Hopp til hovedinnhold

Idékonkurransen “De tre fjøs”

Kyr ute på jordeFoto: Trond Lillebo, Hamar Arbeiderblad
Konkurransen skal drive fram innovasjon og lokale forbildeprosjekter gjennom å utfordre bygningsplanleggere, fjøsleverandører og andre på hvordan man bygger bærekraftige fjøs for små og mellomstore besetninger (inntil 30 båsplasser).

Bidraget i konkurransen er en idé som kan bidra til økt bærekraft i fjøsbygging. Det legges særlig vekt på lønnsomhet, byggets og mekaniseringens klima- og miljøbidrag på kort og lang sikt, arbeidsbelastning/HMS, dyrevelferd og bærekraftig avhending ved slutten av bygningens levetid.

En premie på 100 000 kroner deles ut til beste idé for hver av de tre utvalgte gårdsbrukene.

Forutsetninger for å delta i konkurransen

Alle løsninger som omfattes av konkurransen skal være bærekraftige, og alle vanlige offentlige krav til både dyrevelferd, arbeidsmiljø og byggeprosess skal ivaretas på en god måte.

Mjølkeprodusenter

Å delta i konkurransen innebærer en plan for omlegging fra båsfjøs til løsdrift for mjølkekua på den enkelte gården.

De tre mjølkeprodusentene fra Innlandet står fritt til å inngå kontrakt på fjøs fra hvem de vil, men de vil motta et vesentlig økt IBU-tilskudd dersom de kjøper inn et av de omkonkurrerte fjøskonseptene fra en av deltakerne i innovasjonskonkurransen innen utløpet av 2024. Kontrakter om anskaffelse av fjøs skrives direkte mellom den enkelte mjølkeprodusenten og fjøsleverandøren.

Bygningsplanleggere og fjøsleverandører

Det kan med fordel benyttes en konsepttankegang, som normalt gir store gevinster med tanke på repetisjoner, men innovasjonskonkurransen skal først og fremst vise løsninger som dekker behovene over tid på den enkelte av de tre gårdene.

Alle aktuelle bygningsplanleggere og fjøsleverandører skal være registrert i Norge, og norsk lovverk skal ligge til grunn i den enkelte byggesaken. Dette er likevel ikke til hinder for at for eksempel studenter kan levere inn bidrag i konkurransen. Det skal benyttes norske standarder, for eksempel i 84xx-serien, der det er hensiktsmessig.

Vurdering og kåring

Juryen består av Jon Fløttum (TINE Rådgiving), Lars Erik Ruud (Høgskolen i Innlandet), Terje Skogheim (Norsk landbruksrådgivning) og Tom-Arild Fredriksen (Innovasjon Norge Innlandet).

Juryen vil sammenstille et dokument der både vurderingene, konseptene og erfaringene fra prosjektene omtales i detalj sammen med juryens vurderinger.

Juryen vil primært vurdere idéene basert på disse kriteriene:

  • Lav byggekostnad og høy lønnsomhet
  • Lav total klimabelastning for bygg og inventar
  • Energieffektivitet og lavt vannforbruk
  • Rimelig drift og vedlikehold
  • Sosiale forhold (arbeidsbelastning, arbeidstid, HMS)
  • Dyrevelferd
  • Bærekraftig avhending ved sluttet av bygningens levetid
  • Andre momenter

Frist for å sende inn idéer er 14. februar 2024.

Vi forventer en helhetlig og fungerende idé for hver av de tre gårdene. Den skal være beskrevet slik at vi skjønner idéen og er i stand til å vurdere effekten av de enkelte tiltakene. Vi er altså på jakt etter gode idéer - ikke fullprosjektering. Bidraget kan bestå av for eksempel en beskrivende tekst og enkle skisser.

Bidraget merkes med «De tre fjøs» og sendes på e-post: tom-arild.fredriksen@innovasjonnorge.no eller i post til Innovasjon Norge Innlandet, Tårnvegen 55, 2380 Brumunddal.

Har du spørsmål, kan du kontakte kunderådgiver i Innovasjon Norge: Tom-Arild Fredriksen, tlf. 908 29 088.

De tre deltakerne

Thor Amund Ruste

Thor Amund Ruste driver i et båsfjøs bygd på 50-tallet i Dovre kommune. Fjøset ble renovert i 1990 og 2012.

Fjøset er av den litt smale typen med lav takhøyde, men det er solid utført med betongvegger og tak, forblendet utvendig med skifer. Gården ligger 700 meter over havet, med bratte jorder som ikke er egnet til så mye annet enn grovfôrproduksjon.

Det er mye innmarksbeite, og om sommeren er kyrne på setra deres som ligger rett før Hjerkinn.

Thor Amund hadde planer om å bygge ut en ren løsdriftsavdeling for kyr på 400 kvadratmeter i 2018, men det ble skrinlagt grunnet høy kostnad. Han har sett på løsninger for å bygge om det gamle fjøset med litt utvidelse i bredden, for å få et funksjonelt og rimeligere fjøs som kan stå mer i stil med inntjeningen på 27 kyr, som det er plass til i dagens båsfjøs.

Han fikk montert et solcelleanlegg på 37 kw/t i 2020, som ble dimensjonert med tanke på framtidig løsdrift med robot.

Motivet er å nytte så mye som mulig av eksisterende bygningsmasse uten at det går utover funksjonalitet og kostnad. Et spennende prosjekt jeg håper dere ønsker å se mer til.
Thor Amund Ruste

Thor Amund Ruste
Øverbygdsvegen 383, 2662 Dovre
Tlf. 97 73 04 50
t-ruste@outlook.com

Ola Holst

Ola Holst driver et gårdsbruk i Alvdal med 19 melkekyr og 6 ammekyr. Til sammen har han 110 tonn melkekvote (96 tonn selv og leier 15 tonn) og 270 mål med dyrka mark rundt fjøset. Det gir mer enn nok grovfôr til dagens besetning. I tillegg til dette har han 600 mål med produktiv skog.

De siste årene har Ola tatt ut skog, og klargjort materialer for bygging av fjøs på ei lokal sag.

Jeg har dyrene, ressursgrunnlaget og materialene - som er produsert selv fra egen skog. Det jeg trenger er hjelp til er å prosjektere det beste fjøset for meg og mine dyr med fokus på dyrevelferd, HMS og bærekraftig drift.
Ola Holst

Han ser for seg tilbygg og ombygging av eksisterende fjøs som den mest hensiktsmessige løsningen. Ola anser dyrevelferd, og riktig og god fôring som de avgjørende faktorene for å skape bærekraftig drift på gården. Han er genuint interessert i landbruket, og ønsker å være med å sette mitt preg på å få frem den optimale løsningen for overgangen fra bås- til løsdrift på små og mellomstore bruk.

Ola Holst
Brannvålsveien 152 2560, Alvdal
Tlf. 99 48 17 59
olaholst@live.no

Hans-Kristian Bakken

Hans-Kristian Bakken driver et mjølkebruk i Kongsvinger kommune. Stedet heter Bakken gård og ligger i Austmarka. Han er 58 år og ønsker å drive noen år til, men de har begynt å tenke på generasjonsskifte.

Mjølkekvoten er på 125 tonn. Han tok over i 1988 med ei kvote på 30 000 tonn. Hans- Kristian satte opp gjødselkum på 400 kubikk i 1992 og utbedret fjøset. Fjøs og låve er fra 1939.

Ammekufjøs ble bygd i 2007. Det huser nå 25 ammekuer og har plass til 34 ungdyr. Hans-Kristian satte opp plansiloer i 2010 hvor det kan lagres ca. 500 kubikk i hvert løp. Han utvidet fjøset innover i låven i 2015 med seks storfeplasser og tre binger til kalver/kviger.

Hans-Kristian Bakken
Tlf. 91 51 23 88
e-post: hk-bakke@online.no

Publisert :
Sist oppdatert :