Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Spesielle regler gjelder for enkelte varegrupper, blant annet for farmasøytiske produkter som må være registrert i Afghanistan. Standarder Afghanistan er fullt medlem av Inter...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i 3 originaler og 2 kopier på engelsk, må ikke inneholde rettelser eller overstrykninger. Fakturamanualen...

   01.06.2012

  • Proformafaktura


   Ved eksport av varer utferdiges ofte en Proformafaktura (Pro Forma Invoice). Som det ligger i begrepet, er dette en faktura som kun utstedes for formens skyld. Proformafaktura utferdiges ofte i forbin...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen kjente bestemmelser. Transportmerking Merkingen bestemmes av kjøper og transportør. Generelt skal transportmerkingen inneholde bestemmelser om tran...

   01.06.2012

  • Godkjent eksportør


   Tollmyndighetene kan gi eksportører status som "godkjent eksportør" ("approved exporter"). Godkjente eksportører gis tillatelse til å utferdige fakturaerklæringer uavhengig av verdien på de eksportert...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Observatør World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Me...

   01.06.2012

  • Varesertifikat EUR-MED


   Varesertifikat EUR-MED foreligger i snap- sett à 3 ark. Sertifikatet skal fylles ut av eksportøren og attesteres (utstedes) av eksportlandets tollmyndigheter. Varesertifikat EUR-MED er bevis på produk...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen kjente bestemmelser. Emballasje Australia har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treem...

   01.06.2012

  • Samsvarserklæring


   Samsvarserklæring er en egenerklæring som viser at produktet har vært gjennom en samsvarsvurdering og at produsenten har dokumentasjon som beviser at produktet oppfyller grunnleggende krav til helse, ...

   07.08.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på Islamsk og angloamerikansk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi d...

   01.06.2012