Hopp til hovedinnhold

Hydrogenverdikjeder og industri 4.0 i Tyskland

Markedsmuligheter i hydrogenverdikjeder og industri 4.0Foto: Christoph Mahlstedt
Tyskland er et dynamisk og krevende marked med store muligheter for norske bedrifter. Myndighetene satser tungt på hydrogen, industri 4.0 og maskinlæring. Satsingene gir store muligheter for norske bedrifter og tilbydere.

Tyskland og tysk industri står foran store omveltninger for å møte målene som er nedfelt i EUs klimaplan. Særlig tysk industriproduksjon og mobilitet, som begge er blant de største kildene til klimagassutslipp i EU, står foran store omstillinger for å møte kravene om å bli nær klimanøytrale innen 2035. Både EUs Green Deal og midlene som allokeres i Tysklands nasjonale hydrogenstrategi utgjør sterke insentiver i Euro-milliardklassen for å få fart i utviklingen. CO2-prising virker på den andre siden betydelig fordyrende for næringsaktører som ikke får implementert alternative løsninger raskt.

Myndighetene satser tungt på hydrogen

Det å anvende hydrogen som grønt alternativ i både industriprosesser og for å ivareta behov for mobilitet anses som den viktigste delen av løsningen. Alternativ energiproduksjon kan i økende grad omsettes til grønn hydrogen, erstatte fossile energikilder og lagre energioverskuddet, særlig i nordlige Tyskland. Det er også fastslått at batteridrevet mobilitet ikke kommer til å være tilstrekkelig som eneste alternativ når det gjelder å omstille det tyske mobilitetsbehovet.

Energibehovet for tysk mobilitet er beregnet til omtrent 355 terawatt-timer i 2035. To tredeler av dette skal dekkes gjennom grønn hydrogen – hydrogen produsert gjennom elektrolyse, som også kalles power-to-liquid og power-to-gas/hydrogen. Den siste tredelen skal dekkes gjennom fornybar strøm og anvendelse av batterier. Også industrien har et økende behov for energi. Det ligger i Tysklands planer at industriens hydrogenbehov vil øke fra 50 TWH i 2020 til ca. 110 TWH i 2030.

Omstilling til hydrogene verdikjeder

Hva slår Tysklands hydrogenstrategi fast?

  • Tyskland skal være verdensledende på å utvikle og implementere hydrogenteknologi – gjennom Tysklands multilaterale politiske holdning og samarbeid med forskning og næring i de meste kompetente partnerlandene.
  • Tungtransport, skips- og flytrafikk samt stål- og sementproduksjon skal konsekvent avkarboniseres. Det skal i hovedsak skje ved å bruke grønn hydrogen, selv om regjeringen erkjenner at klimamålene med høy sannsynlighet ikke kan nås uten å også anvende blå hydrogen og CCS og CCSU.
  • 38 konkrete tiltak og støtteordninger er nedfelt for å utvikle understrategier sammen med de berørte sektorene og implementere teknologiene som trengs for å få til denne transformasjonen. Tiltakene sikrer nærhet og konkrete koblinger til målene og verktøyene som er slått fast i EUs Green Deal.
  • Internasjonalt samarbeid rundt utvikling, import og eksport er ønsket, og Norge eksplisitt nevnt som ønsket partner. Dette har blant annet resultert i investering inn i konsortiet bak «Norsk e-fuel» gjennom tyske Sunfire GmbH.

Du kan lese den tyske hydrogenstrategien på engelsk her.

Bygger ut produksjon og infrastruktur

For å få til dette kommer Tyskland til å utvikle sin hydrogeninfrastruktur dramatisk, blant annet ved å bygge mange nye elektrolyseanlegg for å sikre en produksjon på 5 gigawatt, og ved å øke antallet hydrogenstasjoner fra 76 i 2020 til 1000 i 2030.

Norge og norske aktører har solid erfaring i å anvende hydrogen i verdikjeder og er langt framme når det gjelder å bruke hydrogen, utvikle mobilitetsinfrastruktur og komponenter til hydrogenhåndtering. Den tyske og europeiske omstillingen for å dekke store energibehov gjennom hydrogen kan by på svært store markedsmuligheter. Områdene som kan bli relevant for norske tilbydere er; bygging av elektrolyseanlegg, hydrogenstasjoner, leveranser av hele systemer eller komponenter til industrianlegg, tilbehør, drift og ettermarkedstjenester.

Norge og norske bedrifter er ansett som kompetente og relevante blant tyske aktører innenfor hydrogen, og ønskes i økende grad eksplisitt inn i samarbeid. NHOs studie om Norges muligheter i grønne, elektriske verdikjeder peker også på norske virksomheters styrker og fortrinn på området. Studien kan du lese her.

Industri 4.0, additiv tilvirkning og maskinlæring

Tyskland er et foregangsland når det gjelder applikasjoner innen industri 4.0 og er samtidig det største og viktigste markedet for slike løsninger. Med ledende multinasjonale selskaper, systemintegratorer og industrimiljøer har Tyskland den største industriproduksjonen i Europa, målt i andelen av sitt bruttonasjonalprodukt (ca. 25 prosent). I tillegg har det et sterkt og konkurransedyktig landskap av globale SMB-er med et sterk eksportfokus.

Tyske selskaper er verdensledende når det gjelder å levere høyteknologi til prosessindustri, bilindustri, kjemisk- og farmasøytisk industri, elektronikk og luft- og romfartsteknologi. For å opprettholde global konkurranseevne vil additiv tilvirkning eller 3D-printing, maskinlæring, kunstig intelligens, robotikk og IoT være helt avgjørende utviklingsområder for å bevare og videreutvikle den tyske industribasen.

Digitalisering av industrien

Markedet for industri 4.0-anvendelser – digitalisering av industrien – har økt med omtrent 20 prosent årlig de siste årene. I 2019 var den på mer enn 2 milliarder euro. Smarte og mer fleksible produksjonssystemer som tar sanntids-dataanalyser og menneske-maskin-interaksjon i bruk øker betraktelig og gir store effektivitetsgevinster. Bruttoverdiskapingen øker gjennom disse anvendelsene, og direkte effekter av IoT og cyber-systemer i industriprosesser vil ligge på ca. 100 milliarder euro i 2025. Investeringer i Tyskland i slike løsninger er ifølge det tyske næringsdepartementet på rundt 40 milliarder euro årlig.

En av Tysklands nest største sektorer er bilindustri og mobilitetssektoren. Temaer som smart mobilitet og konnektivitet krever kompetanse innen stordata-analyser, og anvendelser av resultatene spiller en viktig rolle. Denne industrien har stort potensiale for industri 4.0 og større grad av digitalisering og sensordata.

Hva betyr dette for norske selskaper?

Ved å inkluderes i miljøer kan norske selskaper anvende sin kompetanse innen digitale prosesser og inkluderes som leverandører av løsninger som kan brukes under industri 4.0-paraplyen. Både de store, multinasjonale industriaktørene og mindre SMB-er har behov for mange ulike, innovative nisjeløsninger innen industri 4.0. Ved å bli integrert i lange, globale verdikjeder som koordineres fra Tyskland, kan norske virksomheter med passende løsninger få global markedstilgang gjennom et samarbeid med industri 4.0-miljøene i det tyske markedet. Innovasjon Norge legger til rette for tilgang til nettverkene i Tyskland som driver denne utviklingen videre.

Les vår rapport om markedsmuligheter innenfor hydrogen i Tyskland (pdf)

Publisert :
Sist oppdatert :