Hopp til hovedinnhold

Mandat Reiseliv 2030

Nordlys Senja© Steffen Fossbakk
Målet for regjeringens reiselivspolitikk er å legge til rette for en mer konkurransedyktig og bærekraftig reiselivsnæring i hele landet. Hvordan man kan å håndtere utfordringer knyttet til sosial og miljømessig bærekraft er sentralt i arbeidet. Det handler bl.a. om å unngå stor belastning på naturressurser, kulturminner og lokalsamfunn. Utvikling av et helårlig reiselivsprodukt som kan øke kvaliteten og mangfoldet i det norske reiselivstilbudet, vil være viktig for både for å øke inntjeningen og for å bidra til stabile arbeidsplasser.

Formål

Formålet med Reiseliv 2030 er å identifisere forsknings- og innovasjonstiltak som bidrar til at reiselivsnæringen utvikler seg i en mer bærekraftig retning. blir mer helårlig, skaper aktivitet i hele landet, bidrar til økt verdiskaping og gjennomfører en grønn omstilling. Den grønne omstillingen i reiselivsnæringen vil innebære bærekraftig drift i alle deler av næringen, bidrag til de lokalsamfunn hvor de har sin virksomhet, og hensynet til natur, miljø og kulturminner. Det skal utarbeides en strategi med ønsket prioritering av forskning- og innovasjonsinnsatsen i næringen, som vil bli benyttet som forslag til prioriteringer innenfor eksisterende ordninger i virkemiddelapparatet.

Prosjektet er opprettet med tidligere 21-prosesser som modell. Arbeidet skal gjennomføres som en inkluderende prosess. Strategigruppen må sørge for å få innspill og synspunktet fra virkemiddelapparatet, berørte miljøer og aktører, og bidra til offentlig interesse og åpenhet om arbeidet.

Leveranse

Strategigruppen skal komme med sine anbefalinger i en rapport til Nærings- og fiskeridepartementet innen 22. mars 2024. Rapporten skal gi strategiske råd og anbefalinger om hvordan prioriteringer innenfor forskning, innovasjon og virkemiddelapparatet kan bidra til en helårlig bærekraftig reiselivsnæring, hvor hensynet til naturressurser, kulturminner og lokalmiljø blir ivaretatt.

Her kan du lese: Mandat Reiseliv 2030 og Oppdragsbrevet til Innovasjon Norge Reiseliv 2030.

Publisert :
Sist oppdatert :