Hedmark

Søknadsfrist

Tradisjonelt: 01.Februar og 01. September

Bygdenæring: Ingen frist, fortløpende behandling

Prioriterte tiltak/områder

Tradisjonelt landbruk

Produksjonene er prioritert på følgende måte:

1. a) Grovforbaserte husdyrproduksjoner. Herunder også gjødsellager og driftsbygninger til aktiv setring.
1. b) All økologisk produksjon

2. Planteproduksjon for salg. Herunder prioriteres potet-, grønnsak-, frukt- og bærproduksjon.

Det kan også gis støtte til grasproduksjon for salg og kornproduksjon.

Fellestiltak for flere eiendommer i form av tørking, lager, pakking etc., kan støttes, men må vurderes opp mot eksisterende kapasitet og konkurransesituasjonen i området.

3. Kraftforbaserte produksjoner

4. Andre søknader

Bygdenæring

 • Mat og drikke, herunder produksjon og foredling.
 • Landbruksbasert reiseliv
 • Inn på tunet.

Ikke prioriterte tiltak/områder

Tradisjonelt landbruk

 • Sau vil ha lav prioritet i 2017, på grunn av markedssituasjonen. Det vil ikke bli gitt tilskudd til nyetablering eller til vesentlig kapasitetsutvidelser på sau, så lenge markedet er i ubalanse.
 • Det vil ikke bli gitt tilskudd til kylling eller svineproduksjon, på grunn av markedssituasjon

Bygdenæring

 • Generell utleievirksomhet.
 • Utleie av stallplasser, ridesentervirksomhet, golf og kennel o.l. uten vesentlig nyskaping.
 • Tradisjonell forretningsmessig, privat tjenesteyting uten vesentlig nyskaping.
 • Handelsvirksomhet på innkjøpte varer.

Utmåling

Generelt                                                                                                          

Satser som er oppgitt er maksimalsatser. På grunn av stor etterspørsel etter tilskudd, praktiseres det utstrakt avkorting.

Etablerertilskudd (oppstart av ny virksomhet/bygdenæring)

 • Maksimalt kr 150 000,- i tilskudd fase 1, inntil 75 % av godkjente kostnader.
 • Maksimalt kr 800 000,- i tilskudd fase 2, inntil 75 % av godkjente kostnader.

Bedriftsutvikling (bygdenæring)

 • Inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag.
 • Maksimalt kr 1 000 000,-

Investeringer (tradisjonelt landbruk og bygdenæring)

Tradisjonelt:

 • Tilskudd inntil 20 % av godkjent kostnadsoverslag
 • Maksimalt kr 1 000 000,- i tilskudd.

Bygdenæring:

 • Tilskudd inntil 30 % av godkjent kostnadsoverslag
 • Maksimalt kr 1 000 000,- i tilskudd.

Tilskudd ved generasjonsskifte (søker under 35 år, tradisjonelt landbruk og tilleggsnæring)

 • Støtteutmåling opp til 40 % av investeringen for de første kr 1.000.000,- av kostnadsoverslaget.
 • For kostnader utover kr 1.000.000,- kan det gis inntil 20%.
 • Maksimalt tilskuddsbeløp er kr 1.000.000,-.