Hopp til hovedinnhold

Smartere, sikrere, grønnere transport

elbil som står til lading i bybildeFoto: Getty images
Ny nasjonal transportplan vil bli lagt fram allerede våren 2024, ett år tidligere enn planlagt. Effektiv og trygg transport forutsetter bruk av klimavennlig teknologi og digitale løsninger. Finn ut hvordan Innovasjon Norge kan støtte bedrifter som vil utvikle løsninger innen grønn mobilitet.

Gjeldende nasjonal transportplan har høye ambisjoner om utslippskutt i transportsektoren, og digitale verktøy er en viktig del av dette. Innovasjon Norge kan tilby finansiering til utvikling, pilotering og testing av nye, grønne og digitale løsninger gjennom tilskudd fra Pilot-T eller miljøteknologiordningen.

Grønne løsninger med internasjonalt potensial

Mange norske bedrifter har mottatt støtte gjennom miljøteknologiordningen. En av disse er teknologiselskapet Easee. Selskapet har fått støtte fra miljøteknologiordningen til å utvikle verdens mest kompakte og miljøvennlige laderobot. Prosjektet treffer på et behov i markedet og Innovasjon Norges prioriteringer: grønne løsninger med internasjonalt potensial.

Easee tar ansvar for fotavtrykket til hele produktet - fra komponentenes opprinnelse via produksjon i Norge og helt til laderen når kundens husvegg et sted i Europa. Det handler blant annet om å redusere mengden kobber, tinn og plast i produktet, optimalisere og automatisere sammenstillingen av komponenter, forenkle installasjon og effektivisere driften.

Selv om veksten har vært formidabel siden oppstarten og elbil-ladeboksen produseres på høygir, må selskapet fortsette utviklingsarbeidet for å styrke sin konkurransekraft. De har derfor også fått tilskudd og lån fra Innovasjon Norge i flere omganger.

Tiltak som retter seg mot nye transportløsninger

Innovasjon Norge har ulike former for finansiering for bedrifter og samarbeidsprosjekter som skal utvikle grønne løsninger – for en robust framtid. Innovasjon Norge kan bidra til prosjekter som kommer fra enkeltbedrifter, men også samarbeidsprosjekter mellom flere bedrifter og da særlig samarbeid med offentlige aktører på dette området. Pilot-T er et tilskudd som retter seg mot dem som skal utvikle og teste løsninger for et mer effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem.

Selskapet Epigram AS, som driver med kunstig intelligens, og forskningsinstituttet Transportøkonomisk institutt har gått sammen om appen Fotefar. I fellesskap utarbeider de analyser for mobilitet. Fotefar bruker sensorer i mobiltelefoner for å kartlegge folks reisevaner. Slik framskaffes data som gjør det mulig å utarbeide prognoser for fremtidens reisevaner. Prosjektet retter seg mot flere markeder og har fått 2, 8 millioner kroner i støtte av Pilot-T av Innovasjon Norge.

Pilot-T kan støtte prosjekter som gir nye teknologier, tjenester og forretningsmodeller. Det er forventet at ny teknologi, og da særlig informasjonsteknologi, kan bidra til målet om et transportsystem med bedre fremkommelighet, sikkerhet og reduserte utslipp. Pilot-T er rettet mot bedrifter som utvikler og tester nye teknologiske løsninger, og bidrar til at vi kan ta ny teknologi raskere i bruk. Ordningen retter seg mot norske bedrifter i hele landet, og omfatter også offentlige foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter. Støtten retter seg mot både gods- og persontransport innenfor alle fire transportformene vei, bane, sjø og luft. Et relevant prosjekt skal inkludere pilotering og testing, og resultere i en løsning som kan tas i bruk i markedet.

Pilot-T tilbys av både Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Innovasjon Norge har løpende behandling av søknader. Rammen for 2022 er 30 millioner kroner. Forskningsrådet har søknadsfrist 16. november 2022.

Maritim transport

Norske teknologileverandører innen maritim sektor spiller en vesentlig rolle i utvikling av nye, miljøvennlige løsninger for maritim transport. Et selskap som har mottatt finansiering fra Innovasjon Norge, er Tunable. Selskapet har utviklet en sensor – eller analysator - som robust og presist måler eksos fra skip. På den måten får man informasjon om hvorvidt eksosrenseanlegget (scrubberen) på skip fungerer som den skal, og kan gjøre korrigerende tiltak dersom det er behov for det. Til dette prosjektet har Tunable mottatt 3,9 millioner kroner i tilskudd fra miljøteknologiordningen.

Corvus Energy har utviklet batterisystemer for maritim bruk og har fått tilskudd fra miljøteknologiordningen til å kombinere hydrogen og batteri i framdriftssystemene. Prosjektet er et samarbeid med LMG Marine, Equinor, Norled, Wihelmsen og andre. Prosjektet treffer godt på regjeringens mål om grønn skipsfart.

En stor andel av Miljøteknologiordningen i 2021 gikk enten til prosjekter direkte knyttet til maritim sektor eller til prosjekter for nye energibærere (hydrogen, batteri og ammoniakk), som ofte også har maritim anvendelse.

To som har fått støtte

Trafsys - sikkerhet i tunneler

Trafsys har i samarbeid med Statens Vegvesen testet ut en ny teknologi for å øke sikkerheten i tunneler. Pilotprosjektet skal teste ut ny måleteknologi for automatisert tunnelovervåkning, til lavere levetidskostnader enn dagens systemer. Prosjektet bruker optisk måleteknologi, kjent fra olje- og gassindustrien. Trafsys har fått flere tilskudd fra Innovasjon Norge til dette prosjektet, sist fra Pilot-T i 2021.

Sharebus - sosialt, smart og med bedre kapasitetsutnyttelse

Daglig kjører halvtomme busser rundt, uten særlig mange passasjerer. Sharebus har utviklet en digital plattform som gir økt kapasitetsutnyttelse og tilbud av helt nye mobilitetstjenester for turbussbransjen. Sharebus er et samarbeid mellom Oslobuss og forskningsmiljøet Sintef. Løsningen satser på å være raskere enn rutebuss og tog, mer komfortabelt enn bil, i tillegg til at det er sosialt og avslappende. Mobilitetstjenesten er allerede under utprøving i Stange kommune.

Nasjonal transportplan og EUs grønne giv

  • Nasjonal transportplan 2022–2033 skal bidra til å oppfylle Norges klima- og miljømål.
  • Planen skal bidra til å redusere klimagassutslipp, arealbeslag, støy, lokal luftforurensning og forringelse av naturmangfold.
  • Strategien inneholder konkrete milepæler som skal nås innen 2030, 2035 og 2050.
  • Planen er strukturert rundt stikkordene «bærekraftig», «smart» og «robust» mobilitet.
  • Den omfatter alle transportformene, og er forankret i EUs grønne giv (Green Deal), særlig i målet om 90 prosent reduksjon i klimagassutslippene i transportsektoren innen 2050.
  • Planen gir viktige retningslinjer også for Innovasjon Norge.
Publisert :
Sist oppdatert :