Slik lager du etiske retningslinjer

Hvordan kan du utvikle og sette i verk etiske retningslinjer i din virksomhet? Her får du tips og verktøy.

Retningslinjene bør dekke kjernevirksomheten som innkjøp, myndighetskontakt og pleie av forretningsforbindelser/kunder og generelle temaer som gaver, interessekonflikter og korrupsjon.

Hvis miljøengasjement og ansvarlig innkjøp ikke er omfattet av de etiske retningslinjene, anbefaler vi å gjennomføre egne prosjekt på det. 

Prosjektet kan gjennomføres i tre faser:


1. FORANKRING: I denne fasen sikres eierskap i styret og toppledelsen. Arbeidet kan gjerne prosjektorganiseres.

2. UTVIKLING: Etter en kartlegging av potensielle risikoområder, er det viktig med bred involvering av de ansatte og av virksomhetens viktigste interessenter. Retningslinjene må være tydelige og i et skriftlig format.

3. IMPLEMENTERING: Opplæring i hele virksomheten. Oppfølgingsrutiner for varsling og anet blir definert og trent på. Styret og toppledelsen definerer hvem som har ansvaret for å følge opp og evaluere de etiske retningslinjene. 

Nyttige verktøy i arbeidet