Hopp til hovedinnhold

Sørøst-Asia starter i Singapore

Pål Arne Kastmann, Leder av Innovasjon Norges kontor i Singapore© Pål Arne Kastmann
Singapore er et lite land med lange tradisjoner som maritim stormakt. Nå er disruptiv teknologi i ferd med å endre tradisjonelle sektorer, samtidig som det gir økende muligheter innenfor nye – mange løsninger kommer fra norske selskaper. Pål Arne Kastmann leder Innovasjon Norges kontor i Singapore, og jobber aktivt med å bygge Norges profil som digitalisert nasjon.

Navn: Pål Arne Kastmann

Bakgrunn: Lang erfaring fra Asia, var med på å starte generalkonsulatet i Guangzhou i 2008. Har jobbet mye med næringsfremme. Begynte i Innovasjon Norge i 2011, og jobbet fire år på kontoret i Beijing.

Nåværende stilling: Leder Innovasjon Norges kontor i Singapore

Antall ansatte på kontoret: 5

Familie: Gift med Sigrid, pappa til Oscar (7) og Georg (3)


Hva er ditt forhold til Singapore og Asia generelt?

Jeg har et ganske langt og broket forhold til Asia, kanskje spesielt Kina. Som innkjøpssjef for Jonas Øglænd – det som senere ble Cubus – reiste faren min mye. Han etablerte blant annet et kontor for Jonas Øglænd i Hong Kong på slutten av 70-tallet. Min interesse for Asia og Kina ble vel vekket der. Da jeg selv ble voksen, studerte jeg kinesisk og økonomi på universitetet, og har bodd to perioder i Kina. Den første som student på slutten av 90-tallet og den siste som ansatt i Utenriksdepartementet og Innovasjon Norge fra 2007–2015. Imellom der hadde jeg også to år i Nepal, og altså nå to år i Singapore.

Hva er kjernevirksomheten til Innovasjon Norges kontor i Singapore?

I likhet med de andre utekontorene, jobber vi med å støtte norsk næringsliv i utlandet. Vi jobber i hovedsak med fire sektorer: Maritim og offshore, smarte byer, helseteknologi og matsikkerhet. Akvakultur og agritech faller inn under sistnevnte.

Vi er også et av utekontorene som har størst samarbeid med norske forskningsinstitusjoner, for eksempel Sintef Ocean, Sintef Community, UiT og NTNU. Vi har også et betydelig samarbeid med NORWEP der vi representerer dem på bakken i Singapore og yter tjenester til deres medlemmer. Vi gjør også noe arbeid for å tiltrekke investeringer til Norge gjennom Innovasjon Norges avdeling Invest in Norway, samt for Eksportkreditt. I tillegg driver vi Nordic Innovation House sammen med de andre nordiske landene.

Nordic Innovation House (NIH) er en landingsplattform for selskaper som ønsker å etablere seg i Singapore. Det er mulighet for å leie kontorplass og bli del av et større fellesskap med nordiske bedrifter her. Målgruppen er oppstartsselskaper og vekstselskaper med vekt på digital teknologi. Det kjøres tre market entry-programmer i året – dette er hovedaktivitetene ved NIH. For inneværende år har programmene fokusert på helseteknologi, smarte byer og sirkulærøkonomi.

Hvordan har Singapore håndtert pandemien og hvordan har det påvirket aktiviteten deres?

Singapore var et av de første landene som fikk bekreftet korona utenfor Kina, men de slo kjapt ned på det og fikk raskt kontroll. I noen måneder var vi i fullstendig lockdown, men resultatet er at det ikke er noen tilfeller i befolkningen i dag.

For vår del har den største innvirkningen vært at vi har flyttet all aktivitet over på digitale plattformer, blant annet ble de nordiske “market entry”-programmene gjennomført virtuelt. Vi har også organisert Science Week mellom norske og singaporske forskningsinstitusjoner på digitale plattformer.

Hvordan kan digitale møter erstatte et fysisk markedsbesøk?

For å ta helseteknologi som eksempel, så er måten vi jobber på at vi snakker med de store helseforetakene her og kartlegger hva slags behov de har. Deretter snakker vi med kolleger og klyngene hjemme for å identifisere hvem som har relevante løsninger for de utfordringene som skal løses. Ofte kan problemstillingene være ganske overordnede mens løsningene er ganske spesifikke, så vi jobber aktivt med å matche disse på en god måte. Deretter får de utvalgte bedriftene fem minutters «pitching sessions» der de presenterer løsninger direkte for helseforetakene. Her hjelper vi selskapene med vinkling og vektlegging av budskap vis à vis forskjellige potensielle kunder. Vi holder fortsatt på med oppfølging av en del av selskapene, og tilbakemeldingene fra deltakerne har så langt vært veldig positive. Programmet innen smarte byer har fulgt samme modell, men her har vi mobilisert selskaper mot et konkret utviklingsprosjekt, Punggol Digital District – en ny bydel i Singapore som skal bygges smart fra scratch.

Og i tillegg har dere har nettopp arrangert verdens første fintech-festival helt digitalt?

Fintech-miljøet i Norge er spennende, og vi har lenge ønsket å få mobilisert dem. En del av selskapene er ganske unge, og har begrenset med tid og ressurser til å ta alle kostnadene knyttet til å reise og så videre. Nå som alt foregikk digitalt, hadde mange anledning til å delta. Vi slo oss sammen med Finans Norge og NCE-klyngen Finance Innovation, og hadde en egen norsk kanal der vi sendte innhold samprodusert i Norge og Singapore. Hensikten var å sette Norge på kartet når det gjelder fintech og å bygge Norges profil som digitalisert nasjon.

Vi hadde blant annet en paneldiskusjon om Kompensasjonsordningen med Jan Tore Sanner, Kjerstin Braathen i DNB og tidligere direktør i Skatteetaten, Hans Christian Holter. Her diskuterte de hvordan det var mulig å utvikle en fintechplattform for å behandle søknader fra selskaper berørt av lockdown på kun tre uker. Her fikk vi frem hvordan Norge drar nytte av et godt samarbeid mellom offentlig og privat sektor, rett infrastruktur, sterk kompetanse og en høyt digitalisert befolkning. Kompensasjonsordningen adresserte flere av hovedtemaene under årets festival – hvordan vi rigger oss for fremtidige pandemier, digital infrastruktur og kompetanse med mer. Dette kan være en erfaring som andre land kan dra nytte av ved neste pandemi.

Hvilke utfordringer står Singapore – og det Sørøst-Asiatiske markedet – overfor, som norske bedrifter har særlig gode forutsetninger for å bidra til å løse?

Norge er et svært digitalisert land, og har vært tidlig ute med digital teknologi og kompetanse. Flere selskaper som tradisjonelt har vært innenfor andre sektorer, migrerer til nye sektorer. Gitt at det er digital teknologi, er ikke spranget nødvendigvis så stort.

Et eksempel er at VR-teknologi utviklet for olje og gass nå brukes i helsesektoren – Visual Engineering gjør akkurat det. De har tradisjonelt utviklet VR-simulatorer for vanskelige situasjoner offshore. De inngikk nettopp en innovasjonskontrakt med NUHS, et av de tre statlige helseforetakene her, om å utvikle en VR-simulator for akuttmottak.

Offshore-sektoren har noen utfordringer, og en del store prosjekter har blitt satt på hold. I de store verftene er nå omtrent 50 prosent av prosjektene innen fornybar energi og LNG. Det er en dreining mot offshore vind-prosjekter og grønne løsninger. Autonome skip seiler også opp som stadig mer interessant. Så vi ser at disruptiv teknologi er i ferd med å endre de tradisjonelle næringene. Her har norske selskaper mye å bidra med, nettopp fordi vi har stor kompetanse på dette området.

Hva er det mest givende prosjektet du har vært med på i din tid i Innovasjon Norge?

Å være med på å bygge opp Nordic Innovation House har vært svært givende, jeg sitter i styringsgruppen der. Samarbeidet med de andre nordiske landene er veldig bra; vi utfyller hverandre godt.

I tillegg vil jeg nevne at måten vi har respondert på covid-19 og fått ting til å fungere på alternative plattformer på. Samarbeidet internt i Team Norway er også svært godt, og Norwegian Business Association og ambassaden er viktige partnere for oss.

Hva er deres målsettinger for 2021?

Med den største «kolonien» av nordmenn og norske selskaper i Asia, er det utrolig mye spennende som skjer i Singapore, og det er mange muligheter for norske selskaper. Vi har en ambisjon om å få flere norske selskaper etablert her, innenfor viktige vekstsektorer som grønn energi, akvakultur, smarte byer, helseteknologi og teknologisektoren. Her vil det gode samarbeidet med de andre nordiske landene og Team Norway være viktig. Det at kontoret vårt styrkes med flere ansatte vil også være viktig – ambisjonen er i så henseende å øke kompetansen vår innen digital teknologi.

Det å satse mer på regionale muligheter vil også være viktig. Nå skjer det en omlegging av tilstedeværelsen til Innovasjon Norge i Asia. Det innebærer at noen kontorer blir lagt ned, mens vårt kontor altså blir styrket. Norsk næringsliv her har et regionalt fokus, så en av tingene jeg ønsker å få til, er at vi jobber mer regionalt fra Singapore. Det innebærer at vi koordinerer samarbeidet tettere med ambassadene og andre aktører, som er til stede der vi ikke er det. Her tenker jeg at vi skal forsøke å spille hverandre gode gjennom mer strukturert, regionalt samarbeid for å synliggjøre regionale muligheter for leverandører hjemme.


Publisert :
Sist oppdatert :