Innovasjonspartnerskap skissekonkurranse

Vi søker modige og ambisiøse norske kommuner og etater som er på jakt etter helt nye løsninger. Fristen for å sende inn prosjektskisser er 21.august 2017. 

/link/1c503a1d8b7f42018fca800a5b027df1.aspx
Foto: Thinkstock

Innovasjon Norge, Leverandørutviklingsprogrammet (NHO/KS) og Difi inviterer nå til en skissekonkurranse for offentlig-private innovasjonsprosjekter. Utlysningen retter seg mot offentlige virksomheter med ambisjoner om å få frem nye løsninger som både øker kvaliteten på offentlige tjenester, og som bidrar til å senke utgiftssiden i offentlige budsjetter. Målet er å bidra til mer radikal innovasjon i offentlig sektor.

Dette er Innovasjonspartnerskap

I et Innovasjonspartnerskap går offentlige og private virksomheter sammen for å utvikle nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer.

Ordningen er både en juridisk anskaffelsesprosedyre forankret i Lov om offentlige anskaffelser og en arbeidsmodell for dialog og samarbeid med næringslivet. Målet er å utvikle helt nye produkter og løsninger som i dag ikke finnes på markedet. Et innovasjonspartnerskap har utgangspunkt i behov, krever topplederforankring og inkludere næringsliv og offentlig sektor både i behovsforståelse og under løsningsutforming.

Prosessen krever tett offentlig-privat samarbeid om utvikling av ny løsning til bruk i offentlig sektor. 

Et innovasjonspartnerskap har flere faser, se nærmere forklaring på DIFI sine sider

Se videoer fra informasjonsmøte 9. juni

Se presentasjon fra informasjonsmøte 9. juni

Utlysningen

I denne utlysningen ber vi om prosjektskisser. De fem beste konseptene vil bli invitert til en presentasjon i september. Målet er å gi 1-3 innovasjonspartnerskap risikoavlastning og veiledning i innovasjonsprosessen.

Se video fra informasjonsmøte 9. juni

Hvem kan søke?

Alle offentlige finansierte virksomheter som forvalter offentlige oppgaver, som kommuner og etater. Næringsliv og privatpersoner kan ikke søke. 

Hva får de som vinner pitche-konkurransen i september?

 • Hjelp til å rigge en god og trygg prosess med ryddige avtaler fra alle parter
 • Tilgang på innovasjonskompetanse og annen relevant bistand fra Innovasjon Norge, Leverandørutviklingsprogrammet og Difi
 • Hjelp til å sikre deltakelse fra gode innovative bedrifter og klynger
 • Risikoavlastning fra Innovasjon Norge for å delfinansiere en markedsdialog samt et eller flere konsortier som vinner konkurransen om å utvikle ny løsning
 • Det er søkervirksomheten som mottar tilskuddet og forvalter prosjektmidlene (evt. på vegne av prosjektgruppe)

Invitasjon til informasjonsmøter 

Innovasjon Norge, Difi og Leverandørutviklingsprogrammet inviterer alle interesserte søkere til informasjonsmøte om utlysningen.

Søkere kan også booke individuelle Skype-møter med Innovasjon Norge for spørsmål og avklaringer. Tilgjengelige datoer er: 

 • fredag 16/6
 • onsdag 21/6
 • mandag 14/8 

Book et møte på en av disse datoene

 

Hvorfor innovasjonspartnerskap - og hva er det? (Video)

Se videoer fra informasjonsmøte om innovasjonspartnerskap 9. juni

Mona Skaret, direktør vekstkraftige bedrifter og klynger gir en kort introduksjon til hvorfor offentlig-privat innovasjon er viktig fremover.

Hva er innovasjonspartnerskap?

Sunniva Jonassen Fjelde, senior rådgiver i Innovasjon Norge, forklarer innovasjonspartnerskap konseptet, sammenlignet med ordinære anskaffelser i offentlig sektor. Et eksempel fra Stavanger Kommune presenteres. 

Se presentasjon fra møte her.

Hva ser vi etter og hva kreves? (Video)

Dette ser vi etter i skissen

 • Skissen skal ta utgangspunkt i et stort, uløst problem eller samfunnsbehov der det ikke finnes gode løsninger i dag
 • Behovet representerer store offentlige budsjettposter, og radikal innovasjon kan bidra til mer bærekraftige budsjetter i fremtiden
 • Behovet/utfordringen må beskrives godt og gjerne underbygges med tall/data
 • Skissen skal ikke ta utgangspunkt i teknologi eller ønske om å utvikle en konkret, identifisert løsning
 • Prosjekter med mål om å skape et grønnere og smartere samfunn
 • Prosjekter der det er relevant å invitere næringslivet til dialog om løsningsmuligheter og inngå et tett utviklingssamarbeid med innovative selskaper
 • Vi oppfordrer til samarbeid mellom flere offentlige aktører, både flerkommunesamarbeid og samarbeid mellom kommune og stat

Dette skal skissen inneholde

 • Skissen kan være på maks 5 sider, ingen vedlegg
 • Det er ingen tematiske begrensninger
 • Beskrivelse av hvorfor søker/partnerskapet er de beste til å løse denne utfordringen
 • Overordnet, tentativt budsjett for prosjektet (inkl. utviklingskostnader men eks. anskaffelseskostnader)

Se presentasjon fra informasjonsmøte her. 

 

FAQ Innovasjonspartnerskap

Vi har samlet FAQ om innovasjonspartnerskap. Denne vil oppdateres etterhvert som vi får inn spørsmål som kan være relevante for flere.

Se FAQ