Sør-Trøndelag

Søknadsfrist:

Ingen søknadsfrist, fortløpende behandling

Prioriterte tiltak/områder:

Tradisjonelt landbruk

 • Prosjekt som bidrar til økt verdiskaping, sysselsetting og matproduksjon i fylket
 • Prosjekt som både isolert sett er lønnsomme og bidrar til tilfredsstillende totaløkonomi
 • Prosjekt som bidrar til at en vesentlig andel av familiens inntekt og sysselsetting kommer fra landbruket
 • Prioriterte produksjoner er melk-, storfekjøtt-, sau- og grøntsektoren
 • Blant prosjekt med tilfredsstillende økonomi og innafor prioriterte produksjoner prioriteres økologisk produksjon, fjellandbruket i Holtålen, Røros og Tydal, Ørlandet, ungdom, kvinner
 • Det skal tilstrebes en geografisk fordeling innenfor fylket
 • Tilskudd til generasjonsskifte kan gis til personer under 35 år, inntil 5 år etter eiendoms-overdragelsen til mindre investeringer som er viktige for å opprettholde drift på gården

Bygdenæring

Utvikling av bygdenæringer med grunnlag i landbrukets ressurser. Investeringene skal bidra til å trygge og utvikle inntektsgrunnlaget på gårdsbruk i fylket. Videre vil det legges vekt på om tiltaket støtter opp under:

 • Handlingsplan for matspesialiteter fra Trøndelag 2012 - 2015
 • Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008 – 2020 og Handlingsplan for reiseliv 2011 – 2013.
 • Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Trøndelag 2012-2015
 • Nasjonal strategi for Inn på tunet

Ikke prioriterte tiltak/områder:

Tradisjonelt landbruk

 • Nyetablering og kapasitetsøkning innen egg, kylling, svin, pelsdyr

Bygdenæring

Vi i Sør-Trøndelag har ikke utarbeidet liste over tiltak som ikke prioriteres for bygdenæringer landbruk. På området bygdenæring bruker vi tilnærma samme siling som til andre oppstartsbedrifter som ikke har landbrukstilknytning. Det betyr at vi vektlegger nyskaping/innovasjonshøyde, konkurransesituasjonen, hvorvidt vi er utløsende osv .

Utmåling

Generelt                                                                                                                    

På grunn av knappe rammer i forhold til antall søknader, praktiseres en streng prioritering.

Etablerertilskudd (oppstart av ny virksomhet/bygdenæring)

Normalt overstiger ikke etablerertilskudd 400 000 NOK for begge faser til sammen, inntil 75 % av godkjent kostnadsoverslag.

Bedriftsutvikling (bygdenæring)

Normalt overstiger ikke tilskudd til bedriftsutvikling 500.000 NOK, inntil 75 % av godkjent kostnadsoverslag.

Investeringer (tradisjonelt landbruk og bygdenæring)

Generelt                                                                                                                    

Tilskuddssatser

Tradisjonelt landbruk

Bygdenæringer

Tilskudd, maksimal

Inntil 33 %

Inntil 25 %

Tilskudd, maksimalt

Kr 900 000

Kr 800 000

     

Maks beløp til Tydal, Holtålen og Røros j.fr ekstra satsing på fjellandbruk

Kr 1 000 000

Kr 800 000

Tilskudd ved generasjonsskifte (søker under 35 år, tradisjonelt landbruk og bygdenæring)

Det kan innvilges tilskudd inntil 50 % (70 % for kvinner) av et godkjent kostnadsoverslag på inntil kr 1 mill.