Hopp til hovedinnhold

Idekonkurransen “De fire fjøs”

Kyr ute på jordeFoto: Trond Lillebo, Hamar Arbeiderblad
Er du en mjølkeprodusent i Innlandet som går med byggeplaner? Innovasjon Norge Innlandet søker etter bønder som vil bygge bærekraftige løsdriftsfjøs for inntil 30 kyr. Det er mye å spare for bonden ved tidlig i byggeprosjektet å sette en økonomisk ramme for fjøsbyggingen. Er du i planleggingsfasen for å bygge vil vi gjerne høre fra deg innen 15. september!

Hensikten med idekonkurransen er å få byggefirmaer til å drive innovasjon for å derigjennom å levere forbildeprosjekter for fremtidens bærekraftige fjøs. Vi plukker ut inntil fire utvalgte bønder fra hele Innlandet.

De utvalgte bøndene vil hver motta 200 000 kroner som må benyttes til prosjekteringen. I tillegg vil de beste innovative løsningene motta 100 000 kroner I bonus.

Vi ønsker at du kort forteller oss om prosjektet ditt og begrunner hvorfor juryen skal velge deg.

En kortfattet søknad merkes med “4 fjøs” og sendes post@innovasjonnorge.no innen 15. september.

Juryen vil bestå av Jon Fløttum (TINE Rådgiving), Lars Erik Ruud (Høgskolen i Innlandet), Terje Skogheim (Norsk landbruksrådgivning) og Tom-Arild Fredriksen (Innovasjon Norge Innlandet).

De fire utbyggeprosjektene må svare på flest mulig av disse kriteriene:

  1. Lav byggekostnad – Totalkostnaden skal ikke overstige 40 kr per kvoteliter på det enkelte gårdsbruket. Kostnadsgrensen gjelder per investeringstrinn. En kan altså for eksempel komme igjen med nye trinn etter et visst antall år.
  2. Høy lønnsomhet – Innovasjon Norge vil beregne lønnsomhet målt som internrente regnet med og uten IBU-tilskudd fra Innovasjon Norge basert på driftsplan 5-7 år.
  3. Lav total klimabelastning – totalt kg CO2-ekvivalenter. Et forenklet klimaregnskap bygger på mengden med byggevarer som inngår i bygningen * kg CO2-ekvivalenter per m3 byggevare, se materialepyramiden.dk
  4. Energieffektivt eller energipositivt bygg. Hva påvirker energiforbruk (vinter, sommer og høst/vår) i daglig drift for den enkelte av de fire gårdene? Gode beskrivelser av løsningene for lavt energiforbruk og en eventuell energiproduksjon øker den enkelte idéens konkurransekraft.
  5. Lavt og bærekraftig forbruk av kaldt og varmt vann. Hva påvirker forbruket av henholdsvis kaldt og varmt vann i daglig drift (vinter, sommer og høst/vår) for den enkelte av de fire gårdene? Vann som er nødvendig for vask og eventuell uttynning av gjødsel for å få denne til å fungere i utgjødslings- og spredesystemer mm skal inngå. Gode idéer for gjenbruk av vann eller bruk av regnvann etc vil telle positivt.
  6. Rimelig drift/vedlikehold. Hva påvirker driftskostnader og vedlikeholdsbehov i et 60 års perspektiv? Vær så konkret som mulig på hva det er ved din idé som bidrar til rimelig drift og vedlikehold. Er det for eksempel noen produkter det må forventes utskifting av? God dokumentasjon og eventuelt økonomiske betraktninger er positivt.
  7. Sosiale forhold; Lav arbeidsbelastning – arbeidstid og HMS. Hva er det ved din idé som er spesielt viktig for forventet daglig arbeidstid ved full drift? God dokumentasjon teller positivt. Husk også på risikomomenter med tanke på fysisk belastning og sikkerhet for røkter.
  8. Høy dyrevelferd. Løsningene skal dekke dagens krav til dyrevelferd, men tiltak ut over minimumskrav vil telle positivt. Dette krever imidlertid dokumentasjon.
  9. Bærekraftig avhending ved slutten av bygningens levetid. Hvordan er bygning, bygningskomponenter og tekniske installasjoner forberedt for en mest mulig bærekraftig gjenbruk eller resirkulering ved avsluttet bruk? Som sirkulært bygg; hva kan ulike hoveddeler av bygget eventuelt gjenbrukes som/ resirkuleres til? God dokumentasjon eller gode beskrivelser er positivt.
  10. Andre momenter som bidrar til økt bærekraft.


Vi holder kick-off med de utvalgte bøndene 26. september.

Innleveringsfrist for prosjektene med tegninger og kalkyler basert på kriteriene over er 31. oktober.

Søknad må være merket med «De 4 fjøs».

Vi håper på mange henvendelser.

Ved evt. spørsmål kontakt kunderådgiver i Innovasjon Norge, Tom-Arild Fredriksen, tlf. 908 29 088.

Publisert :
Sist oppdatert :