Hopp til hovedinnhold

Havvind i Europa

havvindparkFoto: Getty Images
Norges erfaring fra oljesektoren gir oss et fortrinn i utviklingen av havvind. Her fra en havvindpark i Nordsjøen.
Kystnasjonen Norge satser på eksport av havvindteknologi til flere kystnasjoner i Europa.

See English version

Satsingen er en del av Innovasjon Norges High Potential Opportunities (HPO)-program der målet er å hjelpe norske bedrifter å vinne store, internasjonale kontrakter. Målet med prosjektet er å posisjonere norske utviklere og leverandører i havvindmarkedene i Frankrike, Portugal/Spania, Tyskland, Storbritannia, Polen og Danmark.

Store prosjekter

Europeiske land har satt ambisiøse mål for fornybar energi, og havvind spiller en sentral rolle i disse planene. Norske bedrifter har mulighet til å vinne store kontrakter når det skal bygges 23 nye havvindparker i Europa som vil igangsettes i løpet av de neste tre årene. Frankrike, for eksempel, har et mål om å installere 40 GW havvind innen 2050, og fullførte konstruksjonen av sin første havvindpark i Saint-Nazaire i 2022. Mye skal derfor bygges ut de neste årene, og seks bunnfaste kommersielle havvindparker og tre flytende pilotvindparker er alt under utbygging. Fra 2025 vil franske myndigheter lyse ut lisenser for totalt 2 GW per år for enten bunnfast eller flytende havvind. Norske selskaper kan by på disse lisensene eller posisjonere seg som underleverandører til den utvikleren som blir valgt.

Havvindsektoren i Norge har potensial til å øke BNP med 24 milliarder kroner og skape 36 000 nye jobber innen 2030, ifølge McKinsey’s seneste rapport. Veksten forventes hovedsakelig å komme fra havvindinitiativer i Nordsjøen, men deltakelse i det bredere europeiske og globale havvindmarkedet kan gi betydelige økonomiske utsikter for norske utviklere og leverandører.

Global Wind Energy Council (GWEC) anslår at havvindindustrien i Europa vil ha en tosifret vekstrate mot 2030, med en betydelig økning i markedet i 2026. For å dra nytte av denne veksten er det avgjørende for norske bedrifter å øke sitt engasjement og jobbe sammen for å sikre viktige kontrakter for havvindprosjekter i Europa. Analyseselskapet Menon mener at Norge med riktige investeringer og initiativer kan ta opp mot 20 prosent av det globale markedet for flytende havvindparker. Initiativet kan skape en verdi på 117 milliarder kroner og arbeidsplasser tilsvarende nesten 130 000 årsverk.

Norske løsninger

Norges erfaring fra petroleumssektoren gir oss et klart fortrinn i utviklingen av havvind. Vi var tidlig ute med å utvikle ny teknologi og er godt rigget for å ta andeler i internasjonale anbudsrunder. En rekke norske bedrifter og virksomheter har meldt interesse for å delta i den europeiske havvindsatsingen. Blant disse spesialiserer noen selskaper seg på å levere kritiske komponenter som undersjøiske kabler, innovative flyteløsninger eller fundamenter. Andre selskaper bidrar med kompetanse på områder som omfatter planlegging og prosjektering, installasjon, support, vedlikehold og inspeksjon. I tillegg spiller norske verft en sentral rolle i byggingen av spesialfartøy tilpasset installasjon og vedlikehold av havvindparker.

Våre europeiske kontorer har blant annet samarbeidet med det ledende energiselskapet Equinor og teknologiselskapene Origo Solutions, Geoprovider og OSC på havvindprosjekter. Flere av de norske bedriftene som har fått bistand gjennom HPO-prosjektet har vunnet kontrakter i det europeiske havvindmarkedet, mens enda flere er godt posisjonert for fremtidige kontaktmuligheter. 

Prosjektet for eksport av havvindteknologi til Europa varer seks år, fra 2020 til 2026.

Team Norway

HPO-prosjektene samler hele Norges virkemiddelapparat og andre medlemmer av «Team Norway». Norske bedrifter får hjelp fra Innovasjon Norges regionale og internasjonale kontorer, ambassadene, Eksfin, NORWEP, handelskamre, relevante klynger og andre partnere ved behov.

«Team Norway» bidrar med en skreddersydd pakke av tjenester, basert på mulighetene i markedet og næringslivets behov. Aktivitetene spenner fra politisk dialog, finansiering, nettverksbygging og markedsføring, til individuell rådgivning av enkeltbedrifter i markedene. I havvind-prosjektet i Europa bidrar blant andre:

  • De norske ambassadene i relevante markeder
  • NORWEP i Norge og lokale markedskonsulenter
  • Eksfin i relevante markeder
  • Norske klynger som satser på havvind
  • Handelskamre i relevante markeder
  • Innovasjon Norges kontorer i europeiske land
  • Innovasjon Norges regionskontorer i Norge, herunder finansieringsrådgivere og EU-teamet

Innovasjon Norge vil bruke sin erfaring og samarbeidsmodeller i denne havvind-HPO-en til å videre styrke norske eksportørers sjanser i andre havvindmarkeder.

Interesserte bedrifter oppfordres til å ta kontakt for å høre mer om mulighetene for deltakelse i HPO-prosjektet. Prosjektleder er Erik Rindvoll.

Kontaktpersoner

Bilde av : Erik Rindvoll
Erik Rindvoll
Spesialrådgiver
Bilde av : Guillaume Bonnesoeur
Guillaume Bonnesoeur
Seniorrådgiver
Publisert :
Sist oppdatert :