Støttebeløp, støtteandel og støtteperiode

Det kan søkes støtte med inntil 750.000 kroner per år i inntil 3 år. Den offentlige støtten kan maksimalt utgjøre 50 % av godkjente støtteberettigede kostnader. Støtteandelen vil avhenge av støtteformål, kostnadstype og bedriftsstørrelse. Det søkes for ett år av gangen. Søknader for år 2 og 3 sendes inn og behandles løpende, uavhengig av nye utlysninger.

Alle støtteberettigede kostnader må være bokført og fremgå av søkerbedriftens prosjektregnskap. Tildelt støtte må være innenfor bestemmelsene for de såkalte gruppeunntakene i statsstøttereglene. Innovasjon Norges distriktskontorer kan gi nærmere informasjon om dette.