Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Momsrefusjon på tjenester


   Norske bedrifter kan spare penger på sin utenlandsaktivitet ved å sørge for å få utenlandsk moms refundert. Alle EU-land, nye søkerland til EU, EØS-land samt Sveits, Sør-Korea og Canada er noen av lan...

   01.06.2012

  • Morarente


   Morarente eller strafferente er ment som en økonomisk kompensasjon for selger i de tilfelle der kjøper betaler etter avtalt frist. Finansielt framstår forsinket betaling som kjøpers urettmessige bruk ...

   01.06.2012

  • Remburs


   Remburs kalles på engelsk Letter of Credit, forkortet LC, eller Documentary Credit (DC). Det er en oppgjørs- og sikringsform hvor kjøpers bank forplikter seg ovenfor selger at denne får betalt når han...

   01.06.2012

  • Andre handelsdokumenter


   Utover såkalte ”vanlige” dokumenter som er nevnt under hvert land i Eksporthåndboken, kan kunden eller myndighetene i importlandet forlange annen dokumentasjon knyttet til varen, transporten eller and...

   01.06.2012

  • Legalisering og visering


   Legalisering og visering vil si at dokumentene godkjennes av en uavhengig tredjepart ved hjelp av stempel og underskrift. Noen land krever at opplysningene som eksportørene gir i eksportdokumentene sk...

   01.06.2012

  • Fortolling og lagring


   De fleste varer som krysser en grense må tollklareres hos tollmyndighetene, både ved eksport og ved import. Dette kan gjøres enten ved at varene blir fortollet i forbindelse med grensepassering eller ...

   01.06.2012

  • Frisoner


   Frisoner er som oftest knyttet til havner (free port), men er også bygd opp i innland som en form for tollager (bonded warehouse). Hovedhensikten med frisoner er at vareeier slipper eller får utsettel...

   01.06.2012

  • Handelsstatistikk


   Statistikken som finnes per land i Eksporthåndboken er basert på handelsvarer foruten råolje, naturgass, skip og rigger. Målsettingen med å legge ut denne statistikken over den siste femårsperiode er ...

   01.06.2012

  • Samfunnsansvar - intet å tape, alt å vinne


   Den norske bedriften Båtsfjordbruket AS i Finnmark har mottatt utmerkelse fra EU for deres utøvelse av samfunnsansvar. Til grunn for utmerkelsen lå blant annet bedriftens utvikling og opprettholdelse ...

   01.06.2012