Hopp til hovedinnhold

Står bedriften din overfor store klimainvesteringer? Søk Grønt vekstlån!

person som skriver på tablet mot grønn bakgrunnFoto: Getty images
Klimavennlige investeringer er avgjørende for å gjennomføre det grønne skiftet. Grønt vekstlån er et nytt lånetilbud rettet mot bedrifter som enten skal produsere ny klimateknologi, eller som skal investere i mer klimavennlige løsninger i egen bedrift.

– Mange norske aktører har utviklet og testet ny klimateknologi. Nå er tiden inne for å ta gode, norske klimaløsninger til markedet, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Men for å utvikle smarte løsninger og ny innovasjon trengs mer enn en god idè. Behovet for nytt produksjonsutstyr, infrastruktur, bygg og anleggsmaskiner kommer til å være stort.

– Grønt vekstlån kan finansiere investeringer i produksjonsutstyr i bedrifter som skal levere klimavennlige løsninger, og retter seg mot norske bedrifter som har anlegg, teknologier, varer og tjenester som etterspørres av kunder nasjonalt og internasjonalt, sier Haugli.

– På samme tid er det mange norske produksjonsbedrifter ellers som har behov for investeringer i mer klimavennlig produksjonsutstyr, dersom de skal være konkurransedyktige i årene framover, sier Haugli.

Grønt vekstlån er også relevant for disse bedriftene. Lånet kan benyttes til investeringer i utstyr og metoder som gir klimagassreduksjoner, i alle bransjer. Lånet gjelder klimavennlige og sirkulære produksjonsprosesser i etablert næringsliv.

Et verktøy for grønn omstilling

Verden står overfor store endringer. Å begrense verdens klimagassutslipp og begrense temperaturstigningen globalt er tvingende nødvendig, og forutsetter innovasjon og ny kapital for klimavennlige investeringer.

Grønt vekstlån er et av norske myndigheters verktøy på veien mot lavutslippssamfunnet.

– Grønt vekstlån handler om å gi norske bedrifter muligheten til å omstille seg i mer klimavennlig retning, og samtidig hjelpe dem å dra fordel av de mulighetene som ligger i det grønne skiftet, sier Haugli.

For å få Grønt vekstlån fra Innovasjon Norge, må prosjektet kvalifisere for miljømål 1 i EUs taksonomi; Det handler om å bidra vesentlig til å begrense klimaendringene.

Bedriften må beskrive og tallfeste i hvilken grad prosjektet bidrar til dette miljømålet. I tillegg må bedriften omtale eventuelle negative effekter på de øvrige miljømålene og redegjøre for om den ivaretar prinsipper for ansvarlig næringsliv.

Fakta om grønt vekstlån

  • Målgruppe er alle bedrifter med investeringer som kvalifiserer for Miljømål 1 i EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter: Begrensning av klimaendringer
  • Typiske investeringer vil være knyttet til industrietableringer innenfor nye verdikjeder, produksjon av miljøvennlige produkter eller omlegging til en mer miljøvennlig produksjon.
  • Kan finansiere inntil 75 prosent av en investering, og inntil 35 millioner kroner.
  • Avdragstiden tilpasses, men er normalt inntil 15 år for bygg og inntil 10 år for maskiner og utstyr.
  • Lånene kan ha inntil to års rentefri periode og inntil tre års avdragsfrihet, innenfor rammen av statsstøtteregelverket.
  • Fleksible krav til sikkerheter.
Publisert :
Sist oppdatert :