Toll og avgifter

Generelt om toll og avgifter.

Tolltariffen
Tolltariffen er basert på Harmonized (Commodity Description and Coding) System - HS.
De fleste tollsatser er verditollsatser som vanligvis beregnes av CIF-verdien.

E-svar - Tollinformasjon
Ønsker du å vite tollsatsen på ditt produkt ved eksport til Island? 
Ved å fylle ut vårt skjema Tollinformasjon, får du direkte hjelp av oss til å fastsette tollsatsen på ditt produkt.

Frihandelsområder
Norge har frihandelsavtalene EØS og EFTA Konvensjonen med Island. Island er medlem av EFTA.

EFTA Konvensjonen er en frihandelsavtale som trådte i kraft 3. mai 1960 og består av Norge, Island, Sveits og Liechtenstein. Medlemslandene har etablert et frihandelsområde hvor handelen med industriprodukter og en rekke fiske- og landbruksprodukter oppnår tollfordeler i samhandelen. I motsetning til EØS-avtalen er det ikke fri flyt av varer innenfor frihandelsområdet.

EØS (Europeiske økonomiske samarbeidsområde) er et frihandelsområde som består av avtalepartene EU, Norge, Island og Liechtenstein. EØS-avtalen trådte i kraft 01.01.94 og sikrer norske produkter tilgang til det indre markedet i EU. EØS avtalen gir i tillegg til fri flyt av varer fri flyt av kapital, arbeidskraft og tjenester.

Opprinnelsesregler
For å oppnå tollfordeler må opprinnesesreglene være overholdt. Opprinnelsesreglene bestemmer hvor mye tredjelandsmaterialer det er lov å benytte i produksjon av en ferdigvare og/eller hvor mye disse eventuelt må bearbeides for at en vare kan oppnå opprinnelsesstatus.

Pan Europeiske frihandelsområde
EFTA landene, EU og Tyrkia har inngått regler som innebærer at landene seg imellom utgjør et stort frihandelsområde. Disse spesielle reglene innebærer at varer kan sendes videre i uforandret eller bearbeidet stand mellom landene og likevel oppnå tollfordeler.

EUR-Med området
EUR-Med systemet er en utvidelse av det pan-europeiske frihandelsområdet. Ordningen gjelder for EFTA, EU, Færøyene, Israel, Jordan, Libanon, Marokko, Tunisia og Tyrkia. Det pågår også en prosess for videreføring av systemet ovenfor Algerie, det Palestinske Selvstyreområdet og Syria.
Se under hvert enkelt land om systemet er iverksatt.

E-svar - Opprinnelse av varen
Ønsker du å vite om ditt/dine produkter er berettiget til preferansetollbehandling ved eksport til Island? Ved å fylle ut vårt skjema Opprinnelse av varen, får du en vurdering av om ditt/dine produkter kan oppnå tollfordeler.

Importavgifter
I tillegg til eventuell toll, skal forbruksskatt og visse avgifter betales ved innførselen, deriblant merverdiavgift - virdisaukaskattur (VASK). Normalsats merverdiavgift: 24,5% (per 20.08.07).

Momsrefusjon på tjenester
Muligheter for momsrefusjon.

Skatteavtaler
Norge har en skatteavtale med Island.