• EN
 • Logg inn
 • Forprosjekt

  Ofte må det gjennomføres et forprosjekt (eller forstudie) i forkant av et innovasjonsprosjekt, der formålet er å avklare viktige forutsetninger for prosjektet. Som hovedregel forventer vi at bedriften finansierer denne fasen selv. I forbindelse med den pågående koronakrisen, åpner vi for at bedrifter kan søke om midler til å gjennomføre forprosjekter.

  Formålet med et forprosjekt er å gi svar på vesentlige spørsmål knyttet til tekniske, organisatoriske og markedsmessige forhold før eventuell oppstart av et hovedprosjekt. Resultatene av forprosjektet vil danne beslutningsgrunnlag for gjennomføring av et innovasjonsprosjekt.

  Hva skal forprosjektet være?

  Ettersom forprosjektet skal danne et beslutningsgrunnlag for bedriften, må søker ha klart for seg hvilke spørsmål som må utredes. Hva bør gjøres i forprosjektet for å redusere risiko i hovedprosjektet? Søknaden må tydelig beskrive hvilke aktiviteter som skal gjennomføres i forprosjektet, og hvilke ressurser som vil medgå.

  I forprosjektet bør dere bruke tid på:

  • Kunnskapsgrunnlaget for en ny løsning – tidligere forskning, analyser, utredninger
  • Nettverksbygging og markedsarbeid for å finne riktige samarbeidspartnere og pilotkunder
  • Innsikt i hvordan markedet fungerer i dag – kundebehov, konkurrentbildet, myndighetskrav, distribusjon …
  • Oversikt over betalingsvilje, mulige kalkyler og markedsstrategi for løsningen
  • Tekniske forutsetninger som ligger til grunn for prosjektet
  • Avtaler med kunder og samarbeidspartnere som må på plas
  • Beskrivelse og underbygging av prosjektets positive miljø- og samfunnseffekter
  • Kompetansebehov i hovedprosjekt, inklusiv prosjektstyring
  • Investeringsbehov i hovedprosjektet og finansiering av dette
  • Plan for håndtering av immaterielle rettigheter

  I søknaden om forprosjektmidler, vær konkret på hvordan punktene over vil bli ivaretatt i deres prosjekt, og relater dette til aktivitetsplanen.

  Finansiering fra Innovasjon Norge utgjør en andel av kostnadsgrunnlaget. Kostnadsgrunnlaget kan være innkjøpte, fakturerte tjenester eller egen tid. Mer informasjon om godkjente timesatser.

  Maksimal støttesats er 70% av kostnadsgrunnlaget for små bedrifter, 60% for mellomstore og 50% for store bedrifter.

  Innovasjonskompetanse

  Vi er opptatt av at søkere som har innovasjonsprosjekter også har tilstrekkelig innovasjonskompetanse. Vi forventer at søker - det vil si sentrale personer i prosjektet - i løpet av forprosjektperioden bygger innovasjonskompetanse. Søker velger selv hvordan de tilegner seg denne kompetansen, men må dokumentere dette i forbindelse med sluttutbetaling av tilskudd til forprosjekt. Innovasjon Norge har egne kompetanseprogram for innovasjon som kan benyttes, for eksempel Innovasjonsverksted eller Omstillingsmotor: Digitalisering.