Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Direct collection - elektronisk dokumentinkasso


   Direct collection er en form for elektronisk dokumentinkasso. Den forutsetter at selger har en elektronisk direkte kobling til sin bank (online connection). Etter at selger og kjøper har blitt enige o...

   01.06.2012

  • Oppdragsbrevet - en sjekkliste


   Oppdragsbrevet fra eksportør til banken er et viktig grunnlag for at dokumentinkasso skal virke etter sin hensikt. Dette er en instruks til de andre partene og er derfor arbeidsgrunnlaget for hvordan ...

   01.06.2012

  • Aktuelle dokumenter


   Sett fra eksportørens synsvinkel ligger mye av sikkerheten i rembursen i å presentere riktige dokumenter i rett form, til rett tid og rett sted. I praksis vil rett sted normalt være eksportørens bank....

   01.06.2012

  • Rembursens gyldighet


   Kan en remburs ensidig trekkes tilbake eller ikke i løpet av gyldighetsperioden? Hvis en remburs er såkalt ugjenkallelig kan den ikke oppheves eller endres uten samtykke fra samtlige parter. Partene v...

   01.06.2012

  • Tidspunktet for betaling


   Vi skiller mellom "kontant-“ og "kredittremburser" avhengig av når eksportøren skal få oppgjør fra sin bank. Betegnelsen for kontantremburs på engelsk er gjerne "by payment at sight", eller ”by negoti...

   01.06.2012

  • Valutarisiko


   Den internasjonale valutahandelen mellom bankene resulterer i stadige svingninger i kursene avhengig av tilbudet og etterspørselen etter de ulike valutaene. Politiske beslutninger fører til devaluerin...

   01.06.2012

  • Faktura - innhold


   Uavhengig av marked, bør fakturaen normalt inneholde følgende informasjon: Tydelig overskrift ”faktura” Fakturanummer og utstedelsesdato Selgers navn og adresse (herunder firmalogo og tydelig levering...

   01.06.2012

  • Varesertifikat EUR.1


   Varesertifikat EUR.1 foreligger i snap- sett à 3 ark. Sertifikatet skal fylles ut av eksportøren og attesteres (utstedes) av eksportlandets tollmyndigheter. Varesertifikat EUR. 1 er bevis på produktet...

   01.06.2012

  • Lagring - tollager


   De aller fleste land, har nasjonale bestemmelser som omhandler tollagersystemer. Disse reglene er på langt nær harmonisert. Hovedhensikten med tollagre er likevel at toll og avgifter ikke skal belaste...

   01.06.2012

  • 7.2.1 Samsvarserklæring - nærmere om innhold


   Alle produkter som omfattes av EUs ”nye metode” direktiver skal være CE-merket før de kan omsettes i EØS-området. CE-merking (Communauté Européene) er det synlige beviset på at et produkt oppfyller si...

   17.07.2013