Hopp til hovedinnhold

Bærekraftig bruk av havressurser i Tyskland

Bølger som slår inn mot landFoto: Carlos Hernandez, Unsplash
Hvert år havner 10 millioner tonn plast i havet, fiskearter trues, og en temperaturøkning på over 3°C vil føre til en kraftig, permanent svekkelse av Golfstrømmen. Bærekraftig bruk av havet blir stadig viktigere. I april 2019 ble German-Norwegian Ocean Forum arrangert for andre gang med fokus på akkurat dette. Her var både norske og tyske forskere, samt representanter fra politikk og næringsliv tilstede for å snakke om havets bærekraftige fremtid.

En viktig del av arbeidet med klimautfordringene er å redusere global oppvarming. Samtidig står vi overfor et stadig økende energibehov. Innen 2050 kan kun 1/3 av verdens energiforbruk komme fra olje og gass for å unngå en global temperaturøkning på mer enn 2°C og samtidig dekke verdens energibehov1. Dette betyr en kraftig omstilling til økende bruk av fornybare energiressurser som vind-, vann- og solkraft.

Fornybare energiressurser

Ønsket om en omstilling til økt bruk av fornybare energiressurser er sentralt i både Norge og Tyskland. I Norge kommer 98 % av all energiproduksjon fra fornybare energiressurser2, og bruk av fornybar energi øker også i Tyskland. Likevel er vi fortsatt avhengig av fossile energikilder for å kunne dekke energibehovet, og det er derfor viktig å tenke nytt om hvordan man kan redusere eventuelle miljøskader.

Ansvarlig ressursforvaltning

En annen utfordring er ansvarlig ressursforvaltning innen fiskeindustrien. Verdens befolkning er i stadig vekst og forventes å passere 9,8 milliarder innen 2050. Dette fører til et økende behov for mat, spesielt fisk. Samtidig står fisk overfor flere trusler som overfiske, ulovlig fiske og forsøpling av havet. I tillegg vil økt havtemperatur føre til at mange fiskebestander blir utryddet, mens andre forflytter seg. Dette er en utfordrende kombinasjon som man må ta stilling til.

Plasthåndtering

Fortsetter vi med dagens forbruk av plast, vil det være mer plast enn fisk i havet innen 20503. Plast i havet er ikke bare en fare for fisk og annet dyreliv, men påvirker også mennesker, både gjennom redusert matfat og forgiftet drikkevann. Tiltak for å fjerne plast er derfor essensielt. Det er ekstra utfordrende å håndtere mikro- og nanoplast. Slik plast synker i store mengder ned til havbunnen og påvirker våre økosystemer. Forskere er overrasket over å ha oppdaget nanoplast på havbunnen mye dypere enn tidligere antatt.

Bærekraftig bruk av havressurser er en felles interesse for både Norge og Tyskland. Begge land har flere løsninger som adresserer problemene vi står overfor, i tillegg til å stille sterkt innen forskning. Samarbeid om å sikre bærekraftig bruk av havressursene har derfor et stort potensial.

Markedsmuligheter for norske bedrifter

Norske løsninger som hjelper å redusere plastforbruket i maritime næringer vil ha et stort konkurransefortrinn i framtiden. Den tyske maritime bransjen er i omstilling og satser på det grønne skiftet. Også teknologiske løsninger som samler opp plast fra havet vil være relevante for å kunne snu trenden og bidra til å sette havmiljøet i balanse igjen. I samarbeid med den tyske industrien kan norske produkter skaleres opp og bli enda mer attraktive i det internasjonale markedet.

For mer informasjon om muligheter inne bærekraftig bruk av havressurser, vennligst ta kontakt med våre rådgivere.

Referanser:
1 The Norwegian Oil & Gas Association
2 Energifakta Norge, Norges Olje- og gassdepartement
3 Verdens naturfond, WWF

Publisert :
Sist oppdatert :