• EN
 • Logg inn
 • Fornybar energi i landbruket

   Borchee
  Borchee

  Har du planer om å bygge anlegg for produksjon av fornybar energi? Vi gir tilskudd til investeringer, utredninger og kompetansetiltak.

  Tilskuddsrammen er disponert for 2021. Det er stor interesse og pågang av søknader innen produksjon av fornybar energi i landbruket. Det er derfor ikke ledige rammer til å støtte flere prosjekter i 2021. Nye søknader kan sendes inn høsten 2021 for behandling rett over nyttår 2022.

   

  Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologi i landbruket skal stimulere landbruket til å produsere, bruke og levere fornybar energi. Programmet har tre satsingsområder: fornybar energi i landbruket, introduksjon av nye produksjonsteknologier og produksjon av brenselsflis. Vi kan gi investeringsstøtte og støtte til kompetanse- og utviklingsprosjekter innen satsingsområdene.

  Hvem kan få finansiering?

  Det er primært bønder og skogeiere som kan motta finansering.
  For kompetansetiltak og forstudier kan vi gi støtte til organisasjoner der bønder eller skogeiere er medlemmer eller eiere, eksempelvis skogeierlag og allmenning.

  Hva kan vi finansiere?

  Vi kan gi tilskudd eller en kombinasjon av tilskudd og lån til:

  Investeringer

  Myke investeringer

  • Forstudier og forprosjekter (se mer under)
  • Kompetanse- og informasjonstiltak
  • Utviklings- og utredningstiltak

  Forstudie- og forprosjektstøtte

  Et forprosjekt innebærer analyser og utredninger som er nødvendige for å kunne ta beslutning om å gjennomføre hovedprosjektet. Forprosjektet skal også resultere i en plan for gjennomføring av hovedprosjektet.

  Støtte til forstudier/-prosjekter gjelder investeringer i anlegg for varmesalg, gårdsvarmeanlegg næring (komplekse anlegg), biogass, biokull, kraft/varme og veksthus.

  Vi anbefaler deg å ta kontakt med en rådgiver i ditt fylke før du søker, for å vurdere om ditt prosjekt vil ha nytte av et forprosjekt.

  Dette legger vi vekt på når vi behandler søknaden:

  • Prosjektet skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge
  • Prosjektet skal bidra til økt lønnsomhet for bedriften.
  • Prosjektet må kunne vise til klar reduksjon i utslipp av klimagass.
  • Eierandel og ringvirkninger innenfor skog- og landbruk, herunder utnyttelse av lokale ressurser fra skog eller kulturlandskap.
  • Forutsetninger, planer og budsjetter skal være realistiske.