Fornybar energi i landbruket

Har du planer om å bygge anlegg for produksjon av fornybar energi/bioenergi eller produsere flis til bioenergi? Vi gir tilskudd til investeringer, utredninger og kompetansetiltak. 

Vi ønsker å stimulere jord- og skogbrukere til å produsere, bruke og levere bioenergi i form av ferdig varme, brensel eller annen energi. Anlegg som bygges bør bidra til utnyttelse av energi fra jord- og skogbruk, samt for å bruke lokalprodusert brensel.

Hvem kan få finansiering?

Vi henvender oss primært til bønder og skogeiere.

For kompetansetiltak og forstudier kan det gis støtte til organisasjoner der bønder eller skogeiere er medlemmer eller eiere, eksempelvis skogeierlag, allmenning m.m.

Prosjekter som har høy eierandel innen landbruket vil bli prioritert.

Hva kan vi finansiere?

Det kan gis tilskudd eller en kombinasjon av tilskudd og lån til:

Investeringer:

 • Anlegg for varmesalg
 • Gårdsvarmeanlegg (inkl. varmegjenvinning og solenergi)
 • Veksthus (inkl. varmegjenvinning og solenergi)
 • Biogass-, biokull- og kraft/varmeanlegg
 • Flislager og tørkeanlegg for brenselproduksjon for salg

Myke investeringer:

 • Forstudier og forprosjekter (se mer under)
 • Kompetanse- og informasjonstiltak.
 • Utviklings- og utredningstiltak

Mer om forstudie/forprosjektstøtte:

Et forprosjekt innebærer analyser og utredninger som er nødvendige for å kunne ta beslutning om å gjennomføre hovedprosjektet. Forprosjektet skal også resultere i en plan for gjennomføring av hovedprosjektet.

Støtte til forstudier/-prosjekter gjelder investeringer i anlegg for varmesalg, gårdsvarmeanlegg næring (komplekse anlegg), biogass, biokull, kraft/varme og veksthus.

Vi anbefaler deg å ta kontakt med en rådgiver i ditt fylke før du søker, for å vurdere om ditt prosjekt vil ha nytte av et forprosjekt.

Dette legger vi vekt på når vi behandler søknaden:

 • Prosjektet skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge.
 • Prosjektet skal bidra til økt lønnsomhet for bedriften.
 • Prosjekter som gis støtte må kunne vise til klar reduksjon i utslipp av klimagass.
 • Eierandel og ringvirkninger innenfor skog- og landbruk, herunder utnyttelse av lokale ressurser fra skog eller kulturlandskap.
 • Forutsetninger, planer og budsjetter skal være realistiske.

Søkekriterier/faktaark for bioenergiprogrammets satsingsområder:

Anlegg for varmesalg 2018 (pdf)
Gårdsvarmeanlegg 2018 (pdf)
Lager- og tørkeanlegg for brenselsflis 2018 (pdf)
Biovarmeanlegg i veksthus 2018 (pdf)
Biogass-, biokull- og kraft/varmeanlegg 2018 (pdf)