• EN
 • Logg inn
 • Fornybar energi i landbruket

   Borchee
  Borchee

  Har du planer om å bygge anlegg for produksjon av fornybar energi? Vi gir tilskudd til investeringer, utredninger og kompetansetiltak.

  Verdiskapningsprogrammet for fornybar energi og teknologi i landbruket
  skal stimulere jord- og skogbrukere til å produsere, bruke og levere bioenergi i form av brensel eller ferdig varme. Programmet har tre satsingsområder: fornybar energi i landbruket, introduksjon av nye produksjonsteknologier og produksjon av brenselsflis. Det kan gis investeringsstøtte og støtte til kompetanse- og utviklingsprosjekter innen satsingsområdene.

  Hvem kan få finansiering?

  Det er primært bønder og skogeiere som kan motta finansering.
  For kompetansetiltak og forstudier kan vi gi støtte til organisasjoner der bønder eller skogeiere er medlemmer eller eiere, eksempelvis skogeierlag og allmenning.

  Hva kan vi finansiere?

  Vi kan gi tilskudd eller en kombinasjon av tilskudd og lån til:

  Investeringer 

  Myke investeringer

  • Forstudier og forprosjekter (se mer under)
  • Kompetanse- og informasjonstiltak
  • Utviklings- og utredningstiltak

  Forstudie- og forprosjektstøtte

  Et forprosjekt innebærer analyser og utredninger som er nødvendige for å kunne ta beslutning om å gjennomføre hovedprosjektet. Forprosjektet skal også resultere i en plan for gjennomføring av hovedprosjektet.

  Støtte til forstudier/-prosjekter gjelder investeringer i anlegg for varmesalg, gårdsvarmeanlegg næring (komplekse anlegg), biogass, biokull, kraft/varme og veksthus.

  Vi anbefaler deg å ta kontakt med en rådgiver i ditt fylke før du søker, for å vurdere om ditt prosjekt vil ha nytte av et forprosjekt.

  Dette legger vi vekt på når vi behandler søknaden:

  • Prosjektet skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge
  • Prosjektet skal bidra til økt lønnsomhet for bedriften.
  • Prosjektet må kunne vise til klar reduksjon i utslipp av klimagass.
  • Eierandel og ringvirkninger innenfor skog- og landbruk, herunder utnyttelse av lokale ressurser fra skog eller kulturlandskap.
  • Forutsetninger, planer og budsjetter skal være realistiske.