kvinner kan tilskuddsandelen økes til 70%.